(17.40 hodin)

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Děkuji za slovo. Vážená Sněmovno, prosím o přerušení tohoto bodu, třetího čtení, a o přesun na příští středu odpoledne z důvodu nutnosti hlasovat o zákonech, které následují po tomto.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Děkuji. Má někdo další zájem vystoupit v rozpravě? Není tomu tak. Rozpravu končím.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 41 o přerušení bodu č. 16 také do středy 17. prosince. - Pardon, omlouvám se. (Reakce na připomínky z pléna.) Já jsem přerušil nejen bod, ale přerušil jsem i rozpravu bez skončení rozpravy, abychom potom mohli rozhodovat v rozpravě ve třetím čtení. Omlouvám se, jestli jsem použil nesprávné slovo. To by byl opravdu omyl.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 41 o přerušení tohoto bodu do 17. 12. do 14 hodin nejméně. Kdo je pro? Kdo je proti přerušení tohoto bodu? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 41: z přítomných 160 pro 136, proti 3. Návrh byl přijat. Přerušili jsme bod č. 16.

 

Děkuji ministru školství, děkuji panu zpravodaji, předsedovi školského výboru.

 

Budeme pokračovat dalším bodem 44. schůze. Tím je bod

 

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 563/ - třetí čtení

 

U stolku zpravodajů mezitím zaujali svá místa ministr financí Miroslav Kalousek a předseda a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Bohuslav Sobotka. Konstatuji, že pozměňovací návrhy vám byly rozdány jako sněmovní tisk 563/2.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, ale vidím pana ministra financí Miroslava Kalouska. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dámy a pánové, budu velice stručný. Dovolte, abych poděkoval Sněmovně za pozornost, kterou věnovala této předloze, rozpočtovému výboru za projednání.

Já bych jenom velmi stručně zopakoval, že je to opravdu na rozhodnutí každého z nás. To rozhodnutí je velmi prosté. Kdo chce, aby v příštím roce přímé odvody klesly každému, a to každému bez rozdílu jeho příjmů, a aby byla zachována míra solidarity mezi vysokopříjmovými a nízkopříjmovými, ať podpoří vládní návrh. Kdo si to nepřeje a přeje si, aby v příštím roce klesly přímé odvody pouze těm vysokopříjmovým a aby ti nízkopříjmoví naopak zaplatili o něco více, ať hlasuje proti tomuto vládnímu návrhu. A bude vůlí Sněmovny a rozhodnutím každého z nás, jak každý z nás bude platit daně. Bylo o tom namluveno tolik, že dál nemá cenu pokračovat. Je to prostá aritmetika.

Dovolte jenom, abych se stručně vyjádřil k některým pozměňujícím návrhům, které padly. Já se domnívám, že podnikatelská veřejnost - a my jsme to tam vložili vzhledem k blížící se krizi - netrpělivě očekává některé pozměňující návrhy, které nemají dramatické rozpočtové dopady, ale mají pro určitý typ podnikání dramatické dopady na ten typ podnikání, zejména pravidla nízké kapitalizace a pravidla pro leasingové společnosti. Tady prostě reflektujeme tu skutečnost, že situace je zcela jiná než před dvěma roky, a uvolňujeme ji, aby pro tento typ podnikání byly úvěrové prostředky dostupnější.

K panu poslanci Kafkovi mám drobnou poznámku, že naprosto chápu jeho péči o spravedlivé podmínky pracujících důchodců, a prosím, abychom společně odsouhlasili variantu 2, která je systémovější. Já ji v hlasování - na rozdíl od varianty 1 - podpořím.

Dále prosím, abyste věnovali pozornost mému pozměňujícímu návrhu, který se snaží odvrátit od České republiky hrozící, nebo již zahájené soudní řízení před Evropským soudním dvorem týkající se diskriminace zahraničních penzijních fondů.

K panu poslanci Doktorovi chci podotknout, že nemohu - a prosím, abychom tuto diskusi odložili na diskusi o věcném návrhu nového zákona o daních z příjmů - nemohu podpořit osvobození dividend fyzických osob. Jsem přesvědčen, že by byl otevřen nesystémový tunel pro obcházení daňové povinnosti.

Je samozřejmě na zvážení, na zvážení každého z nás, nově daný pozměňující návrh, který by s účinností od 1. 1. 2010 snížil daň z příjmů právnických osob na 15 %. Jakkoliv rozumím, že na tom nebyly uzavřeny žádné politické dohody, já jsem tomuto návrhu nakloněn. Opět je to dáno pohledem na blížící se hospodářskou krizi a péčí o konkurenceschopnost českých podniků.

Můžeme se samozřejmě přít o to, jaký nástroj je pro nastávající hospodářskou situaci nejvhodnější. Nicméně když se přou politici, je dobré obrátit se na odborníky. A já jsem s velkou pozorností před dvěma dny poslouchal přednášku, která byla publikována i v českých denících, přednášku pana prof. Švejnara, který jako nejvhodnější systémové nástroje na stávající situaci doporučil razantní snížení přímých odvodů, kompenzované navýšením zdanění spotřeby. Já jsem sice nebyl letos na jaře voličem pana profesora Švejnara, ale tento jeho recept jednoznačně podporuji a jsem připraven spolu s voliči Jana Švejnara, rameno vedle ramene, prosadit tento pro českou ekonomiku dobrý ekonomický recept, a proto vám doporučím přijmout pozměňující návrh pana poslance Doktora. Samozřejmě, záleží na každém z vás.

V každém případě bych chtěl velmi poprosit o schválení návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Děkuji. Kdo další v rozpravě ve třetím čtení? Ano. Pan poslanec Vlastimil Tlustý - ale musí dát přednost panu zpravodaji, protože zpravodaj podle jednacího řádu může vystoupit kdykoliv. Pan Bohuslav Sobotka jako zpravodaj a poté pan poslanec Vlastimil Tlustý. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já bych, pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, předložil tři legislativně technické návrhy, kterými se upřesňují pozměňující návrhy podané v předcházejícím čtení.

Pokud jde o pozměňující návrh H2, namísto § 5b odst. 4 má správně být uvedeno § 5b odst. 3.

V návaznosti na H2 je potřeba doplnit nový návrh H3, který zní: H3 V § 7 odst. 1 písm. e) se číslo 2,4 nahrazuje číslem 2,5.

A dále v návaznosti na pozměňující návrh pana poslance Škromacha J1 navrhuji doplnit bod J2, který zní: Část 5 vládního návrhu zákona se zrušuje.

To jsou tedy tři legislativně technické návrhy, o kterých bych nechal posléze hlasovat jako o prvních. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Děkuji. Nyní v rozpravě ve třetím čtení pan poslanec Vlastimil Tlustý. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já považuji za korektní upozornit na to, že nacházím vážný rozpor ve znění návrhu, který předložil pan kolega Doktor na snížení sazby daně z příjmu právnických osob, a na důvodové zprávě, která je k tomuto návrhu předkládána. Jedno nebo druhé totiž nemůže být pravda. Pokud je cílem pomoci české ekonomice při nástupu ekonomických obtíží, tak by to snížení muselo nastat okamžitě. Pokud je ovšem součástí toho návrhu odklad o jeden rok, tak je evidentní, že to fungovat nemůže.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo další bude ve všeobecné rozpravě? Prosím, pan poslanec Miroslav Opálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Připraví se pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji. Pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, chtěl bych jen reagovat na slova pana ministra. Víte, ono to zní jako vydírání. Buď schválíte to, nebo ono. Buď to dopadne tak, nebo onak. Ale pravda je taková, že se zde schválil zákon o stabilizaci veřejných financí. Ten určil pro koalici určité mantinely. Ona se v těch mantinelech nedovedla pohybovat, a tak vymyslela další fígl: snížení příjmů do veřejných rozpočtů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP