(17.00 hodin)
(pokračuje Gandalovič)

Byl nedořešen problém případu Setuza a z minulých vlád tam bylo usnesení o postupném rušení těchto mimorozpočtových fondů. Dnes, kdy k vám hovořím, mohu říci, že PGRLF je součástí zákona o zemědělství, to znamená do budoucna nepochybujeme o jeho funkci, o jeho budoucnosti. Případ Setuza byl vyřešen a na účet PGRLF v loňském roce připutovala 1,1 mld. Kč. Z tohoto důvodu v současné chvíli má tento fond dostatek finančních prostředků na to, aby plnil svoje standardní funkce.

Jak už jsem řekl, v případě, že se ukáže - a my tuto situaci sledujeme poměrně podrobně - že je třeba rozšířit tyto služby, tak máme pro to v zákoně zmocnění na poskytování garancí a budeme hledat zdroje tak, aby bylo možné tyto garance poskytovat. Berte to jako můj závazek, protože jak už jsem řekl, považujeme PGRLF za velmi důležitý nástroj pro pomoc českému zemědělství. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zemědělství Petru Gandalovičovi, který vystoupil ještě v obecné rozpravě. Kdo dále do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Nemám žádnou písemnou přihlášku do podrobné rozpravy, ale přesto bych vyzval zpravodaje, aby v podrobné rozpravě vystoupil. Pane zpravodaji, prosím, abyste vystoupil v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, my jsme dolaďovali s panem kolegou Zgarbou, jestli vlastně padl nějaký návrh, nebo nepadl. Dohodli jsme se, že nepadl žádný návrh. Čili já jenom zopakuji návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje dotační programy zemědělství pro rok 2009, jak máte před sebou v příslušném tisku." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Někdo další v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím.

Ty, které jsem vykázal ze Sněmovny, aby vedli své rozhovory mimo, přivolám gongem.

 

O návrhu, který přednesl zpravodaj v podrobné rozpravě, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 143, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 143, z přítomných 181 poslanců pro 166, proti 2. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji ministru zemědělství, děkuji zpravodaji Pavlu Kováčikovi a končím bod číslo 6.

 

Dalším bodem našeho jednání je

 

7.
Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2009
/sněmovní tisk 666/

 

Než tento materiál z pověření vlády uvede ministr zemědělství Petr Gandalovič, požádám pana poslance Zdeňka Macha, který je zpravodajem zemědělského výboru, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, pokusím se to vzít také velmi stručně. Podotknu pouze, že zatímco ten předchozí bod se týkal národních dotací a byly to prostředky, o kterých nerozhoduje Evropská unie, Státní zemědělský intervenční fond je platební agenturou, která realizuje společnou zemědělskou politiku Evropské unie. Jinými slovy, přes tuto platební agenturu prochází fakticky veškerý objem zemědělských dotací, které k nám zčásti přicházejí z Bruselu a zčásti ve formě takzvaných národních doplňkových plateb ze státního rozpočtu.

Podíváte-li se tedy na rozpočet Státního zemědělského intervenčního fondu, vlastně vidíte, jaký objem finančních prostředků do našeho zemědělství v rámci společné zemědělské politiky z Bruselu přichází. Je to 26,869 mld. Kč. Máte-li pocit, že jsou to prostředky vysoké, tento pocit mít můžete, ale musím vás informovat o tom, že to je systém společné zemědělské politiky a v rámci Evropy to nejsou v porovnání s našimi konkurenty z ostatních, především těch starých členských zemí prostředky zase nijak závratné. Víte, že problém nerovnosti se pořád snažíme řešit. To jsou prostředky, kde ten fond působí skutečně jako platební agentura.

Na druhé straně potom zde máme prostředky na vlastní administrativní chod, to znamená 1,4 mld. Kč. V rámci této částky zde máme i finanční prostředky na podporu národní značky kvality Klasa, kterou určitě všichni znáte, a dovolím si ji z tohoto místa tak trošku propagovat, protože si myslím, že to je značka, která si zaslouží, aby byla v pozornosti naší veřejnosti, protože podle ní se mohou spotřebitelé orientovat při výběru kvalitních domácích potravin. Toto byla trošku skrytá reklama pro Klasu.

Teď se zase vrátím k vlastnímu materiálu. Chtěl bych říci, že návrh je sestaven v souladu s příslušnými nařízeními Evropské unie a že jej dne 5. prosince doporučil zemědělský výbor Poslanecké sněmovny této Sněmovně schválit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zemědělství Petru Gandalovičovi. Slova se ujme zpravodaj výboru pan poslanec Zdeněk Mach. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Mach: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením zemědělského výboru z jeho 32. schůze dne 5. prosince k návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2009, sněmovní tisk 666. Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově Ing. Stanislava Kozáka, náměstka ministra zemědělství, zpravodajské zprávě poslance Zdeňka Macha a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2009, sněmovní tisk 666, schválit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám všeobecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Vidím přihlášku z místa pana poslance Ladislava Skopala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Pouze ve stručnosti. My jsme si samozřejmě vědomi významu a funkce Státního zemědělského intervenčního fondu, ale je tam i spousta nedostatků. Protože v rámci rozpočtu nebyl schválen přesun na přímé platby, tak je tam pořád díra 1,6 mld. Kč v rámci přímých plateb.

Co nás rovněž mrzí - vláda zrušila program školní mléko. Víme, že v rámci Evropské unie se rozšiřuje zdravá výživa do škol, protože byly schváleny finanční prostředky na ovoce a zeleninu, a u nás spíše dochází k opačnému trendu. Proto sdílíme nespokojenost v rámci současného rozpočtu SZIF.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ladislavu Skopalovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, ale vidím přihlášku pana ministra zemědělství. Mohu to považovat za závěrečné slovo po všeobecné rozpravě, pane ministře? Děkuji. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Tak já opět, vážená Sněmovno, velmi stručně odpovím na otázku pana poslance Skopala. Musím říci, že v jeho vystoupení se objevila určitá nepřesnost. Vláda České republiky nezrušila program školní mléko. Tento program pokračuje dál. Vláda jenom zrušila národní spolufinancování pro tento program. To znamená že v současné době čerpáme zhruba 20 mil. korun v rámci evropského rozpočtu, což si myslím, že je správné, protože čerpáme to, na co máme z Bruselu nárok.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP