(18.40 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Máme před sebou dva body 44. schůze, bod 23 a 24, to je zpráva o činnosti Grantové agentury a stanovení výše odměn. Můžeme samozřejmě tento návrh odhlasovat bez rozpravy. Jestli pan předseda Kováčik nechce teď vystoupit, tak budeme hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 104 a ptám se, kdo je pro přerušení toho bodu. Pardon, 44. schůze, abychom mohli zahájit 47. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 104 z přítomných 197 pro 97, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Pokračujeme ve 44. schůzi. Otevírám bod číslo

 

23.
Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období 2007-2008
/sněmovní tisk 629/

 

Předloženou zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk č. 629/1. Prosím zpravodaje výboru Petra Plevu, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, nebudu zdržovat. Pouze navrhuji, abychom přijali usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se zprávou o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období 2007-2008."

Musím říci, že tento návrh velmi podrobně projednal výbor. Dovolím si k tomu jenom jednu krátkou poznámku. Domnívám se, že bychom se měli zamyslet nad změnou jednacího řádu, aby takovéto zprávy nemusela projednávat celá Sněmovna, ale stačil pouze souhlas výboru. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Prosím Sněmovnu o klid. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím. Vidím. Pan poslanec Walter Bartoš, předseda výboru se hlásí do obecné rozpravy. Pane předsedo? Ne, nehlásíte se. Dobře.

Končím obecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podrobné, do které nemám také žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, musím učinit zadost proceduře a musím ještě jednou přečíst usnesení v podrobné rozpravě, tak aby se o něm dalo hlasovat: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se Zprávou o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období 2007-2008."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má někdo návrh do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Návrh usnesení byl přednesen.

 

O usnesení budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 105, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro návrh usnesení předložený výborem. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 105 z přítomných 196 pro 178, proti nikdo, návrh byl přijat. Návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji panu zpravodaji a končím bod č. 23.

 

Pokračujeme bodem 24, to je

 

24.
Stanovení výše odměny členům kontrolní rady Grantové agentury České republiky

 

K tomuto bodu vám bylo rozdáno usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 145 z jeho 26. schůze ze dne 12. listopadu t. r. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Petra Plevu, aby předložené usnesení uvedl. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nyní máme před sebou usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 145, ve kterém Poslanecká sněmovna stanoví dle § 36 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, výši odměn členům kontrolní rady Grantové agentury. Vy to usnesení určitě máte před sebou, vidíte tam ty částky, které potom ještě přečtu v podrobné rozpravě, tak abychom o nich mohli hlasovat. Jen bych chtěl upozornit, že to jsou odměny renomovaných vědců, kteří pracují v kontrolní radě Grantové agentury a dělají průběžně kontroly plnění jednotlivých grantů za celý rok. Takže vidíte, že tyto částky nejsou nikterak horentní, a bylo by dobře, abychom je odsouhlasili, protože jinak by tito lidé, tito velmi renomovaní vědci, pracovali v podstatě celý rok zadarmo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Zahajuji obecnou rozpravu. Konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Také nemám žádnou písemnou přihlášku, ale pan zpravodaj má samozřejmě slovo. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Pleva: Dobře. Takže nyní přečtu usnesení, o kterém budeme hlasovat: "Poslanecká sněmovna stanoví dle § 36 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, výši odměn členům kontrolní rady Grantové agentury České republiky takto: Ing. Jiří Fanc 80 000 Kč, doc. JUDr. Věra Kalvodová, Ph.D., 30 000 Kč, doc. PhDr. Zdeněk Klanica, DrSc., 60 000 Kč, doc. RNDr. Hubert Kříž, DrSc., 100 000 Kč, Ing. Ph.D. Miroslav Máče, CSc., 60 000 Kč, prof. dr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., 150 000 Kč, Ing. Václav Rejholec, CSc., 60 000 Kč, prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., 60 000 Kč."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Slyšeli jste návrh. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 106, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro tento návrh, který byl přednesen zpravodajem.

Prohlašuji hlasování pořadové číslo 106 za zmatečné, všechny vás odhlásím. Požádám vás - až doběhne hlasování, odhlásil jsem vás, prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O usnesení rozhodneme v hlasování pořadové číslo 107. Máme před sebou hlasování 107. Je 181 přihlášených. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro usnesení, které bylo předneseno zpravodajem? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 107 z přítomných 187 pro 174, proti 2. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji panu zpravodaji. Končím bod 24 a končím tak 44. schůzi.

 

Poslanec Petr Pleva: Já si jenom dovoluji poděkovat Sněmovně za to, že schválila tyto dva nekontroverzní body.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Já děkuji a přerušuji naše jednání do… (Poznámky z pléna.) Dobře. Prosím, pan poslanec Hasil.

 

Poslanec Tomáš Hasil: Dobrý den. Jenom pro stenozáznam. Hlasoval jsem pro, ale nepodařilo se mi domáčknout čudlík, tak pro stenozáznam.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, pro stenozáznam - kladné hlasování pana poslance Tomáše Hasila. Přerušuji schůzi… Kolega Prosek. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Prosek: Dobrý večer, vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se omlouvám, ale mně nešlo hlasovací zařízení v době, kdy se hlasovalo. Zpochybňuji hlasování. Děkuji. (Protesty.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane kolego, samozřejmě, bylo tam 174 kladných hlasů, ale protože to právo jste uplatnil včas, nebudu to zpochybňovat. Zahájím hlasování 108. Kdo souhlasí s námitkou pana kolegy Proska? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 108, z přítomných 192 pro 89, proti 65. Námitka kolegy Proska nebyla uznána.

 

Skončil jsem bod 24. Končím 44. schůzi. 47. schůzi zahájíme v 18.55 hodin.

 

(Schůze skončila v 19.50 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP