(11.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru jsme obdrželi jako sněmovní tisky 598/1 a 2. Prosím nyní o slovo pana poslance Jaroslava Krupku, který je zpravodajem výboru.

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zmíněný výbor na svém zasedání, které proběhlo 20. ledna, provedl seznámení s odůvodněním materie panem náměstkem Zdeňkem Zajíčkem a po zpravodajské zprávě poslance Jaroslava Krupky: A. revokoval své usnesení č. 111 z 27. schůze výboru dne 12. 11. 2008 a B. doporučuje Poslanecké sněmovně vládní návrh, sněmovní tisk 598, projednat a schválit ve znění komplexního pozměňovacího návrhu.

Já bych si tady dovolil zdůraznit, že tento komplexní pozměňovací návrh jste dostali jako usnesení a materiál pod označením tisku 598/2 do svých schránek. A současně bych chtěl Sněmovnu požádat, aby vzala na vědomí a svým souhlasem odsouhlasila pro další projednávání ve druhém čtení tento komplexní pozměňovací návrh jako základ pro další projednávání. Současně bych se, paní předsedající, přihlásil do obecné diskuse. Děkuji.

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. První přihláška, kterou jsem zaznamenala, je právě přihláška pana zpravodaje. Proto má slovo opět pan poslanec Jaroslav Krupka.

Poslanec Jaroslav Krupka: Děkuji za slovo. Před několika lety jsem měl možnost poněkud zpovzdálí a jako nezúčastněný nahlížet úsilí jednoho většího magistrátu zavést službu nebo činnost pro občany, kterou my teď tady možná nazýváme elektronizací veřejné správy. V tomto případě, když se jedná o magistrát, bych řekl elektronizaci samosprávy. Úsilí směřovalo k tomu, aby standardní procesy, které tam probíhají, to znamená, že lidé, v tomto případě občané, se obracejí na instituci, že chtějí a musejí s ní něco projednávat, tak musí velice často sdělovat své údaje. Jedny z těchto údajů jsou standardní, které se neustále opakují. Je to jméno, adresa bydliště, případně z hlediska katastru, kde se nachází, a případně vlastní-li psa, popelnici a podobně. Pro potenciální řešitele to byl úkol poměrně jednoduchý. Protože pokud si představíte komerční sféru, tak tyto projekty jsou dávno činné, v běhu a standardně se používají.

Jestliže se tento prostředek nasadí v rozměru magistrátu nebo obce, to je vcelku jedno, a začne fungovat, tak narazí právě řešitelé na zásadní problém, a to je ten, že jakékoliv údaje toho charakteru, o kterých jsem se před chvílí zmiňoval, jsou prakticky nedostupné. Není k nim legislativa. A proto si myslím, že úsilí, které není dáno úsilím jenom této exekutivy, této vlády, ale už bylo možná na začátku ÚVISu za Karla Březiny, dalších pokračovatelů ministra Mlynáře, nikdy nebylo dotaženo do zdárného konce, protože ten proces je poměrně komplikovaný a ne vždycky k tomu byla vůle Sněmovny.

Musím prohlásit, že když jsme se dostali do bodu, že byl předložen v prvém čtení návrh na základní registry a bylo avizováno, že budeme pokračovat v projednávání jednotlivých dílčích registrů, tak jsme se dostali do fáze, že bohužel z objektivních důvodů časových se nám začaly tyto parametry rozcházet, protože bylo projednáno první čtení a nastalo velké časové vakuum. Proto jsem si dovolil s vědomím i vás, protože jsem to oznámení poslal někdy před Vánoci, svolat seminář na leden, kdy jsme požádali zpracovatele, to jest Ministerstvo vnitra, a za účasti i odborné veřejnosti, protože tam byli zástupci organizací, které se touto problematikou zabývají, abychom projednali vlastně další pokračování řešení tohoto problému, jak s registry.

Na tom semináři, myslím, poměrně rozšířeně a komplexně bylo řečeno, jakým způsobem můžeme postupovat, co nás čeká, a mimo jiné vyplynulo, že s ohledem na to, že jednotlivé registry, o kterých se zmiňoval pan ministr, to znamená ty čtyři základní, jsou de facto již připraveny v legislativní podobě, a dokonce je vláda i odsouhlasila, by stálo za zvážení pro sjednocení a urychlení legislativního procesu udělat určitou změnu v tom základním zákoně a doplnit jej o jednotlivé body, které mají vazbu na jednotlivé čtyři základní registry. Tento návrh se zpracoval a stal se potom předmětem projednávání již zmíněného jednání výboru, které bylo doprovázeno jeho usnesením, kdy tento výbor, a řeknu napříč politickým spektrem, se shodl, že je možné vzít tento návrh jako komplexní pozměňovací návrh pro další jednání.

Proto dnes na našem jednání máme tento komplexní pozměňovací návrh předložený. Já nevylučuji a myslím si, že to bylo avizováno už do všech politických klubů, že tady budou možná nějaká dílčí opatření v titulu pozměňovacích návrhů. Některé jste již dostali předloženy. Tyto návrhy by vlastně doplnily tento komplexní pozměňovací návrh.

Současně bych si dovolil zdůraznit, že v tuto chvíli máme připraveny "na první čtení" jednotlivé základní registry, protože ta posloupnost byla dána usnesením vlády, že přijala tyto jednotlivé registry. Byly doručeny do Poslanecké sněmovny, takže je máme na programu schůze. Ale pokud ten postup bude tak, jak bylo projednáno při schvalování programu, že dneska je druhé čtení, budou načteny, případně jaké pozměňovací návrhy v případě odsouhlasení komplexního pozměňovacího návrhu, tak třetí čtení by mělo proběhnout příští pátek a v případě pozitivního přijetí zákona by vláda, předpokládám, svým usnesením a ústy pana ministra stáhla z programu schůze tyto čtyři individuální registry. Zůstane tam pouze bod, myslím, že sněmovní tisk 714, když tak mě pan ministr opraví, který vlastně představuje soubor všech zákonů, do kterých se promítne tento zákon o registrech, takzvaný změnový zákon. Samozřejmě tento zákon je poměrně obsáhlý, takže tam se mu musí nechat potřebná lhůta na projednávání. Nicméně tady bych si dovolil avizovat po možná nějaké konzultaci i s předkladatelem, že pro to, aby se nějaká relace mezi těmi procesy zajistila, bude požádáno o zkrácení lhůty, ale ne nadmíru, zkrácení lhůty ze 60 na 30 dnů, aby byl dostatečný prostor tento změnový zákon důkladně projednat a promítnout tam případné změny, které by mohly vyplynout ze změn, které tady budou načteny.

To jsem chtěl jenom pro vás jako informaci, protože bohužel tyto zákony mnohdy jsou mimo zájem médií, nicméně jsou důležité a rozhodující napříč strukturou samosprávy, a mluvím teď o obecní i krajské samosprávě, a předpokládám, že v případě jeho přijetí budou mít velice pozitivní vliv pro práci jednak úřadů a samozřejmě pro vyřizování všech náležitostí občany.

Děkuji. V podrobné rozpravě požádám znovu, paní předsedající, abychom tento komplexní pozměňovací návrh vzali jako základ pro další projednávání.

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane poslanče, zapsala jsem si tuto vaši žádost. Zároveň registruji, jestli tomu dobře rozumím, vaši přihlášku do podrobné rozpravy. Ano.

Nyní do obecné rozpravy zde mám další písemnou přihlášku, a ta je od pana poslance Vladimíra Koníčka.

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jsme obdrželi velmi rozsáhlý pozměňovací návrh, který vlastně obsahuje, jak už bylo řečeno jak panem ministrem, tak panem zpravodajem, přilepené celkem čtyři tisky, které nám byly předloženy před dvěma týdny a měli jsme je projednávat na této schůzi.

Chci vás jen upozornit, že vlastně budeme tyto čtyři návrhy zákonů schvalovat v devadesátce, protože pochybuji, že teď někdo v podrobné rozpravě bude reagovat na komplexní pozměňovací návrh. Já si dovolím jen upozornit, že v tomto návrhu jsou odkazy na text zákona, který budeme projednávat teprve příští týden v prvním čtení. Ptám se, jak to budou řešit sazeči v tiskárně Sbírky zákonů, když tam budou mít doplnit konkrétní číslo zákona, kterému teprve legislativní proces začíná, odkaz na paragraf, který nemusí být ani schválen. Není čas na to, projednat takto navržený zákon společně s tiskem 714?

Proto si dovoluji navrhnout podle § 94 odst. 3 našeho jednacího řádu, aby Sněmovna vrátila návrh zákona výboru k novému projednání po podrobné rozpravě.

Dál bych chtěl upozornit na jednu drobnou chybičku ve společných a přechodných ustanoveních tisku, který projednáme, a uvedu to na fiktivním příkladu.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP