(9.10 hodin)
(pokračuje Talmanová)

Nyní poprosím místopředsedkyni volební komise paní poslankyni Vlastu Bohdalovou, aby nás seznámila s výsledky voleb, které proběhly včera. Vážená paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové. Včera proběhly volby do orgánů a voleb se zúčastnilo 151 poslanců. Dovolte mi, abych vyhlásila výsledky voleb.

 

Volby člena Nejvyššího kontrolního úřadu (bod 129) se tedy zúčastnilo 151 poslanců. Pro Emu Bendovou bylo odevzdáno 26 hlasů. Konstatuji, že paní Bendová nebyla zvolena a postupuje do druhého kola.

 

Volba člena Prezidia Pozemkového fondu (bod 130). Pro Františka Pelce bylo odevzdáno 86 hlasů. Konstatuji, že pan František Pelc byl zvolen členem Prezidia Pozemkového fondu České republiky.

 

Volba kandidáta na člena kontrolní rady Grantové agentury (bod 131). Pro pana Ivana Míška bylo odevzdáno 107 hlasů. Konstatuji, že pan Ivan Míšek byl zvolen kandidátem a na tomto základě obdrží jmenovací dopis předsedy Poslanecké sněmovny.

 

Volba jednoho člena Rady Českého rozhlasu (bod 132). Pro pana Martina Herzána bylo odevzdáno 55 hlasů, pro pana Petra Marka bylo odevzdáno 55 hlasů. Konstatuji, že ve druhém kole voleb nebyl nikdo zvolen a tím tento bod končí.

 

Volba kandidáta na viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu (bod 134). Pro pana Jiřího Čejku byly odevzdány 2 hlasy. Pro Miloslava Kalu bylo odevzdáno 83 hlasů. Pro pana Eduarda Vávru bylo odevzdáno 41 hlasů.

Konstatuji, že na základě výsledků hlasování Poslanecká sněmovna navrhuje prezidentu republiky v souladu s článkem 97 odst. 2 Ústavy České republiky, aby do funkce viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu jmenoval pana Miloslava Kalu. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji, vážená paní poslankyně.

 

Dříve než přistoupíme k projednávání návrhu zákona vráceného Senátem, navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení senátorce paní Daniele Filipiové.

Zahájím hlasování s pořadovým číslem 131. Kdo prosím souhlasí s vystoupením paní senátorky? Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 161 poslankyň a poslanců pro 138, proti nikdo.

 

Můžeme se tedy zabývat bodem

 

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 516/3/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 516/4. Ještě jednou mezi námi vítám paní senátorku Danielu Filipiovou.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Vážený pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený návrh přináší zjednodušení ve fungování systému státní sociální podpory v tom, že symetrizuje tento výkon na celém území České republiky, to znamená i na území hlavního města Prahy bude systém státní sociální podpory obhospodařován úřadem práce. Docházelo zde totiž k nerovnoprávnému postavení především pražských městských částí, protože na území České republiky byl financován výkon státní správy v oblasti státní sociální podpory plně tím, že byl poskytován prostřednictvím úřadu práce, zatímco na území hlavního města Prahy byl financován pouze prostřednictvím příspěvku na výkon státní správy. Tím se také i z metodického hlediska zlepšuje systém fungování státní sociální podpory.

Vedle toho je skutečností, že Poslanecká sněmovna se věnovala i dalším oblastem, které se týkají státní sociální podpory, především nároku na rodičovský příspěvek. Podle úpravy schválené Poslaneckou sněmovnou bylo navrženo, aby tento rodičovský příspěvek byl poskytován i rodičům dlouhodobě nemocných a dlouhodobě těžce nemocných dětí až do věku 15 let ve své základní výši 7600 korun. Jedním z důsledků této úpravy vedle samozřejmě toho, že tato úprava není rozpočtově kryta, tak je i nezamýšlený důsledek, který vede k tomu, že děti, které mají dokonce střední stupeň závislosti na pomoci jiných osob a jsou starší sedmi let, by v případě sněmovního návrhu dostávaly výrazně nižší částku nežli ty, které jsou dlouhodobě nemocné a nejsou vždy závislé na péči o jinou osobu.

Domnívám se, že návrh, který předložil Senát a který odhlasoval Senát, je návrh, který je kompromisní podobou. Zavádí do sebe spravedlivější systém v tom, že i rodičovský příspěvek pro děti dlouhodobě nemocné a dlouhodobě těžce nemocné bude odpovídat výši příspěvku na péči 1. stupně u dětí a znamená to z tohoto pohledu, že je to kompromisní, rozumný návrh, který mimo vši pochybnost zlepší situaci rodin, které pečují o dlouhodobě nemocné děti, proti stávajícímu stavu A myslím si, že z tohoto pohledu je to pozitivní posun, a proto bych chtěl požádat, dámy a pánové, Poslaneckou sněmovnu, aby schválila tento návrh ve znění schváleném Senátem. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane ministře. Chce se k předloženým pozměňovacím návrhu Senátu vyjádřit zpravodajka výboru pro sociální politiku paní poslankyně Ivana Levá? Ano. Vážená paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Levá: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Vyslovujeme se pro znění v podobě Senátu.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám a otevírám rozpravu. V rozpravě jako první vystoupí senátorka paní Daniela Filipiová. Připraví se pan poslanec Zdeněk Škromach.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP