(14.40 hodin)

Poslanec Walter Bartoš: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu C3. (Zpravodaj i ministr stanovisko záporné.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Slyšeli jste stanoviska. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 93 z přítomných 192 poslankyň a poslanců pro návrh 67, proti 85. Tento návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Walter Bartoš: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu C4. (Stanovisko zpravodaje i ministra je neutrální.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Obě stanoviska neutrální. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 94 z přítomných 192 poslankyň a poslanců pro návrh 91, proti 20. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Walter Bartoš: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem C5. (Stanovisko zpravodaje mírně kladné, stanovisko ministra záporné.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 95 z přítomných 192 poslankyň a poslanců pro návrh 116, proti 23. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Walter Bartoš: Hlasování D1 varianta A. (Stanovisko zpravodaje je velmi kladné, stanovisko ministra neutrální, mírně doporučující.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Slyšeli jste stanoviska. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 96 z přítomných 192 poslankyň a poslanců pro návrh 145, proti 26. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Walter Bartoš: V tom případě varianta B je nehlasovatelná. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu D2. (Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Slyšeli jste stanoviska. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 97 z přítomných 192 poslankyň a poslanců pro návrh 176, proti 2. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Walter Bartoš: Podle mých záznamů bychom ještě měli hlasovat o bodu A16, protože jsme o něm nehlasovali. Jako poslední z pozměňovacích návrhů bude bod A16. (Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Slyšeli jste stanoviska. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 98 z přítomných 192 poslankyň a poslanců pro návrh 178, proti nikdo. Návrh byl přijat. Pane zpravodaji?

 

Poslanec Walter Bartoš: Už je to úplně všechno. Měli bychom hlasovat o zákonu jako celku, nicméně načtením pozměňovacího návrhu leg-tech pana ministra jsme si teď ujasnili jednu věc - že D2 byl v podstatě nehlasovatelný, tak nám dejte minutu pauzu, my se poradíme, jak se s tím vyrovnáme.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, takže chvilečku malé strpení. Nevyhlašuji přestávku. Setrvejme na místech, za chvíli budeme pokračovat. (Předsedající čeká, až se zpravodaj vrátí k mikrofonu.)

Krátká porada skončila. Pan zpravodaj nás seznámí s výsledkem. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Walter Bartoš: Já bych poprosil o jednu věc. Načtením legislativně technické, kterou provedl pan ministr, D2 nemělo být hlasováno. To znamená, že bychom prohlásili toto hlasování za zmatečné a pak bychom hlasovali o zákonu jako o celku, jestli proti tomu nikdo nic nenamítá.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Žádné námitky nevidím. Prosím, pane zpravodaji, předneste návrh.

 

Poslanec Walter Bartoš: V tom případě hlasujte o návrhu jako celku. (Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 99 z přítomných 192 poslankyň a poslanců pro návrh 179, proti 1. I s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Pane zpravodaji, o všech návrzích bylo hlasováno, nyní tedy přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 573, ve znění pozměňovacích návrhů."

Pane zpravodaji, stanovisko k zákonu jako celku? (Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.) Děkuji za stanoviska.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto usnesením souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 100 z přítomných 192 poslankyň a poslanců pro návrh 178, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a tento bod končím.

 

Dále budeme pokračovat bodem číslo

 

22.
Vládní návrh působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany
v zahraničních operacích v roce 2009
/sněmovní tisk 641/

 

Předložený materiál z pověření vlády odůvodní ministryně obrany Vlasta Parkanová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

Prosím kolegyně a kolegy, aby se ztišili! (Hluk v sále neustává.)

Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Kolegyně a kolegové, návrh působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2009 předkládá Ministerstvo obrany spolu s Ministerstvem zahraničních věcí, a to z důvodu potřeby získat mandát pro pokračování zapojení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany do operací v zahraničí v příštím roce. Prvního října letošního roku vláda schválila svým usnesením 1246 tento návrh, tak aby mohl být postoupen ke schválení oběma komorám Parlamentu.

Česká republika sdílí své bezpečnostní zájmy s ostatními členskými státy NATO a Evropské unie. Možným hrozbám je schopna efektivně předcházet a čelit pouze na základě mezinárodní spolupráce. Mezi hlavní hrozby, které mohou přímo či nepřímo ohrozit bezpečnostní zájmy České republiky nebo jejích spojenců, patří nárůst různých forem extremismu a terorismus.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP