(10.50 hodin)
(pokračuje Talmanová)

Přikročíme k dalšímu třetímu čtení. Je jím bod 107, tedy

 

107.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech,
pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 480/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zemědělství pan Petr Gandalovič a zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Ladislav Skopal. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 480/2.

Otevírám rozpravu. Táži se pana ministra, zdali si přeje přednést úvodní slovo - nebo až závěrečné slovo před hlasováním ve třetím čtení? Kdo další se hlásí do této rozpravy? S faktickou pan poslanec Hrbata.

 

Poslanec Michael Hrbata: Já bych jenom pro stenozáznam opravil - mám na sjetině ne, a hlasoval jsem ano. Jenom pro stenozáznam, nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: V kterém hlasování to bylo? V tom posledním - o návrhu zákona jako o celku? (Poslanec Hrbata souhlasí.) Děkuji vám, pane poslanče.

Končím rozpravu. Požádám pana ministra, respektive pana zpravodaje o závěrečná slova. Nepřejí si přednést závěrečné slovo.

Přikročíme tedy přímo k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby nám oznámil postup při hlasování, poté standardně přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Taktéž i pan ministr.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedající. Myslím, že hlasování bude velice jednoduché. Nejdříve bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích zemědělského výboru pod bodem A. Poté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu Jiří Papeže pod bodem B a následně o pozměňovacím návrhu Petra Zgarby pod bodem C. A na závěr o zákonu jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Tato procedura je logická a jednoduchá, nebudeme se tedy zabývat ani jejím odsouhlasováním a můžeme rovnou přistoupit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Já na to upozorním všechny kolegy a kolegyně, kteří si chtěli vytvořit krátkou pauzu. Budeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

 

Vážený pane zpravodaji, jako první budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A. Vaše stanovisko prosím. (Souhlas.) Pane ministře? (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 189. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 167 poslankyň a poslanců pro návrh 146, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní pozměňovací návrh pod písmenem B. Pane zpravodaji, vaše stanovisko. (Souhlas.) Vážený pane ministře, vaše stanovisko. (Souhlas.) Děkuji vám.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 190. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 168 poslankyň a poslanců pro návrh 139, proti nikdo. I tento návrh byl schválen.

 

Pozměňovací návrh pod písmenem C. Pane zpravodaji, vaše stanovisko. (Souhlas.) Souhlasné. Pane ministře? (Souhlas.) Děkuji vám.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 191. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Ze 168 přítomných poslankyň a poslanců pro návrh 144, proti nikdo. Tento návrh byl schválen.

 

O všech návrzích bylo hlasováno, můžeme tedy přikročit k hlasování o celém návrhu zákona. Je tomu tak, pane zpravodaji? (Ano.)

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 480, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 192 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 168 poslankyň a poslanců pro 150, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Dámy a pánové, je 10.56 hodin, dáme si čtyři minuty pauzu a posléze budeme pokračovat dalším třetím čtením, tedy bodem 120, v 11 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.56 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP