(14.30 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo další do podrobné rozpravy? Pokud nikdo, podrobnou rozpravu končím.

V podrobné rozpravě nepadl návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání, a pokud jde o zkrácení lhůty, nepřipadá v úvahu. Návrh, který padl v obecné rozpravě, lze hlasovat až na začátku třetího čtení. Končím druhé čtení tohoto návrhu, končím bod číslo 3.

 

Budeme pokračovat podle schváleného pořadu, a to bodem číslo 4. Pan ministr a pan zpravodaj zůstávají. Pane ministře, úvodní slovo k bodu číslo 4, to je

 

4.
Vládní návrh zákona o změně některých zákonů
v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
/sněmovní tisk 411/ - druhé čtení

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji, pane předsedající, úvodní slovo bude velmi stručné. Tento návrh zákona obsahuje desítky novel ostatních právních předpisů, tak aby v případě přijetí nového trestního zákoníku se tento bez problémů implantoval do českého právního řádu. Jde tedy o doprovodnou, v zásadě technickou novelu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru spravedlnosti Jiřímu Pospíšilovi a konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 411/1. Prosím pana zpravodaje Polanského, aby se ujal slova. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Polanský: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Budu také velice stručný. Ústavněprávní výbor projednal i tuto normu dne 19. června letošního roku, přijal k tomu usnesení, které sice je také obsáhlejší, ale bylo rozdáno a doručeno všem poslancům. Já mohu pouze konstatovat, že také jsou v něm vlastně zachyceny pouze technické změny nebo změny spojené se změnou pojmosloví v případě, že došlo v mezidobí k přijetí dalších novel trestního řádu nebo dalších novel, které se vztahují k trestnímu zákonodárství. Takže si dovolím odkázat na toto usnesení, které bylo rozdáno, pouze zdůrazním § 343, je to pod 10y, kde je navrženo, aby pokud jde o vymáhání peněžitých trestů - to je citlivé pro poškozené - tedy že vymáhání peněžitých trestů může být zahájeno ze strany státu až v případě, že je vymáhán nebo byl již uspokojen nárok poškozených. Jinak skutečně odkazuji na toto usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku - obecnou rozpravu ve druhém čtení - nemám žádnou přihlášku a ani žádnou přihlášku z místa do obecné rozpravy nevidím, obecnou rozpravu končím. Protože neproběhla obecná rozprava, nemůžeme ani o ničem hlasovat.

Zahajuji podrobnou rozpravu a konstatuji, že mám čtyři přihlášky, s přednostním právem pana ministra Ivana Langera, s druhým přednostním právem pana zpravodaje, poté pan kolega Melčák, pan poslanec Chytka, pan kolega Grospič tady není, ale vidím přihlášku pana kolegy Vondrušky. To jsou všechny přihlášky do podrobné rozpravy. Omlouvám se, já jsem pana kolegu Kvapila přehlédl. Ano, pan kolega Kvapil je čtvrtý.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Děkuji, budu velmi stručný. Chtěl bych z tohoto místa odkázat na svůj pozměňovací návrh, který byl rozdán v písemné podobě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan zpravodaj v podrobné rozpravě - pan kolega Polanský se ujme slova v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Jiří Polanský: Omlouvám se za malou nepozornost. Já jsem předložil pozměňovací návrhy i ke sněmovnímu tisku 411, všem to bylo doručeno, bylo to doručováno začátkem tohoto týdne jednání Sněmovny. Já bych ve stručnosti asi odkázal na svůj pozměňovací návrh. Jsou tam zase věci, které vyplývají např. ze skutečnosti, že byl v mezidobí projednáván sněmovní tisk 495 a sněmovní tisk 443, taky se vztahující k trestnímu zákonodárství nebo k trestnímu procesu, takže jsou tam vlastně přenášeny věci, které by už nyní měly v brzké době začít platit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Nyní pan poslanec Miloš Melčák, připraví se pan poslanec Kvapil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji vám, pane předsedající, za udělení slova. Já se taky pokusím být co nejrychlejší, přestože budu muset některé návrhy přečíst. Dovolím si předložit do trestního řádu drobnou novelu, která však má poměrně velký význam především pro objasňování a prověřování trestné činnosti určitých pachatelů.

Vojenské zpravodajství zřízené k 1. 8. 2005 zákonem č. 289/2005 na rozdíl od ostatních subjektů, jejichž činnost je vymezena zákonem č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, do současné doby nedisponuje zákonným zmocněním pro vlastní příslušné orgány.

Text pozměňovacího návrhu je následující. Jedná se o část první - Změna trestního řádu.

1. Před novelizační bod 2 se vkládá nový novelizační bod, který zní: V § 12 odst. 2 větě druhé se za slova "Vojenské policie," vkládají slova "v řízení o trestných činech příslušníků Vojenského zpravodajství, pověřené orgány Vojenského zpravodajství,".

Následující novelizační body se přečíslují.

Novelizační bod číslo 2. Před novelizační bod původně označený číslem 20 se vkládá nový novelizační bod, který zní: V § 158b odst. 1 se za slova "policejním prezidentem," vkládají slova "jde-li o útvar Vojenského zpravodajství, jeho ředitelem,".

Následující novelizační body se přečíslují.

3. Před novelizační bod původně označený číslem 25 se vkládá nový novelizační bod, který zní: V § 161 odstavce 2 a 3 nově znějí:

(2) Nestanoví-li zákon jinak, vyšetřování konají útvary Policie České republiky.

(3) Vyšetřování o trestných činech spáchaných příslušníky Policie České republiky, příslušníky Bezpečnostní informační služby a příslušníky Úřadu pro zahraniční styky a informace koná státní zástupce; přitom postupuje přiměřeně podle ustanovení upravujících postup policejního orgánu konajícího vyšetřování; ustanovení o souhlasu státního zástupce, který je třeba k provedení úkonu policejním orgánem, se neužijí. Při vyšetřování trestných činů příslušníků Policie České republiky, příslušníků Bezpečnostní informační služby, příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace "a příslušníků Vojenského zpravodajství" - to jsou slova, která se vkládají - může státní zástupce požádat orgány uvedené v § 12 odst. 2 v rámci jejich působnosti o opatření jednotlivého důkazu nebo provedení jednotlivého úkonu vyšetřování, o součinnost při opatřování důkazu nebo provádění úkonu vyšetřování, o předvedení osoby nebo za podmínek § 62 odst. 1 o doručení písemnosti. Tento orgán je povinen státnímu zástupci urychleně vyhovět.

Následující novelizační body se přečíslují.

4. Vkládá se nový novelizační bod, který zní: V § 161 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Za splnění podmínek § 20 odst. 1 koná státní zástupce vyšetřování podle odst. 3 i proti těm spoluobviněným, kteří nejsou příslušníky Policie České republiky, příslušníky Bezpečnostní informační služby, příslušníky Úřadu pro zahraniční styky a informace nebo příslušníky Vojenského zpravodajství; ustanovení § 23 tím není dotčeno.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6. Následující novelizační body se přečíslují.

5. Vkládá se nový novelizační bod č. 30, který zní: V § 179a odst. 3 se slova "příslušníků Policie České republiky, příslušníků Bezpečnostní informační služby a příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace" nahrazují slovy "příslušníků Policie České republiky, příslušníků Bezpečnostní informační služby a příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace a příslušníků Vojenského zpravodajství".

Následující novelizační body se přečíslují.

Konečně 6. Všechny nově navrhované body nabudou účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Omlouvám se vám ještě jednou, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Melčákovi. Slova se ujme pan poslanec Tomáš Kvapil, připraví se pan poslanec Radim Chytka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP