(10.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Ale budeme pokračovat. Pan poslanec Václav Exner je další přihlášený a pak paní poslankyně Věra Jakubková. Prosím Václava Exnera.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, již třikrát jsme na naši schůzi zařadili přednostně bod, který v návrhu programu pro dnešní schůzi má číslo 113. Jde o vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouva mezi státy, které jsou stranami Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury, a kosmickou agenturou o ochraně a výměně utajovaných informací, sněmovní tisk č. 606, druhé čtení.

Protože ČR má zájem o umístění úřadu pro řízení a kontrolu projektu Galileo na našem území a tento bod je jednou z podmínek možného dalšího jednání a jelikož jsme také už slavnostně oslavili přístup ČR k Evropské kosmické agentuře, myslím si, že je namístě, abychom se s tímto bodem vypořádali. Protože dosavadní jednání jak v prvním čtení, tak v zahraničním výboru proběhlo zcela bezkonfliktně, domnívám se, že doba projednávání tohoto tisku nezabere více než několik minut, maximálně řekněme do 15 minut, a navrhuji, aby tento bod 113 jako bod přednostní byl zařazen jako poslední bod dnešního dopoledního jednání před polední přestávkou. Je to také v dohodě s panem ministrem Liškou, který je zástupcem předkladatele k této věci.

Dále navrhuji, aby body, které ve svém dopise pan ministr Říman žádal jako body, které mají být projednány v určeném čase, konkrétně body 111 a 112, týká se to sněmovních tisků 593 a 594 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie a změna Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie, a tisk s dlouhým názvem, přečtu jen začátek: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu k vyslovení souhlasu s ratifikací Regionální dohoda o plánování šíření zemského digitálního rádiového a televizního vysílání v Regionu 1, byly ze seznamu pana ministra Římana vyškrtnuty a byly vypuštěny z programu dnešní schůze.

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tyto dva body?

Poslanec Václav Exner: Ano, tyto dva body: 111 a 112. Je to rovněž v dohodě s předkladatelem, a to z toho důvodu, že jednání o těchto dvou smlouvách probíhá v Senátu, bylo v Senátu přerušeno, Senát požádal o doplnění některých informací k této věci a v dohodě s předkladatelem byl proto stanoven termín 30. června a je nebezpečí, že by byla přijata různá usnesení k těmto dohodám v Poslanecké sněmovně a v Senátu. Proto tedy navrhujeme vypuštění těchto dvou bodů z programu schůze.

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, je to jasné. Rozumím.

Poprosím nyní paní poslankyni Věru Jakubkovou a připraví se poslanec Rath.

Poslankyně Věra Jakubková: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já prosím o vyřazení dvou tisků z programu této schůze. Prvním z nich je tisk č. 580, je to bod 86. Jedná se o poslaneckou novelu, která mění zákon o ochraně přírody a krajiny a vylučuje účast veřejnosti ze stavebního řízení. Zdůvodňuji to tím, že tento návrh jde v podstatě proti programovému prohlášení vlády, které slibuje zachování a posílení demokracie a veřejné účasti. A program dnešní schůze je natolik nabitý, že se jím můžeme zabývat i později.

Tisk 583, bod 26 - jedná se o poslanecký návrh, kterým se mění zákon o pozemních komunikacích, konkrétně jde o tzv. mýto pro vozidla s tonáží nad 3,5 tuny. Hlavním důvodem je to, že pokud by došlo k jeho schválení, tak účinnost může nastat až od ledna příštího roku a opět myslím si, že program této schůze je dostatečně naplněn.

A pak bych si vás v rozporu s přihláškou, kterou jsem podala, dovolila požádat o pevné zařazení bodu 85, tisku 570 jako první bod ve středu 11. února odpoledne po pevně zařazených bodech. A je to tisk, který se týká tzv. kamionové novely. Děkuji.

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím vás, bod 86 a 26 chcete vyřadit a bod 85 chcete pevně zařadit jako první bod po pevně zařazených bodech 11. února ve středu odpoledne. (Ano.) Dobře.

A teď prosím pana poslance Ratha, připraví se pan poslanec Walter Bartoš.

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, já bych požádal o zařazení nového bodu na dnes odpoledne jako první pevně zařazený bod a tento bod by měl znít: Informace pana ministra Nečase o důvodech krácení finančních prostředků pro provoz krajských zařízení sociálních služeb.

Zdůvodnění je jednoduché. V letošním roce naprosto nečekaně a naprosto bezdůvodně přistoupila tato vláda v gesci resortu sociálních věcí k naprosto dramatickému snížení objemu finančních prostředků, které dostávají kraje v ČR na provoz především domovů důchodců a domovů sociálních služeb. Mě by zajímalo, který finanční kouzelník by dokázal udržet chod domovů důchodců a domovů sociální péče, když jim ze dne na den někdo uřízne prakticky 50 % finančních prostředků, které tyto ústavy na provoz mají.

My chceme od pana ministra slyšet, proč to udělal. Za druhé slyšet, co s tím chce dělat. Za třetí, jak se postará tedy o 50 % klientů v těchto ústavech, protože není možné zajistit pro ně služby a péči. Jestli je tedy my jako kraje máme naložit, ty, kteří to aspoň zvládnou, a odvézt panu ministrovi na jeho ministerstvo nebo Mirkovi Topolánkovi na Úřad vlády, aby se o ně postarali. Prostě chceme slyšet, co se s tím udělá. Samozřejmě rozpočty krajů mají určité možnosti, ale ne takovéto. Jen pro Středočeský kraj jde o částku 250 mil., kterou bychom prakticky ze dne na den měli někde mobilizovat. To je prostě nemožné, dělat takovéto změny v tak krátkém časovém úseku. Nám to připadá, že současná vláda chce takzvaně potrestat kraje.

Pane předsedo vlády a pane ministře Nečasi, vy netrestáte kraje, vy trestáte lidi, kteří žijí v těchto domovech důchodců a domovech sociální péče! Ty chcete potrestat! Co vám tito lidé udělali? Jen ve středních Čechách je takových lidí někde okolo pěti tisíc. Prostě to skutečně vám ta politická nenávist tak zatměla mozek, že se chcete pomstít na těchto bezmocných? Čili z tohoto důvodu, pane premiére a pane ministře sociálních věcí, vás důrazně žádáme, abyste zde této Poslanecké sněmovně svůj postup objasnili a řekli, jak ho hodláte řešit, protože to je problém ne krajů, to je problém náš společný.

Jen abyste věděli, tak já už jsem se samozřejmě dopisem obrátil na jednotlivé ředitele sociálních ústavů a domovů důchodců v kraji s touto informací, že vláda Mirka Topolánka, pan ministr Nečas úplně nesmyslně, nečekaně škrtli výdaje ze státního rozpočtu na chody domovů důchodců a sociálních ústavů na 50 procent.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP