(11.00 hodin)
(pokračuje Topolánek)

To, že se s tím musíme dnes vypořádat a že musíme nalézat nástroje, jak postupně diverzifikovat český průmysl nebo motivovat investory k diverzifikaci, je evidentní. A investiční pobídky, pane ministře - bývalý - Sobotko, pane ministře - bývalý - Urbane, to nebudou a ani to být nemohou. Protože ty nám přímé investice do těch ostatních typů průmyslu nepřinesou.

To je zhruba všechno. Tady padla celá řada věcí, na které stojí za to reagovat. Reakce na ještě nepředložený materiál, který jsme schválili včera při schvalování programu jako první bod ve středu, mám pocit, 18. února, je nekorektní. Beru to od Bohuslava Sobotky jako spíše rétorické cvičení, protože musí vědět, že vláda zodpovědně přistoupí k tomu mixu opatření na příjmové a výdajové straně, přistoupí i odpovědně k tomu, co to bude znamenat pro dluhovou službu, co to bude znamenat pro schodek státního rozpočtu v letošním roce, pro veřejné rozpočty střednědobě, a v tomto smyslu bude posuzovat nejenom návrhy vlastní, nejenom návrhy NERVu, ale také návrhy sociálních demokratů, které někdy padají, ať už jsou myšleny vážně, nebo nevážně.

Stejně nás čeká poměrně hluboká diskuse minimálně nad těmi opatřeními, která budou mít charakter legislativní, to znamená novel zákonů, a já doufám, že u těchto opatření, kde se shodneme, je potom v devadesátce velmi rychle v březnu schválíme, aby mohly platit okamžitě fakticky pro ty sektory, které budou ohroženy, jak v oblasti zaměstnanosti, tak v oblasti udržení pracovních míst, v oblasti podpory exportu a exportní schopnosti České republiky a samozřejmě i v oblasti těch sektorů, které mají vůbec nějakou poptávku, ať už domácí, nebo zahraniční. A tady doufám najdeme společnou řeč.

Já u těch písemných interpelací - a tady se omlouvám panu prof. Jičínskému - mám velkou pochybnost, že splňují původní záměr a že opozice, která má samozřejmě právo interpelovat předsedu vlády, interpelovat jednotlivé členy vlády, této situace využívá správně a že by bylo opravdu v pořádku, kdyby se o písemných interpelacích, na které je řádně písemně odpovězeno, už dále nevedla diskuse, která se vždycky týká něčeho jiného než té interpelace vlastní.

Já vám děkuji i za tuto diskusi, která tady dnes proběhla, a doufám, že se polepšíte. (Veselost.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Takže jedenáctá hodina, čas vyčleněný na interpelace vypršel. Já tuto interpelaci, která je ve věci vlády, komu vláda pomáhá, komu vláda škodí, přerušuji. Do rozpravy jsou přihlášeni tři kolegové, kolega Krátký, Rath, Urban a pan kolega Sobotka. To znamená tuto interpelaci přerušuji, končím bod písemné interpelace.

Mimo bod chce vystoupit pan místopředseda Filip. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Já vás opravdu nezdržím, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové. Já jenom odpovím panu premiérovi.

Dlouho jsem čekal, a čekám od září loňského roku, na to, abych vyřídil svou písemnou interpelaci na pana ministra zahraničních věcí Schwarzenberga. Z jednoho prostého důvodu. On mi totiž odpověděl na něco jiného, než jsem se ho ptal, a já bych opravdu už jednou rád - a nevím, jestli mám zařadit jako speciální bod jednání schůze "Odpovědi pana ministra zahraničních věcí na písemné interpelace poslance Vojtěcha Filipa". Protože když se ho na něco zeptám, co je důležité z pohledu vztahů České republiky k Evropské unii, tak dostanu odpověď na něco jiného. A když se domůžu konečně odpovědi na to, na co jsem se ho ptal, tak mi ještě přijde z bezpečnostního útvaru Poslanecké sněmovny upomínka, že ta odpověď byla stažena ze serveru, protože jde o utajenou skutečnost. Já ale nevím, co je utajeného na této informaci, která probíhá mezi Evropskou komisí a vládou České republiky, když se týká několika, řekl bych, desítek podnikatelských subjektů v České republice.

Až budete pořádně odpovídat na to, na co se vás poslanci ptají, tak nebudeme muset takovouto komedii zažívat každý čtvrtek ráno při schůzích Poslanecké sněmovny. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl místopředseda sněmovny Vojtěch Filip a my se můžeme věnovat dalšímu programu. Prvním bodem, který budeme projednávat, je bod, který jsme pevně zařadili jako první po písemných interpelacích. Je to bod číslo 11, jedná se o

 

11.
Vládní návrh zákona o základních registrech a o změně zákona č. 365/2000 Sb.,
o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (zákon o základních registrech)
/sněmovní tisk 598/ - druhé čtení

 

Požádám pana ministra Ivana Langera, aby z pověření vlády tento materiál uvedl.

Ještě se ale hlásí dva kolegové. Pan kolega Šeich má slovo.

 

Poslanec David Šeich: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, nechci zpochybňovat hlasování, ale jen pro stenozáznam: V předešlém hlasování jsem hlasoval ne, a na sjetině mám ano. Protože opravdu nebylo mým zájmem pohádkové vyprávění kolegy Váni podpořit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla informace pro stenozáznam. Pan kolega Šťastný.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, nezpochybňuji hlasování, i já jsem v předchozím hlasování hlasoval ne, a na sjetině mám ano. Pouze pro stenozáznam, nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Také je to informace ke stenozáznamu.

Požádám pana ministra Ivana Langra, aby uvedl materiál - sněmovní tisk 598.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi jen ve stručnosti uvést obsah předkládaného bodu, kterým je vládní návrh zákona o základních registrech a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, tzv. zákon o základních registrech. Tento legislativní počin představuje vyvrcholení společného díla, na kterém ve Sněmovně pracujeme již druhým rokem, který se dá popsat oním jednoduchým symbolem a názvem EGON, zahrnujícím čtyři klíčové projekty pro rozvoje eGovernmentu v České republice. Je to projekt CzechPoint, je to komunikační infrastruktura veřejné správy, je to zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a v tuto chvíli zákon o základních registrech, respektive základní registry. Chci zdůraznit, že se jedná skutečně o společné dílo, kde kombinujeme na základě jednotné vize kroky, které jsou činěny v rámci exekutivy, a kroky, které jsou společně činěny v rámci legislativní části tohoto projektu.

Chci jen připomenout, že základní registry, které představují jakýsi mozek Egona, jsou čtyři, nebo by měly být čtyři, věřím, že budou čtyři. Registr obyvatel, registr osob, registr územní identifikace adres a nemovitostí a registr práv a povinností.

Původní koncept předpokládal předložení pěti samostatných návrhů zákona, tedy zákon o základních registrech, a následně předložení čtyř zákonů o jednotlivých registrech, tak jak jsem je zde jmenoval.

Návrh zákona byl projednán výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který k tomuto sněmovnímu tisku přijal komplexní pozměňovací návrh, na kterém se podílelo i Ministerstvo vnitra, a já zde chci jasně deklarovat, že tento záměr, tento přístup a tento pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj podporuji. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu totiž je propojit pět legislativních materií v jednu, spojit tedy pět norem v jednu, tak aby upravovaly základní definice problematiky a současně jednotlivé registry. Tím dojde nejen ke zrychlení legislativního procesu, zvětší se časový prostor pro implementaci jednotlivých zákonů, ale domnívám se, že tato vize, která koneckonců byla na prvopočátku legislativního procesu také zmíněna odborníky v Legislativní radě vlády, povede k větší kompaktnosti legislativní úpravy a k větší propojenosti jednotlivých oblastí.

V tomto smyslu tedy ještě jednou chci poděkovat za odvedenou práci všem kolegům ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a ještě jednou zdůraznit, že tento komplexní pozměňovací návrh podporuji. Děkuji za pozornost.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP