(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám dobré odpoledne a budeme pokračovat v přerušeném programu 45. schůze Poslanecké sněmovny. Jsou před námi body 3, 4, 5, 6 a 7 této schůze. Začneme prvním bodem, kterým je

 

3.
Návrh Střednědobých výdajových rámců na léta 2010 a 2011
/sněmovní tisk 613/

 

Prosím ministra financí pana Miroslava Kalouska, aby návrh odůvodnil. Dříve než pan ministr dojde k mikrofonu, prosím vás, přítomné paní poslankyně a pány poslance, abyste vytvořili odpovídající atmosféru projednávání tohoto bodu, tedy trochu snížili hladinu hluku v sále.

Vážený pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Paní předsedající, dámy a pánové, omlouvám se, už jsem tady dlouho nebyl, ale jsem opět vyvolán. Dovolte, abych předložil na základě rozpočtových pravidel zákona 218/2000 Sb., o státním rozpočtu návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2010 a 2011. Střednědobý výdajový rámec, jenom připomenu, tvoří celkové výdaje centrální vlády a státních fondů. Tento výdajový rámec neobsahuje výdaje na realizace státních záruk a návratné finanční výpomoci. To znamená je zpracován v metodice fiskálního cílení, není zpracován v metodice ESA 95.

Podrobný komentář k návrhu výdajového rámce je uveden ve střednědobém výhledu státního rozpočtu na léta 2010 a 2011, který byl Poslanecké sněmovně předložen současně s návrhem zákona o státním rozpočtu. Střednědobé výdajové rámce na léta 2010 a 2011 stanovuje Poslanecká sněmovna Parlamentu v usnesení k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2009, tedy tak již učinila. Střednědobý výdajový rámec pro rok 2009 tak byl logicky stanoven usnesením Poslanecké sněmovny v roce 2007 a já bych rád zdůraznil, že byl vládou dodržen a že jak v minulém roce, tak v tomto roce vláda Mirka Topolánka dodržela svůj závazek, že bude první vládou, která na rozdíl od vlád minulých bude dodržovat zákon o rozpočtových pravidlech republiky a na rok 2009 dodržela střednědobé výdajové rámce.

Pro rok 2010 jsou navrženy výdaje centrální vlády ve výši 1 bilion 126,5 miliardy, kde se předpokládají výdaje státního rozpočtu 1 bilion 83,8 miliardy korun a výdaje státních fondů ve výši 42,7 miliardy korun. Výdajový rámec byl po úpravě dle rozpočtových pravidel vládou nejen dodržen, nýbrž ve srovnání s upraveným rámcem nedočerpán o 1,5 miliardy korun.

Navržené výdajové rámce, když bych vyloučil vliv hospodářské krize, měly zajistit postupné snižování podílu deficitu veřejných rozpočtů na hrubém domácím produktu. My jsme samozřejmě v situaci, kdy nejsme schopni na příští dvě léta odhadnout s příliš velkou jistotou čísla hrubého domácího produktu, tedy se stejnou nejistotou odhadujeme to relativní číslo. Ale k čemu se chceme zavázat jako vláda, je - ty výdaje v absolutní částce, které vám předkládáme, nepřekročíme. Ani o 56 miliard jako vláda v roce 2005, ani o korunu jako vláda, tak jak to učinila dnes.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, vážený pane ministře. Tento sněmovní tisk projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 613/1. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pan poslanec Bohuslav Sobotka a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, máme zde návrh usnesení k vládnímu návrhu střednědobých výdajových rámců, který schválil rozpočtový výbor. Rozpočtový výbor tedy bere na vědomí střednědobý výdajový rámec na rok 2010 a 2011 podle uvedené tabulky a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna stanoví střednědobý výdajový rámec na rok 2010 ve výši 1 bilion 126,5 miliardy korun a na rok 2011 ve výši 1 bilion 171,1 miliardy korun."

Tolik tedy usnesení rozpočtového výboru z jeho 32. schůze, která se konala 26. listopadu letošního roku.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, vážený pane zpravodaji. Zahajuji obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, ani z místa se nikdo do této rozpravy… a chce. Pan poslanec Dolejš. Vážený pane poslanče Dolejši, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Já chápu, že teď nová koalice, která se skládá ze čtyř koaličních klubů, má teď opájející pocit vítězství, který si chce užít po obědové přestávce, a jistě že se nemohou dočkat, aby toto vítězství bylo znásobeno i, jak všichni vnímáme, formálním dodatkem, to znamená schválení onoho apendixu střednědobých výdajových rámců. Obávám se, že do tohoto sudu medu budu muset kápnout trošku dehtu, protože tento opájející pocit asi naší nové koalici dlouho nevydrží.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP