(11.30 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pohankovi. Prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Eva Dundáčková, připraví se pan poslanec Pavel Svoboda.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji vám, pane předsedající. I já přednesu celkem tři pozměňovací návrhy k tisku 612 státního rozpočtu. Všechny tři se týkají města Příbrami, všechny tři by měly jít na vrub vládní rozpočtové rezervy a všechny tři navrhuji zařadit do kapitoly č. 398 - kapitola VPS, program 298220.

V prvním případě se jedná o stavební úpravy terasy a výměnu vstupních stěn v Mateřské škole Perníková chaloupka se sídlem Kutnohorská 101, Příbram 7. Příjemcem této dotace by mělo být město Příbram a částka, o kterou žádá, je 2,5 mil. Kč.

Druhá žádost je ze stejné kapitoly a stejného programu. Jedná se o žádost na poskytnutí dotace na projekt Mezinárodní festival šansonů, příjemcem je v tomto případě Divadlo Antonína Dvořáka Příbram, příspěvková organizace města Příbrami, identifikační číslo 00360139 a částka, kterou navrhuji zařadit do státního rozpočtu, je 300 tis. Kč.

Poslední návrh ze stejné kapitoly programu a rovněž na vrub vládní rozpočtové rezervy je podpora Mezinárodního hudebního festivalu Hořejší Obora, Příbram 2009. Jedná se o 5. ročník festivalu, který je pořádán v Příbrami, v Příbrami také vznikl a nabízí podporu místních souborů, ale i renomovaných mezinárodních hudebních těles pro široké vrstvy občanů města Příbrami. Částka, kterou navrhuji na zařazení do státního rozpočtu, je 600 tis. Kč, příjemcem této dotace je občanské sdružení Multifest-SW.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Evě Dundáčkové. Nyní bude hovořit pan poslanec Pavel Svoboda, připraví se pan poslanec Jiří Carbol.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Dámy a pánové, dovolte, abych přednesl pozměňovací návrh, a to ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k osvojeným podnětům veřejnosti. Jedná se v podstatě o narovnání určitého administrativně technického pochybení.

Jedná se o to, že navrhuji zrušit položku poř. č. 1262 s výdajovou částkou 4 mil. Kč a o tuto částku navrhuji povýšit položku poř. č. 120. Jedná se o město Bystřice pod Hostýnem, přístavbu šaten Základní školy T. G. Masaryka. Zdůrazňuji, že tento pozměňovací návrh v žádném případě neovlivňuje výši navrhovaných výdajů státního rozpočtu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pavlu Svobodovi. Nyní vystoupí pan poslanec Jiří Carbol, připraví se pan poslanec Josef Šenfeld.

 

Poslanec Jiří Carbol: Dobrý den. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych načetl dva pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu.

První projekt je oprava farní budovy Centrum společenského života farnosti, příjemcem dotace je římskokatolická farnost Šenov u Ostravy. Navrhovaná výše dotace je 2,25 mil. Kč v rámci kapitoly č. 398 VPS. Navrhovaná částka jde na vrub vládní rozpočtové rezervy.

Druhý projekt - oprava krovu a střechy kostela narození svatého Jana Křtitele v Neplachovicích. Příjemcem dotace je římskokatolická farnost Neplachovice, Kostelní 43, obec Neplachovice. Navrhovaná dotace je 1 mil. Kč v rámci kapitoly č. 398 VPS. Navrhovaná částka jde na vrub vládní rozpočtové rezervy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Carbolovi. Nyní vystoupí pan poslanec Josef Šenfeld a připraví se pan poslanec František Novosad.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, já si dovolím navrhnout tři pozměňovací návrhy.

První pozměňovací návrh. Navrhuji v kapitole č. 307 Ministerstvo obrany ČR snížení specifického ukazatele nasazení jednotek a příslušníků Armády ČR v zahraničí o 390 tis. Kč. Program VPS č. 298220 se zvyšuje o 390 tis. Kč a zařazuje se následující položka: vybavení učebny interaktivními a keramickými tabulemi, 390 tis. Kč. Příjemcem dotace je Základní škola Hošťka, Litoměřická 267, okres Litoměřice.

Druhý pozměňující návrh. Dále navrhuji v kapitole č. 307 Ministerstvo obrany ČR snížení specifického ukazatele nasazení jednotek a příslušníků Armády ČR v zahraničí o 2 mil. Kč. Program VPS č. 298220 se zvyšuje o 2 mil. Kč a zařazuje se následující položka: multifunkční hřiště Vrbice, 2 mil. Kč, příjemcem dotace je obec Vrbice, Hlavní 47, okres Litoměřice.

Třetí pozměňující návrh. Navrhuji v kapitole č. 307 Ministerstvo obrany ČR snížení specifického ukazatele nasazení jednotek a příslušníků Armády ČR v zahraničí o 8 426 000 Kč. Program VPS č. 298220 se zvyšuje o 8 426 000 Kč a zařazuje se následující položka: rekonstrukce školního hřiště Základní školy Štětí, Školní ulice 8, částka 8 426 000 Kč. Příjemcem dotace je město Štětí, Mírové náměstí 163, okres Litoměřice.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Šenfeldovi. Nyní vystoupí pan poslanec František Novosad a po něm já.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, prosil bych zařadit do kapitoly VPS, program akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny, další položku s názvem revitalizace areálu zámeckého parku Kinských ve Valašském Meziříčí, druhá etapa, částku ve výši 10 mil. Kč pro město Valašské Meziříčí.

Zdroj použití: Kapitola Státní dluh, úroky dluhové služby. Děkuji. (Řízení schůze se ujímá místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane poslanče, a prosím pana místopředsedu Sněmovny Jana Kasala, aby přednesl svůj návrh. Připraví se pan poslanec Šmíd.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, navrhuji rozšířit okruh těch, které budou podrobeny hlasování, o další položku - římskokatolická farnost Štěpánov nad Svratkou, výměna oken kostela, částka 250 tis. Kč z vládní rozpočtové rezervy. Jedná se o obec, kterou řada z vás zná, která byla hodně sužována povodněmi a dalšími nepřízněmi počasí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji a poprosím pana poslance Šmída, aby přednesl svůj návrh, připraví se pan poslanec Skopal, zatím předposlední přihlášený do podrobné rozpravy. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Šmíd: Děkuji. Vážená paní předsedající, můj pozměňovací návrh k sněmovnímu tisku č. 612 se týká pouze změny názvu akce. Je to akce vedená pod poř. č. 5/211 - zastřešení dětského rekondičního bazénu, druhá etapa. Žadatelem je město Pelhřimov. Město Pelhřimov jako žadatel zůstává, název akce se mění - rekonstrukce školní jídelny Základní školy Na Pražské, Pelhřimov. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP