(15.40 hodin)
(pokračuje Liška)

Pokud jde o pozměňovací návrhy týkající se maturitních zkoušek, zpřesňují tyto současnou legislativní úpravu např. tím, že umožňují konání nepovinné zkoušky z cizího jazyka jako zkoušky komplexní. Dále zavádějí asistenční a tlumočnickou službu při maturitní zkoušce pro žáky se zdravotním postižením. Zvyšují objektivitu hodnocení společné části maturitní zkoušky zavedením dvou hodnotitelů a umožňují odměňovat školní maturitní komisaře, kteří budou podstatně odpovídat za řádný průběh státních maturit.

Pozměňovací návrhy k ustanovením o přijímacím řízení umožní konat přijímací zkoušky na gymnáziích s odlišnostmi podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu, dále také urychlí konání dalšího kola přijímacího řízení na místa, která se uvolní neodevzdáním tzv. zápisových lístků cca do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Dále tyto pozměňovací návrhy omezí nadbytečná kola přijímacího řízení a administrativu ve školách, kde se nebudou konat přijímací zkoušky, a také upravují postup pro první kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou.

Já chci velmi poděkovat také za kvalitní pozměňovací návrhy opozičních poslanců, které byly projednány v gesčním výboru. Jedná se např. o úpravy, které oproti vládnímu návrhu zpřesňují a jednoznačněji popisují postup při přezkoumání dodržení pravidel pro hodnocení žáka základní školy. Je to § 52 odst. 4 a obdobně v případě hodnocení žáka střední školy - § 69 odst. 9. Děkuji vám za ně.

Stejně tak chci poděkovat za pozměňovací návrh opozičních řad, kde se jedná o opravy některých chybně uvedených odkazů. Například se jedná o § 34 odst. 2 a § 62 odst. 4, stejně tak o některá terminologická zpřesnění a legislativně technické úpravy v § 23 a 28.

Chtěl bych také závěrem poděkovat všem kolegům ze školského výboru, kteří projednali tento tisk, za jejich velmi odpovědný a věcný přístup k projednávaným tématům a samozřejmě také za doporučující stanovisko ke schválení předlohy. Předpokládám, že po druhém čtení bude následovat ještě neformální kolo s vámi předkladateli nad jednotlivými pozměňovacími návrhy a jsem této debatě rozhodně přístupný. Ještě jednou děkuji za spolupráci v rámci výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 573/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Walter Bartoš. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já nebudu ve své zpravodajské zprávě příliš dlouhý. Stejně jako pan ministr bych rád poděkoval kolegům napříč politickým spektrem, kolegům z celého školského výboru, neboť to jednání bylo opravdu velmi korektní. Výsledkem tohoto jednání je souhlasné stanovisko vyjádřené v usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Chci jen upozornit, že ve výboru byly dvě základní problematické oblasti, na kterých jsme se neshodli, přičemž jedna je obsažena v usnesení výboru, zatímco ta druhá není. Ta první se týká bezplatného poskytování vzdělávání v mateřské škole, mám na mysli bezplatné poskytování posledního ročníku mateřské školy - to je návrh, který předložil pan kolega Bičík. Tento návrh byl zakomponován a byl schválen výborem. Druhý návrh, na kterém jsme se konsenzuálně také neshodli, byl návrh, který neprošel výborem, nicméně já jej budu navrhovat znovu, a to je vyjmutí přijímacího řízení na střední školy z právního řádu. Jinak všechny ostatní pozměňovací návrhy, které byly vzneseny, byly zakomponovány do usnesení. V podstatě bych řekl, že byly konsenzuálně přijaty a školský výbor takto schválil vlastně velmi rozsáhlý pozměňovací návrh.

Vážená paní předsedající, tolik moje zpravodajská zpráva. Samozřejmě se budu pak hlásit do podrobné rozpravy s pozměňovacími návrhy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám jednu přihlášku, a to přihlášku pana poslance Grebeníčka. Vážený pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vláda Mirka Topolánka přišla letos do Poslanecké sněmovny už podruhé s návrhem novely školského zákona. V balíku nejrůznějších dílčích, v některých případech sporných a ne zcela domyšlených úprav se formulačně velmi nenápadně objevil i nový tvrdý útok Občanské demokratické strany, lidovců a zelených na dosažené standardy bezplatného vzdělávání. Tentokráte koalice usiluje o zrušení teprve před čtyřmi lety zavedeného bezplatného předškolního vzdělávání pro děti v posledním roce před nástupem povinné školní docházky. Význam kvalitní přípravy dětí na vstup do prvního ročníku základní školy sice současné Ministerstvo školství nezpochybňuje, tolik rozumu přece jen ministr Liška má. Překvapil mne ovšem jeho kolega, ministr práce a sociálních věcí, který docela vážně přišel nedávno s nápadem, že by chybějící místa v mateřských školách a kvalifikovanou práci jejich učitelek nahradil nekvalifikovanou pečovatelskou výpomocí žen v domácnosti. Přesto lze nalézt v důvodové zprávě k novele školského zákona např. i takové moudro, že pro rozpočty rodin, jejichž příjem překračuje dvojnásobek životního minima, nějakých pár tisíc korun poplatku ročně sociálně nic vážného neznamená. Samotný ministr školství veřejně prosazuje znovuzavedení školného v posledním roce mateřské školy tvrzením, že prý bezplatná docházka nepřitáhla do školek více dětí ze sociálně znevýhodněných rodin. Používal přitom tento pseudoargument v době, kdy vinou krátkozraké politiky vlády, regionů a mnoha obcí nemají mateřské školy dostatek míst a musí odmítat tisíce žadatelů. Jen v roce 2007 bylo odmítnuto bezmála 13 500 dětí, tedy skoro pětkrát více než v roce 2000. Od roku 2004 klesal podle statistik i celkový podíl dětí věkové populace tří- až pětiletých v předškolním vzdělávání. Není to zkrátka nic, čím by se vláda mohla chlubit.

O skutečných příčinách toho, proč část sociálně slabých a jinak znevýhodněných rodin neposílá děti do mateřských škol, tak vláda a odpovědný ministr jaksi informovat zapomněli. Opomněli také přiznat, že nenašli a zřejmě ani nehledali žádnou efektivní cestu, jak rodiče těchto dětí přesvědčit a získat, aby své děti do mateřských škol přihlásili a posílali. Vláda a ministr školství nesdělují ani nic o tom, jak se nedostatek kapacity mateřských škol odráží na ochotě vedení mateřských škol tyto děti přijímat a jejich rodiče oslovovat, aby svým potomkům existenčně důležitou kvalitní předškolní přípravu ve školce zajistili.

Namísto veškerého řešení nedostatku míst ve školkách, za který vládní koalice na úrovni centra, regionů a obcí nese lví díl odpovědnosti, chce jít primitivní cestou znovuzavádění finanční bariéry školného. O žádném racionálním východisku, které by bylo v souladu s dosaženou úrovní práva na kvalitní předškolní vzdělání, vláda v navržené předloze neuvažuje. Zcela pikantně až nestoudně však hauzíruje s tvrzením, že prý bezplatný poslední ročník mateřské školy vnímají jako diskriminaci rodiče nadaných dětí, které nastupují do základní školy o rok dříve, a že jsou zvýhodňovány ty děti, které dostanou odklad povinné školní docházky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP