(9.40 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Při jejích pozměňujících návrzích může udělat jediné, a to teď činím: požádat o co největší zdrženlivost v navrhování nových výdajů vzhledem k mimořádně napjaté rozpočtové situaci. A tam, kde už padnou pozměňující návrhy, které navrhnou nové výdaje, prosím o to, aby bilancující položkou nebyly výdaje mandatorní, protože pak by takový pozměňující návrh byl fiskálně neutrální pouze účetně, ve skutečnosti by zvýšil deficit, neboť mandatorní výdaje vyplaceny být musí, ať už je na ně rozpočtováno prostředků dostatek, či nikoli.

Ještě jednou děkuji za dosavadní diskusi. Budu napjatě sledovat diskusi ve druhém čtení a dopředu děkuji za vaši odpovědnost a zdrženlivost při přednášení pozměňujících návrhů.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím tento návrh rozpočtu přikázal k projednání rozpočtovému výboru. Rozpočtový výbor nám předložil zprávu o projednání, ta vám byla rozdána jako sněmovní tisk 612/Z. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Bohuslav Sobotka. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, rozpočtový výbor projednal vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009. K vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky podle sněmovního tisku 612 nepřijal rozpočtový výbor žádné usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. My jsme k tomuto tisku obdrželi také oponentní zprávu menšiny rozpočtového výboru jako sněmovní tisk 612/Z1. Zpravodajem menšiny výboru je určen poslanec Pavel Suchánek. Požádal bych ho, jestli by se ještě on ujal slova - ano, je tady. Prosím, pane poslanče, abyste i vy předložil zprávu.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se v podrobné rozpravě samozřejmě přihlásím k oponentní zprávě menšiny poslanců, tak aby bylo zadostiučiněno jednacímu řádu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. K předloženému návrhu zákona otevírám v této chvíli podrobnou rozpravu a v ní se mi jako první přihlásil pan ministr Nečas, takže ho požádám, aby se ujal slova jako první. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené pane poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, jak ve svém včerejším vystoupení o informaci k současné globální finanční krizi avizoval pan předseda vlády, součástí vládního balíčku, kterým chce reagovat na tuto globální finanční krizi, která se odráží i v ekonomické recesi především v západní Evropě a má samozřejmě dopady na českou ekonomiku, jedním z opatření má být navýšení platů ve veřejné sféře nad rámec, který je součástí tohoto návrhu státního rozpočtu. Proto podávám pozměňovací návrh, který je a bude rozdáván, distribuován na vaše poslanecké lavice, k návrhu státního rozpočtu na rok 2009, na plošné posílení motivačních složek platů zaměstnanců, včetně souvisejících výdajů.

Je to rozepsáno podle jednotlivých rozpočtových kapitol v rámci tabulky, kde se zvyšují celkové výdaje o částky 2,7 miliardy Kč, s tím, že se zvyšují příslušné ukazatele jednotlivých rozpočtových kapitol. Tyto ukazatele upřesní správci kapitol při promítnutí schválených pozměňovacích návrhů do zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009. Částky jsou určeny, jak jsem již řekl, na plošné zvýšení platů zaměstnanců s výjimkou pedagogických pracovníků regionálního školství a ústavních činitelů, soudců, státních zástupců a dalších funkcí, u kterých je platová základna pro roky 2008 až 2010 zmrazena.

V kapitole 327 Ministerstvo dopravy se specifický ukazatel Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury snižuje o částku 1 miliarda 350 milionů Kč, to je z 38 miliard 659 milionů 203 tisíc Kč na 37 miliard 309 milionů 203 tisíc Kč, a současně se snižuje ukazatel Ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury o částku 1 miliarda 350 milionů Kč, to je z 12 miliard 200 milionů Kč na 10 miliard 850 milionů Kč. Za třetí - v kapitole 396 Státní dluh se specifický ukazatel Úroky státního dluhu snižuje o částku 1 miliarda 350 milionů, to je ze 49 miliard 286 milionů 505 tisíc Kč na 47 miliard 936 milionů 505 tisíc Kč.

(Neustálý pohyb a hluk v sále.)

Z návrhu státního rozpočtu vyplývá, že se ve vládní sféře proti schválenému rozpočtu na rok 2008 zvyšuje průměrný nominální plat o 5 %. Předpokládaný celkový růst průměrných platů organizačních složek státu a příspěvkových organizací o 5 % je výrazně ovlivněn platovou preferencí vybraných skupin zaměstnanců, zejména pedagogických pracovníků regionálního školství, u kterých meziroční růst platů činí téměř 10 %, což se do růstu platů v celé vládní sféře promítá v rozsahu zhruba 2,5 %. Rovněž další vlivy se týkají pouze vybraných skupin zaměstnanců. Jedná se zejména o vliv promítnutých finančních prostředků Evropské unie a spolufinancování ze státního rozpočtu na operační programy, včetně technické asistence, které má dopad do 5procentního růstu platů ve výši zhruba čtvrt procenta. Snižování počtu funkčních míst se do průměrných platů promítá ve výši 0,45 %. Standardně uplatněný plošný růst platů ostatních, to je specificky nepreferovaných zaměstnanců organizační ...

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek (hovoří současně s řečníkem): Kolegové, počkejte - promiňte, pane ministře, tady se tvoří hloučky. Já bych byl rád, aby aspoň zapisovatelé měli šanci slyšet, co říká pan ministr. Děkuji. Prosím, pokračujte.

(Hluk v sále trvá.)

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: … je uplatněn ve výši 1,5 %. (Část příspěvku, kdy hovořili ministr i předsedající současně, nebylo možno zaznamenat.) S ohledem na předpokládanou výši inflace v roce 2009 to znamená, že v roce 2009 dojde u těchto zaměstnanců k poklesu průměrného reálného měsíčního platu o zhruba 1,5 až 2,5 %.

Vzhledem k předpokládanému vývoji růstu platů v národním hospodářství se k posílení konkurenceschopnosti vládní sféry na trhu práce navrhuje navýšení objemu prostředků na platy a související výdaje těchto zaměstnanců o 2,7 miliardy Kč. Z toho je určeno na platy 1 miliarda 985 milionů 292 tisíc Kč a 714 milionů 708 tisíc Kč na příslušenství. Navrhované navýšení platů o uvedenou částku zajistí růst průměrného nominálního platu ve vládní sféře ze současných 5 % na 6,6 %.

Navrhovaným opatřením se rovněž individuálně uplatňované platové požadavky některých skupin zaměstnanců řeší - u kterých dochází pouze ke standardnímu zhruba 1,5 procentu meziročního růstu platů, například nepedagogičtí pracovníci regionálního školství. (Trvalý hluk v sále.)

Opatření se nevztahuje na pedagogické pracovníky regionálního školství a ústavní činitele, soudce, státní zástupce a další funkce, u kterých je platová základna pro roky 2008 až 2010 zmrazena. Předpokládá se, že prostředky budou využity diferenciovaným způsobem především na posílení pohyblivých složek platů, to je na posílení motivace zaměstnanců.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Kolegové, teď tady mám sérii přednostních přihlášek. Jednak se hlásí přednostně zpravodaj pan poslanec Sobotka, pak zpravodaj pan poslanec Suchánek, hlásí se také ministr Langer. Takže toto jsou tři přednostní. Jako první vystoupí zpravodaj státního rozpočtu pan poslanec Bohuslav Sobotka. Prosím, máte slovo jako první.

A prosím o klid, protože tady je opravdu dost velký ruch na to, jaké by tu mělo být normálně ticho. (Předsedající zvoní zvoncem pro uklidnění v sále.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP