(11.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. To byl návrh, který tedy zazněl v rozpravě. Zeptám se, zda ještě někdo chce v této rozpravě vystoupit. Není tomu tak. Nezazněl návrh na vrácení ani zamítnutí, a budeme se proto zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhuje přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá. Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu na přikázání.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 125. Táži se, kdo souhlasí s návrhem na přikázání výboru zemědělskému. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 125, přítomno 151, pro 127, proti 1. Návrh byl přikázán zemědělskému výboru.

 

A nyní budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty k projednání ve výborech, a to na 48 hodin.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 126. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem na zkrácení lhůty. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 126, přítomno 154 pro 129, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání výboru zemědělskému a lhůta na jeho projednání byla zkrácena na 48 hodin. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím projednávání bodu číslo 78, sněmovního tisku 678.

Nyní má slovo pan kolega Raninec.

Poslanec Juraj Raninec: Děkuji za slovo. Jenom pro stenozáznam, v hlasování číslo 124 jsem hlasoval ne, ale na sjetině je ano. Nezpochybňuji hlasování, je to jenom pro stenozáznam. Děkuji.

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, je to informace pro stenozáznam a my můžeme přistoupit k projednávání dalšího bodu a tímto bodem je bod číslo dva. Ale ještě než k tomuto návrhu zákona vráceného Senátem přistoupíme, navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení senátoru Jiřímu Oberfalzerovi, kterého již vidím, že je zde připraven návrh obhajovat.

 

Proto zahajuji hlasování pořadové číslo 127. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby pan senátor Jiří Oberfalzer mohl dnes zde vystoupit. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 127, přítomno 152, pro 99, proti 1. Tento návrh tedy byl schválen a já zahajuji projednávání bodu

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 443/3/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 443/4. Já zde vítám pana senátora Jiřího Oberfalzera a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil nejprve pan senátor.

Senátor Jiří Oberfalzer: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych ve stručnosti vysvětlil stanovisko Senátu, které jste dostali jednak taktéž jako součást zpravodajské zprávy. Pozměňovací návrh, který Senát navrhuje, znamená v této předloze vyjmout § 8c, tj. paragraf o zákazu publikace odposlechů a jiných informací zjištěných při průběhu trestního řízení.

Senát velmi bedlivě zvažoval otázku ochrany soukromí, kterou pokládá za stejně důležitou jako ochranu ostatních svobod a vnímá ochranu soukromí jako jednu z nejvyšších ústavních svobod -

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte. Dámy a pánové prosím o klid, abychom věnovali svou pozornost zástupci horní komory.

Senátor Jiří Oberfalzer: Chci říci, že samozřejmě jeho rokování o této věci bylo velmi složité a dramatické, nicméně nakonec přesvědčivou většinou, která byla založena na průřezu všech politických stran zastoupených v Senátu, Senát tento pozměňovací návrh podpořil.

Hlavní důvod, který bych rád uvedl, pro tento návrh spočíval v tom, že podle názoru odborníků, zejména z řad legislativy, ale i soudců, je toto opatření nadbytečné, protože už zákon o ochraně utajovaných skutečností a zákon o ochraně osobní dat poskytuje dostatečné právní nástroje, aby se takovéto jednání, tj. publikace uniklých přepisů odposlechů a jiných skutečností z vyšetřování, stíhala. Skutečnost, že stíhána nejsou, nevypovídá o nedostatečnosti zákona, ale o faktu, že se do toho nikdo nepouští. Senát usoudil, že fakt, že není využívána veškerá možná síla zákona pro potírání nelegální činnosti, kterou jsou samozřejmě úniky odposlechů, není sama o sobě důvodem, aby byl zákon zpřísňován. Zkrátka pokud neumíme využít stávající právní řád, nedává smysl, abychom jej zpřísňovali.

Já myslím, že to v podstatě stačí, děkuji vám za pozornost a končím své vystoupení.

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu senátorovi Jiřímu Oberfalzerovi a prosím, aby nyní se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Prosím o vaše stanovisko, pane ministře.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil: Děkuji, paní předsedající. Já budu velmi stručný, stejně jako byl zástupce Senátu. Nechávám na posouzení Poslanecké sněmovny, kterou z variant novely trestního řádu zvolí. Chci však konstatovat, že je podle mého názoru velmi důležité, aby některá z variant prošla, a to z toho důvodu, že zvláště původní text předložený Ministerstvem spravedlnosti výrazně posiluje ochranu obětí trestného činu. A tato vláda v rámci reformy trestního práva, která vyvrcholila přijetím nového trestního zákoníku, se snaží posílit postavení poškozených osob. Takže to je důvod, proč si myslím, že v každém případě by jedna z variant měla projít, tak aby práva poškozených v ČR se přiblížila evropskému standardu. Děkuji.

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Prosím ještě, zda se chce k návrhu vyjádřit také zpravodaj ústavněprávního výboru pan kolega Miloš Melčák, táži se. (Nereaguje na otázku.) Pana poslance Melčáka se táži, zda se chce jako zpravodaj ústavněprávního výboru vyjádřit k pozměňovacím návrhům Senátu. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Zeptám se ještě pana senátora Oberfalzera, zda chce vystoupit jako první v rozpravě právě otevřené. Ne. A další kolegové, chtějí ještě se přihlásit z místa do právě otevřené rozpravy? Nevidím žádnou přihlášku, proto rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování. Nejprve ještě přivolám všechny naše kolegy. Budeme hlasovat nejprve podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a k přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 141/161 Sb, o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 443/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 443/4."

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP