(15.50 hodin)
(pokračuje Grebeníček)

Dámy a pánové, co si skutečně veřejnost myslí o snahách vlády znovu zpoplatnit poslední rok mateřské školy, naznačil nedávno provedený průzkum agentury Median. Se zrušením bezplatného posledního roku mateřské školy by podle tohoto průzkumu souhlasilo jen 22 % dotazovaných. Proti je 67 %. Odpor proti vládnímu záměru převažuje ve všech věkových skupinách obyvatelstva a jsem rád, že si to členové garančního výboru plně uvědomili.

Dámy a pánové, osobně jsem zásadním odpůrcem znovuzpoplatnění posledního ročníku mateřských škol a jasně jsem to vyjádřil již při projednávání vládního návrhu v prvém čtení. Má-li ministr školství a koaliční vláda, která nedávno dostala za vyučenou v krajských volbách, alespoň špetku zdravého rozumu, očekávám, že od tohoto ostudného záměru podobně jako většina poslanců garančního výboru ustoupí. Z vystoupení předsedy našeho výboru i ministra školství je zřejmé, že tak opravdu chce učinit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane poslanče. Jinou přihlášku do rozpravy obecné nemám. Končím tedy obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou, do které jsou zatím přihlášeni tři paní poslankyně a páni poslanci - paní kolegyně Šojdrová, pan poslanec Ohlídal a pan zpravodaj Walter Bartoš. Poprosím tedy paní poslankyni Michaelu Šojdrovou, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, dovolte, abych předložila krátký pozměňovací návrh. Omlouvám se, že jej předkládám nyní, na plénu Poslanecké sněmovny, a to z toho důvodu, že tento návrh se objevil až po projednání ve školském výboru, ale je za prvé natolik krátký, ale natolik významný, že považuji za správné ho předložit při projednání ve druhém čtení.

Jedná se tedy o pozměňovací návrh k tisku 573, k zákonu, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Navrhuji stávající text zákona 561/2004 Sb. doplnit v § 8 odst. 3, a to takto: Za slova "Ministerstvo spravedlnosti" doplnit slova "a Ministerstvo práce a sociálních věcí".

To je celý pozměňovací návrh, který zdůvodním takto: Navrhuje se, aby Ministerstvo práce a sociálních věcí mělo možnost zřizovat školy a školská zařízení jako organizační složku státu nebo jako její součást. Stejnou zřizovatelskou pravomoc dnes má také Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra. Návrh má umožnit, aby Ministerstvo práce a sociálních věcí mohlo k zařízení pro zdravotně postižené děti zřídit školské zařízení, ve kterém by bylo možno tyto děti vzdělávat.

Kolegyně a kolegové, já vás prosím, aby tento návrh byl podpořen. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, paní poslankyně, a prosím pana poslance Ohlídala, aby přednesl své návrhy. Pane poslanče, máte slovo. A pana poslance Krilla, aby umožnil panu poslanci Ohlídalovi, dostat se k mikrofonu.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který vám byl písemně rozdán do lavic, u něhož v úvodu názvu je napsáno: Opravený pozměňovací návrh atd.". Bohužel i do tohoto druhého opraveného pozměňovacího návrhu se vloudila malá chybička, na kterou bych vás chtěl upozornit.

V bodě č. 2, konkrétně v písmenu b), má být před číslovkou "3,5" uvedeno "v délce". Čili správné znění písmene b) v bodu 2 je takovéto: "v případě vzdělávání v oboru vzdělání v délce 3,5 roku dne 31. ledna roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane poslanče. Nyní prosím pana zpravodaje Waltera Bartoše, aby přednesl své pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já bych také odkázal na mnou předložený pozměňovací návrh, který vám byl všem rozmnožen a rozdán na lavice, nicméně rád bych se pozastavil a velmi krátce jej okomentoval.

Ten návrh spočívá v několika podnávrzích. Jednak je to otázka vyjmutí správního řádu z přijímacího řízení a je tento návrh modifikován ve dvou variantách. Ta tvrdší varianta předpokládá vyjmutí správního řízení při přijímání do mateřských škol, do základních škol, středních škol i přestupu z jedné školy na druhou. A pak je taková měkčí varianta, o které jsme mluvili např. s panem ministrem na podvýboru pro školství, a to je varianta, která v podstatě vyjímá správní řád pouze z přijímacího řízení na středních školách.

Pak je tam další oblast, kterou se můj pozměňovací návrh zabývá, a to je účinnost. Chci upozornit, že sice mám v tomto pozměňovacím návrhu napsáno, že se budou měnit… Tento návrh nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení s výjimkou ustanovení 26, 28, 36, 38. Chci upozornit, že tato čísla se mohou měnit podle toho, jak budou přijímány pozměňovací návrhy a jaká bude konečná podoba tohoto zákona.

A pak samozřejmě mám ještě jednu zpřesňující záležitost, to je takový ten třetí podbod, a ten se týká § 52 odst. 4, což je oblast, která jakýmsi způsobem upravuje námitky rodičů proti hodnocení, které poskytla škola.

Myslím si, že je to všechno. Můj pozměňovací návrh byl řádně rozdán, takže děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji a nyní poprosím paní poslankyni Mertinovou, aby se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu. Vážená paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Děkuji za slovo. Paní předsedající, dámy a pánové, já bych se ráda přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu k usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 151. Je to samozřejmě k projednávanému tisku 573. Tyto pozměňovací návrhy jsou dva a byly vám rozdány do našich lavic. Tímto se k nim přihlašuji. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Paní poslankyně Mertinová byla zatím poslední přihlášenou do rozpravy podrobné. Ještě jednou se rozhlédnu, jestli ještě někdo další má zájem v této rozpravě přednést svoje návrhy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu.

Pánové, předkladateli a zpravodaji, máte zájem využít svého práva na závěrečné slovo? Není tomu tak. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

Pane poslanče Bartoši, prosím, máte slovo. Velice se omlouvám vám, dámy a pánové.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já jenom velice rychle shrnu rozpravu. V rozpravě vystoupilo celkově pět řečníků, přičemž v obecné rozpravě pouze jeden, pan kolega Grebeníček, v podrobné čtyři. Chci říct, že pro proceduru a pro hlasování ve třetím čtení jsem neshledal nikde žádné kolize, takže je možné hlasovat pozměňovací návrhy přesně tak, jak byly předneseny.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. A teď tedy definitivně končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přikročíme k bodu 4, kterým je

 

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 563/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr financí pan Miroslav Kalousek. Vážený pane ministře, ujměte se prosím slova.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP