(12.10 hodin)

Poslanec Přemysl Rabas: Dobrý den, dámy a pánové. Pan ministr nás v zastoupení seznámil velice podrobně s projednávanou novelou. V podstatě každá změna zákona, která se týká ochrany přírody v poslední době, mi připadá, že zhoršuje v mnoha případech i podmínky pro ochranu přírody, respektive zvířat. I tady ten zákon vyvolal mnoho různých názorů a jednání ještě předtím, než se dostal do Sněmovny. Ta jednání já považuji za velice užitečná. Nakonec došlo k tomu, že téměř ve všech případech vlastně se objevila shoda a našlo se nějaké společné řešení, které je ku prospěchu věci a zákon, tak jak se dostává do Sněmovny, se mi zdá, je v pořádku.

Výbor pro životní prostředí na svém jednání 10. září loňského roku projednal tuto novelu a doporučil Poslanecké sněmovně, aby zákon přijala. Dále pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny, a zmocnil mě jako zpravodaje výboru, abych na schůzi Sněmovny podal zprávu o výsledcích tohoto projednávání.

Předpokládám, že i ty pozměňovací návrhy, které nebyly projednány, tak že si s nimi legislativci poradí a že ten zákon, tak jak bude přijat, bude prospěšný tomu účelu, ke kterému byl původně vytvořen.

S tímto si, paní předsedkyně, dovoluji přihlásit do podrobné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, registruji vaši přihlášku. Ale nejprve požádám o slovo také zpravodaje zemědělského výboru pana poslance Pavla Kováčika.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, paní předsedající. Paní a pánové, zemědělský výbor si nechal přikázat tento tisk zejména proto, že záležitosti upravované návrhem zákona se týkají nikoliv nevýznamné skupiny lidí, kteří mají, řekněme tomu, zacházení s živou přírodou jako svoji osobní vášeň, svého osobního koníčka, kteří tomu jsou schopni obětovat značné prostředky, značnou část svého času a také dosahují někdy až obdivuhodných vědecky významných a přesných výsledků v té své činnosti.

Nicméně návrh zákona, tak jak přišel do Sněmovny v tom původním znění, respektive ještě než přišel do Sněmovny, jak probíhal legislativním procesem při přípravě ve vládě, tak se nám zdál, řekněme, velmi byrokratický, administrativně zbytečně zatěžující v některých ohledech, a proto jsme v zemědělském výboru přistoupili rovněž k projednání tohoto zákona. Musím říci, že jsme se shodli na řadě pozměňovacích návrhů, které jsme také v zemědělském výboru přijali a doporučili Poslanecké sněmovně ke schválení ve znění těchto pozměňovacích návrhů. Poté pak proběhla ještě diskuse s Ministerstvem životního prostředí, Českou inspekcí, s panem náměstkem Pelcem a musím říci, že jsme se shodli na přijatelném řešení pro obě strany, respektive pro všechny strany tohoto sporu. A toto přijatelné řešení, na kterém jsme se shodli, potom vám oznámím v rozpravě jako další pozměňovací návrh. V případě, že bude platit dohoda o této shodě, netrvá zemědělský výbor na tom, aby jeho pozměňovací návrhy byly v této Sněmovně schváleny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu. Nevím, zda jste se hlásil, pane poslanče Kováčiku, do obecné, nebo do podrobné rozpravy. (Do podrobné.) Do podrobné. Takže je otevřena rozprava obecná. Do té nemám žádnou písemnou přihlášku, proto se vás ptám, zda se do ní chcete někdo přihlásit. Nehlásí se nikdo, proto končím obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Zde mám dvě přihlášky. Nejprve pan zpravodaj Přemysl Rabas má slovo, poté pan zpravodaj Pavel Kováčik.

 

Poslanec Přemysl Rabas: Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, já si dovolím, abych nezdržoval Sněmovnu, odvolat se na pozměňovací návrh, který jste dostali do lavic. Jde především o technické úpravy, i když je jich poměrně dost, proto je nebudu všechny číst.

Pouze bych doplnil tento svůj pozměňovací návrh ještě několika body, a to je, že novela zákona o obchodování s ohroženými druhy - chtěl bych odkázat - to jsem vlastně říkal - chtěl bych se odkázat na ten návrh, který jsem dal do lavic, a především potom legislativně technické řešení, navrhované změny v § 34d písmeno c) a zrušení písmene d) se týkají odstavce 3, jak plyne i z přiloženého úplného znění. To je jeden bod, který doplňuje ten můj pozměňovací návrh.

A potom dále text uvedený za úplným zněním týkající se změny účinnosti návrhu zákona se označuje jako bod tři e en (?) poslaneckého návrhu.

Takže to je vše. To je moje doplnění návrhu, který jste dostali do lavic. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Přemyslu Rabasovi. Nyní pan kolega Pavel Kováčik má slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, paní předsedající. Pro úsporu času učiním totéž co pan kolega Rabas, tedy odkazuji ctěnou Sněmovnu, kolegyně a kolegy na to, co jste dostali rozdáno do lavic pod názvem Pozměňovací návrh poslanců Kováčika a Macha k tisku 511. Tím dávám také Poslanecké sněmovně na vědomí, že na té věci jsme pracovali spolu s kolegou Machem, protože jsme tím byli pověřeni. Práci jsme odvedli tak, jak to nejlépe šlo, a žádáme vás o to, abyste tento kompromisní pozměňovací návrh schválili.

Při třetím čtení přece jenom pro jistotu budeme požadovat, aby se o tomto návrhu hlasovalo dříve než o návrhu zemědělského výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Nyní má slovo pan poslanec Evžen Snítilý.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, dovolte mi, abych se přihlásil ke svým pozměňujícím návrhům, tak jak vám byly rozdány pod mým jménem na vaše lavice. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Hlásí se, prosím, ještě někdo do podrobné rozpravy? Ještě jednou pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já přece jenom, kolegyně a kolegové, protože zrovna tady není přítomen pan kolega Kratochvíle, tak bych si dovolil osvojit i to, co jste dostali na stůl jako pozměňovací návrh kolegy Kratochvíleho k tisku 511. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, děkuji vám. A o slovo se hlásí pan kolega Jan Klas.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji pěkně. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane premiére, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bohužel jsem neměl časově možnost rozdat vám své pozměňovací návrhy na lavici, takže se omlouvám, ale musím je načíst.

Za prvé. V bodě číslo 7 § 3 Obecné podmínky se v odstavci 2 nahrazuje poslední věta třemi novými větami, které zní: "Je-li předmětem žádosti živý exemplář řádu primáti (Primates), žadatel je povinen doložit, že zamýšlený účel není v rozporu s jinými právními předpisy. Ministerstvo ve vydaném povolení nebo potvrzení může omezit jeho platnost pouze na takové účely, které nejsou v rozporu s jinými právními předpisy. Je-li současně na tentýž živý exemplář podávána žádost o povolení k přemístění a žádost o výjimku ze zákazu obchodních činností, je možno obojí podat u krajského úřadu."

Za druhé. V bodě číslo 7 § 3 Obecné podmínky se v odstavci 3 nahrazuje poslední věta dvěma novými větami, které zní: "Je-li předmětem žádosti živý exemplář řádu primáti (Primates), krajský úřad ve vydaném povolení nebo potvrzení může omezit jeho platnost pouze na takové účely, které nejsou v rozporu s jinými právními předpisy. Krajský úřad může žádost o povolení k přemístění živého exempláře předat k vyřízení ministerstvu."

Za třetí. V bodě číslo 12 § 15a Výjimka ze zákazu obchodních činností se odstavec 4 přečísluje na odstavec 6 a zároveň se vloží dva nové odstavce 4 a 5, které zní:

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP