(11.10 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Deficitům zaplať pánbůh minulých vlád významným způsobem pomohla obrovská evropská i světová konjunktura. Deficity těchto rozpočtů, které nás čekají, ať už je bude sestavovat kdokoliv, zcela jistě výrazným způsobem ovlivní hospodářská krize. To jsou cyklické vlivy. Když je očistíme, zůstává strukturální deficit - a ten strukturální deficit, který vy jste mimořádně rozšířil, tato vláda mimořádně snižuje. A to jsem připraven dokázat teď, to jsem připraven dokázat i v roce 2010, a proto s vámi uzavírám sázku, že budeme-li počítat v tom skutečně měřitelném, tedy ve strukturálním deficitu veřejných rozpočtů, že dokážeme, že jsme o více než 50 % snížili rozhazovačnou politiku minulých vlád. Zvedám ruku, já jsem se na ní podílel, tak vím, o čem mluvím.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Kalouskovi. Pan poslanec Škromach s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, myslím, že když tady pan ministr financí hodnotí minulé vlády, a je dobré, že aspoň nakonec podotkl, že o tom něco ví, že u toho lidovci byli a že on v té době byl předseda strany a že ty rozpočty, které on dneska kritizuje, v podstatě se na nich spolupodílel, a to velmi výrazně, protože samozřejmě jeho lidi byli na všech úřadech a on to velmi dobře umí, obzvláště na Ministerstvu financí. Takže svádět to na bývalého ministra financí, to je docela tak, bych řekl, malinko zbavování se odpovědnosti z toho, co v které funkci dělal.

Takže přít se o tom, kdo kdy kde - ať tady vyhraje socdem, nebo ODS, vždycky budou vládnout lidovci a myslím si, že je potřeba, aby si tu svoji kontinuitu vládní uvědomovali.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak to byl pan poslanec Zdeněk Škromach a nyní vystoupí zpravodaj Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Já myslím, že tu sázku uzavřít nemůžeme, protože se neshodneme na tom, jaké povodně a jaké katastrofy budeme počítat do vaší metodiky, vážený pane ministře financí. My jsme jako sociální demokraté museli ve vládě absolvovat minimálně dvě velké povodně. Jednu skutečnou, největší povodeň ve 20. století, která postihla Českou republiku v roce 2002, a ta druhá se přihnala z 90. let a musely ji platit naše vlády. To byla povodeň vaší privatizace, vámi zpackané privatizace, vámi zpackané privatizace bank! To byla ta druhá povodeň.

Já nevím, jestli se obě tyto povodně vejdou do metodiky, kterou vy jste zde navrhl pro vaši sázku. Já tu sázku přijmu, pokud s těmito povodněmi vaše metodika bude počítat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak dámy a pánové, omlouvám se, jednací řád nepamatuje, jak by měla být moderována diskuse ohledně sázky, takže...

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Strukturální a cyklické deficity jsou kvantifikovatelné pojmy z teorie. Já myslím, že když si zopakujeme jednu učebnici z nižších ročníků vysoké školy, tak se snadno na té metodice dohodneme. A pokud se dohodneme na metodice strukturálních deficitů, pak zcela jistě prohrajete. Mně je jedno, jestli vyhrajete, nebo prohrajete, objektivní fakt je, že pravdu nemáte.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak. Nyní vystoupí se svým příspěvkem pan poslanec Soušek. Připraví se pan poslanec Josef Ježek.

 

Poslanec Miloslav Soušek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, jako zpravodaj zahraničního výboru ke kapitole návrhu státního rozpočtu na rok 2009 Ministerstvo zahraničních věcí bych vás chtěl seznámit s usnesením zahraničního výboru, protože se to dnešního dne týká.

Nejprve usnesení číslo 148 z 31. schůze 12. listopadu. Zahraniční výbor trvá na stanovisku, že střednědobé výdajové rámce kapitoly Ministerstva zahraničních věcí musí sledovat prostřední vývoj výdajů státního rozpočtu /a odečtení jednorázových výdajů/, a žádá, aby v tomto smyslu byly upraveny výdaje ve sněmovním tisku číslo 613 - je to návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2010 až 2011.

Protože tady byla široká diskuse ohledně peněz, i zahraniční výbor má několik návrhů ke státnímu rozpočtu a chtěl bych je přednést také. Jedná se o usnesení číslo 147 ze dne 12. až 13. listopadu.

Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2009, kapitola 306 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, schválila ve výši příjmů 650 milionů korun ve výši 7 miliard 941 274 tisíc, což představuje oproti návrhu schválenému vládou zvýšení celkových výdajů o - a budu číst jednotlivé body a zároveň s komentářem.

a) částku ve výši 60 milionů korun s tím, že tato částka bude použita na realizaci projektů na podporu obchodně-ekonomické diplomacie. - Kolegové, myslím, že bychom si měli uvědomit, že tato částka je částka prorůstová, není to jen výdaj. Ale z tohoto výdaje pak následně plynou do státního rozpočtu i peníze.

b) částku ve výši 354 milionů korun s tím, že tato částka bude použita na pokračování reformy MZV pro rok 2009 i v následujících letech;

c) Částku ve výši 5 milionů korun s tím, že tato částka bude použita na realizaci projektů v oblasti posilování energetické bezpečnosti České republiky. - Domnívám se, že energetická bezpečnost je téma, na kterém bychom se mohli všichni shodnout, a tudíž že to budeme považovat za přijatelné.

d) Dále se jedná o částku ve výši 30 milionů korun s tím, že tato částka bude použita na pokrytí výdajů spojených s otevřením zastupitelského úřadu v Ázerbájdžánu a zároveň na zvýšení nákladů, které jsou spojeny se zvyšováním nájmů na našich zastupitelských úřadech.

Potom je zde bod e) a to je částka ve výši 115 milionů, s tím, že tato částka bude přesunuta z kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Pokud se nemýlím, hospodářský výbor má k tomuto bodu částečné výhrady.

A poslední bod - f) - a to je částka ve výši 50 milionů korun s tím, že tato částka bude použita na realizaci rozvojové spolupráce. Je to závazek České republiky, měli bychom se s tím nějak ztotožnit.

Zdroj těchto financí - tak je možná buď vládní rozpočtová rezerva, případně kapitola 396 Státní dluh.

Tak to bylo usnesení zahraničního výboru.

A jako ostatní kolegové poslanci bych chtěl přednést ještě svůj návrh, tentokrát za moji osobu, a to je pozměňovací návrh k vládnímu rozpočtu na rok 2009.

V souvislosti s projednáváním státního rozpočtu bych vás chtěl požádat o podporu při získávání prostředků na rekonstrukci a modernizaci Domova mládeže ve Vysokém Mýtě. Projekt je modelovým příkladem energeticky i ekologicky šetrné rekonstrukce veřejné budovy. Jde o částku ve výši 20 milionů, kapitola 298210, zdroj vládní rozpočtová rezerva.

Věřím, že to je projekt unikátní a že mi jej pomůžete podpořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Miloslavu Souškovi. Nyní vystoupí pan poslanec Josef Ježek, připraví se pan poslanec Vladimír Koníček.

 

Poslanec Josef Ježek: Děkuji, pane místopředsedo. Dobrý den, dámy a pánové.

Dovolím si načíst v rámci podrobné rozpravy dvě věci. Ta první je víceméně oprava, která se týká tisku 612/Z1, oponentní zprávy menšiny poslanců, a je to položka číslo 5/209 - obec Sedloňov, výměna oken, oprava střešního pláště a rekonstrukce ústředního topení objektu č.p. 155. Zde pravděpodobně při přepisu došlo k drobné chybě a částka 4 miliony byla v tabulce změněna na částku 3 miliony. Takže oprava na částku 4 miliony korun.

Jako druhá věc - byl jsem požádán o načtení pozměňovacího návrhu pro příjemce dotace klášter Pražského Jezulátka, Karmelitská 9, 118 00 Praha 1, IČO 61381683, a jedná se o dotaci ve výši 10 milionů korun na statické zajištění kláštera a nápravu havarijního stavu kanalizace a jímání spodních vod, z vládní rozpočtové rezervy. Důvodem je havarijní stav objektu.

Děkuji, to je všechno. Hezký den.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Josefu Ježkovi. Nyní vystoupí pan poslanec Vladimír Koníček. Připraví se pan poslanec Jaroslav Fiala.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane místopředsedo, dovolte i mně zařadit akci uvedenou pod číslem 948 v podnětech ke státnímu rozpočtu na rok 2009 ze strany veřejnosti. Jedná se o akci vodovodní přípojky v obci Nedakonice, okres Uherské Hradiště, identifikační číslo 291153, ve výši jeden milion korun českých. Žádám o zařazení do Všeobecné pokladní správy, kapitola 398, program 298220.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Koníčkovi. Nyní vystoupí pan poslanec Fiala, připraví se pan poslanec Karel Kratochvíle.

 

Poslanec Jaroslav Fiala: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si předložit pozměňovací návrh k návrhu zákona o státním rozpočtu pro rok 2009, a to následovně:

Za prvé. Zrušení položky v kapitole Ministerstva financí v programu číslo 112090 -výstavba, obnova a provozování státní pokladny, položka číslo 112 091 0001 IISSP, částka ve výši 974 milionů 600 tisíc korun českých.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP