(12.00 hodin)
(pokračuje Němcová)

O tomto návrhu usnesení rozhodneme nyní. Zahajuji hlasování pořadové číslo 128. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 128, přítomno 162, pro 4, proti 12, návrh přijat nebyl.

 

Protože Sněmovna v tomto znění návrh nepřijala, budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance.

Kvorum, jak se dívám, je již nastaveno, a proto přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 443/3."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 129 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 129, přítomno 161, pro 129, proti nikdo. Toto usnesení bylo přijato a já konstatuji, že návrh zákona ve znění Poslanecké sněmovny jsme přijali. (Potlesk.)

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji také za návštěvu panu senátorovi Oberfalzerovi a končím projednávání bodu č. 2, sněmovního tisku 443/3.

 

Dále se budeme věnovat bodu číslo

 

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů
(zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb.,
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb.,
o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 511/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády tento návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík. Pokud není přítomen, vidím, že bude zastoupen ministrem Cyrilem Svobodou. Prosím, tedy pana… Ale o slovo se ještě hlásí paní poslankyně Kateřina Jacques. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, já se velice omlouvám - k tomu předešlému hlasování. Já jsem na sjetině zjistila, že mám ano, ale chtěla jsem hlasovat ne. Tak pro stenozáznam bych to chtěla uvést na pravou míru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, děkuji vám za toto upřesnění stenozáznamu, ale jinak, dámy a pánové, vás chci požádat, abyste tato upřesnění vždycky časovali mezi jednotlivé body, abychom ten otevřený bod už nezatěžovali těmito poznámkami.

Prosím tedy o úvodní slovo pana ministra Cyrila Svobodu.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Cyril Svoboda Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové. V zastoupení pana ministra životního prostředí Martina Bursíka uvedu druhé čtení návrhu vládního zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a… nechci dále uvádět celý návrh zákona, protože jeho název je velmi dlouhý.

Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je adaptace nařízení Komise o provádění pravidel k nařízení Rady o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, ve znění nařízení dalších Komise. Novelizované nařízení zavádí nové doklady a možnosti regulace obchodu s ohroženými druhy. U mnoha z nich je zavedení těchto institutů na zvážení členských států, a je tedy nutné je do vnitrostátního právního řádu implementovat formou zákona.

Novelou se dále řeší některé implementační nedostatky nařízení Rady č. 338/97, které vyvstalo v souvislosti s praktickou aplikací. Adaptuje se tedy především čl. 8 odst. 5 nařízení č. 338/97, který se týká prokazování původu exemplářů získaných na území České republiky, a dále se adaptuje čl. 11 odst. 2 písm. a) nařízení 338/97, které zakládá možnost považovat povolení nebo potvrzení vydaná podle tohoto nařízení za neplatná, je-li příslušným orgánem konstatováno, že byla vydána na základě mylných předpokladů, že podmínky pro vydání byly splněny.

S ohledem na požadavek omezení obchodu s primáty, který je vyjádřen ve směrnici č. 92 65/EHS, bylo třeba tento požadavek promítnout také do právní úpravy regulace obchodování s ohroženými druhy. Směrnice je implementována vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí. Požadavkem směrnice je, aby se obchod s primáty omezil jen mezi schválenými zařízeními. Zařízení se schvalují podle veterinárních předpisů a podle navržené úpravy je žadatel o dovozní, vývozní povolení nebo o výjimku ze zákazu z obchodní činnosti povinen doložit, že splnil podmínky stanovené směrnicí a českými veterinárními předpisy.

Kromě institutů, jimiž se provádí adaptace nařízení Komise č. 865/2006 a nařízení Rady č. 338/97, se zavádějí některé nové instituty. Jedná se především o zcela novou úpravu záchranných center pro zadržené a zabavené exempláře a o nově navržený institut povinného licencování výrobců a distributorů značek pro exempláře. Dále se novelou zpřesňují a upravují některé instituty a kompetence. Potřeba jejich úpravy vyplynula zejména z praxe výkonných orgánů CITES, ministerstva a krajských úřadů, České inspekce životního prostředí a Agentury ochrany přírody a krajiny. Novela zahrnuje také komplexní úpravu správního trestání, která je plně v souladu s reformou správního trestání.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, první čtení tohoto návrhu zákona proběhlo 25. června 2008. Návrh zákona byl přikázán k projednání ve výboru pro životní prostředí a v zemědělském výboru. Z průběhu dosavadního projednávání tohoto návrhu zákona nevyplynul jediný závěr k tomu, aby vláda tento návrh stáhla, a z tohoto důvodu doporučuji pokračovat v legislativním procesu a nakonec schválení tohoto vládního návrhu zákona.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí a zemědělskému výboru. Usnesení výborů nám byla rozdána jako sněmovní tisky 511/1 a 511/2. Prosím nejprve zpravodaje výboru pro životní prostředí pana poslance Přemysla Rabase, aby se ujal slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP