(9.20 hodin)

Senátorka Daniela Filipiová: Paní předsedající, páni ministři, paní poslankyně, páni poslanci, já vás nebudu dlouho zdržovat. Myslím si, že pan ministr dokonale shrnul problém, který v tomto tisku je a který se Senát pokusil napravit. Jenom dovolím upozornit na to, že nepřijetím senátní verze by došlo k velké nespravedlnosti zejména pro ty děti, které jsou závislé na pomoci druhé osoby a mají nárok na částku tří, respektive pěti tisíc právě z dávek sociální pomoci. Myslím si, že ta nespravedlnost by právě byla tím méně sociálním, což by právě zákony o sociálních službách obecně měly být.

Takže stejně jako pan ministr vás žádám o schválení verze přijaté Senátem. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, paní senátorko, a prosím pana poslance Zdeňka Škromacha, aby se ujal slova.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já musím sdílet jiný názor, než tady prezentoval pan ministr i paní zpravodajka z klubu KSČM. Považuji senátní návrh sice za možný, ale nedostatečný. Ten původní návrh Poslanecké sněmovny, který tady prošel poměrně velkou většinou poslaneckých hlasů, výraznějším způsobem pomáhá rodinám s dětmi, se zdravotně postiženými dětmi, a proto sociální demokracie nemůže podpořit senátní návrh, který výrazným způsobem omezuje původní návrh. Podpoříme návrh Poslanecké sněmovny, proto to zdůrazňuji, protože ten původní návrh Poslanecké sněmovny považujeme za vhodnější a pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi za přijatelnější.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Přeje si ještě někdo vystoupit v této rozpravě? Paní poslankyně Ivana Levá. Vážená paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Levá: Dámy a pánové, věřte, že dlouho jsme zvažovali své stanovisko. Původně jsme se shodovali s panem poslancem Škromachem, ale ve chvíli, kdy hrozilo nebezpečí, že místo 7 tisíc nebo 3 tisíc nedostanou ti lidé ani korunu, tak jsem se přiklonila k tomu menšímu zlu. Také nejsem spokojena s tím, že dostanou jen 3 tisíce Kč, ale než aby nedostali nic, a víme, jaké je tady složení sil a jak je připraveno hlasování, tak jsem se skutečně přiklonila k tomu, aby ti lidé dostali alespoň něco. To je všechno.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, vážená paní poslankyně. Přeje si ještě někdo další vystoupit v rozpravě? Není tomu tak. Rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 516/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 516/4."

Na žádost z pléna vás ještě odhlásím a požádám o novou registraci. Před hlasováním - pro stenozáznam - sděluji, že paní poslankyně Eva Dundáčková hlasuje náhradní hlasovací kartou č. 5.

Počet registrujících stále roste, ještě chvíli počkáme...

 

Číslo se již ustálilo, mohu tedy zahájit hlasování s pořadovým číslem 132. Táži se vás, kdo souhlasí s předneseným návrhem usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 160 poslankyň a poslanců pro návrh 108, proti 4. Návrh usnesení byl schválen. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Ještě jednou děkuji paní senátorce Daniele Filipiové a přeji jí příjemný den.

 

Nyní se budeme zabývat prvním bodem z bloku třetích čtení. Je jím

 

178.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 533/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal, respektive na něm setrval místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas a taktéž zpravodajka výboru pro sociální politiku paní poslankyně Ivana Levá. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 533/2.

Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Ptám se pana ministra Nečase, zdali si přeje přednést úvodní slovo ke třetímu čtení. Ano, je tomu tak. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, důvody předložení tohoto návrhu zákona jsem vysvětlil v prvním a také v průběhu druhého čtení. Jen připomínám, že se jedná o sjednocení lékařské posudkové služby v oblasti působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, a dále, že jde o zavedení takzvaného námitkového řízení též v oblasti důchodového pojištění. To znamená o možnost, kdy dosavadní jednostupňové rozhodování se soudním přezkumem tak bude odlehčeno rozhodování soudů.

K návrhu zákona bylo ve druhém čtení předneseno několik pozměňovacích návrhů, s nimiž budu v drtivé většině vyslovovat souhlas. Jde především o změny legislativně technické povahy vyvolané souběžným projednáváním několika zákonů, kdy nešlo předjímat přijetí změn v těchto zákonech, například technická novela nemocenského a důchodová reforma. Vítám též některá upřesnění v právní úpravě přijaté při schvalování tisku 486 a za velmi významnou považuji změnu dohodnutou v podvýboru pro zdravotně postižené s cílem upravit § 78 zákona o zaměstnanosti. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane ministře. Prosím paní zpravodajku - nebo už rovnou k proceduře? Dobře. Rozprava je otevřená, přeje si někdo v této rozpravě vystoupit? Není tomu tak.

Rozpravu končím a přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím tedy nyní paní zpravodajku, aby nám oznámila postup při hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřila, stejně jako pan ministr.

 

Poslankyně Ivana Levá: Děkuji za slovo. Postup bude následující: Ze všeho nejdříve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu schváleném výborem pro sociální politiku. Ten máte uveden pod písmenem A. Pokud tento bod projde, nebude hlasovatelná část E1.

Za druhé budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu poslance Vidíma pod písm. B.

Za třetí, a tady pozor, prosím vás, tady bude rozdělené hlasování. V pozměňovacích návrzích paní poslankyně Molendové, to je písmeno C, budeme vyčleňovat jednu část, a to bod 7, to je § 78 odst. 2 rozdělíme a slova "za slovo výši vkládají slova 75 % vezmeme jako jedno hlasování a "za slova nejvýše však se vkládá částka 8 tisíc" jako druhé hlasování. Ostatní body budeme hlasovat jedním hlasováním

Za čtvrté přijdou pozměňovací návrhy pana poslance Kafky, jsou dva, budeme hlasovat nejdříve o části D1 a D2.

Potom, za páté, budeme hlasovat o bodech D3 až D6 současně.

Za šesté budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu poslankyně Lesenské E2, to je v případě, že už byl odhlasován pozměňovací návrh výboru, protože tím pádem je E1 nehlasovatelné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP