(Jednání pokračovalo v 15.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, vypršela pauza, kterou jsem vyhlásil, takže vás prosím, abyste se znovu posadili. Budeme pokračovat. Mám tady ještě přihlášku do podrobné rozpravy paní poslankyně Jany Rybínové. A ještě pan poslanec Hovorka se hlásí. Já bych poprosil paní poslankyni Janu Rybínovou, která se hlásí do rozpravy. (U řečnického pultu jsou hloučky diskutujících poslanců.)

Vážení kolegové, paní poslankyně se přes vás ani nemůže prodrat k pultu, takže vás prosím, abyste se všichni posadili a pokračovali jsme v jednání. Prosím o klid. (Předsedající zvoncem utišuje přítomné.)

 

Poslankyně Jana Rybínová: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych načetla ještě jeden pozměňovací návrh. Odcituji jej celý, protože ho nemáte rozdán na lavicích.

Původní text se nahrazuje novým textem. V článku I. novelizační body 1 až 4 znějí:

1. V § 16a se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní: f) děti do dovršení 15. roku věku, včetně tohoto dne.

2. V § 16a se na konec odstavce 5 doplňuje věta: "Zdravotnické zařízení je povinno použít vybrané regulační poplatky na úhradu nákladů spojených s provozem zdravotnického zařízení a jeho modernizací."

3. V § 16b odst. 1 větě první se za slova "limit ve výši 5 tis. korun" vkládají slova: "u dětí mladších 15 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršily 15. rok věku, u pojištěnců starších 65 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 65. rok věku, a u pojištěnců, kteří jsou dárci krve, tkání, buněk a orgánů v kalendářním roce, ve kterém došlo k odběru krve, tkání, buněk nebo orgánů, ve výši 3 tisíce korun."

4. V § 16b odst. 1 se na konci věty čtvrté tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova: "to neplatí, jde-li o léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely předepsané na recept pojištěncům nad 65 let věku a pojištěncům, kteří jsou dárci krve, tkání, buněk a orgánů v kalendářním roce, ve kterém došlo k odběru krve, tkání, buněk nebo orgánů."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď mám tady sérii nových přihlášek. Hlásí se pan poslanec Hovorka, Krákora a pan poslanec Rath. Ještě fakticky chce pan poslanec Rath, takže mu dám slovo. Prosím, můžete.

 

Poslanec David Rath: Ono to tady zapadlo v návrzích. Já bych chtěl jenom navrhnout zkrácení lhůty na 48 hodin.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní prosím pana poslance Hovorku.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, já se omlouvám, ještě bych chtěl doplnit svůj pozměňovací návrh, který jsem přečetl pod číslem 1, a sice: V § 16a odst. 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní: f) jde-li o pojištěnce mladšího 18 let.

A současně doplňuji svůj podmíněný pozměňovací návrh týkající se vypuštění § 16a odst. 4 na případ, kdyby byl přijat tento pozměňovací návrh.

Já se moc omlouvám. Mně to vypadlo při přepisu pozměňovacích návrhů, proto jsem to doplnil teď. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A teď pan poslanec Krákora je ještě přihlášen do rozpravy. Pan poslanec Krákora - kde je? Tady je. (Vzdává se práva na vystoupení.) Pan poslanec Krákora ruší. To znamená, že máme hotovo, všechny pozměňovací návrhy byly předneseny. V tom případě můžeme zřejmě ukončit podrobnou rozpravu a budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty na 48 hodin.

Já tady na vás zagonguji. Prosím, abyste se všichni posadili, protože budeme hlasovat. Je tady návrh na odhlášení, tak vás ještě všechny odhlašuji. Musíte se znovu přihlásit, kdo chce hlasovat. Můžeme hlasovat. Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Ratha na zkrácení lhůty k projednávání. (Z pléna zazněla žádost o odhlášení.) Už jsem vás odhlásil! To by bylo podruhé. Už jste doufám znovu přihlášeni. Ještě někteří dobíhají...

 

Budeme hlasovat o zkrácení lhůty k projednávání na 48 hodin. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zkrátit lhůtu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 3, přihlášeno je 180, pro hlasovalo 147, proti 14. Návrh byl přijat.

 

To jsme de facto ukončili projednávání tohoto bodu schůze. Děkuji navrhovateli.

 

Můžeme se pustit do dalšího bodu. Bod druhý je

 

2.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Protokoly o přístupu Albánské republiky a Chorvatské republiky
k Severoatlantické smlouvě, podepsané v Bruselu dne 9. července 2008
/sněmovní tisk 628/ - druhé čtení

 

Požádám pana ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Ale abychom slyšeli jeho vystoupení, je naprosto nutné, aby se všichni utišili. Slovo bude mít ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg, který uvede druhé čtení tohoto návrhu.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vláda předkládá návrh na ratifikaci přístupových protokolů Albánské republiky a Chorvatské republiky k Severoatlantické smlouvě, podepsaných v Bruselu 9. července.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP