(11.20 hodin)

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, předmětem předloženého návrhu zákona jsou dvě oblasti. První je sjednocení lékařské posudkové služby v oblasti působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí a druhou je úprava tzv. námitkového řízení ve věcech důchodového pojištění, kde je snahou dosáhnout snížení počtu žalob soudům ve stávajícím jednostupňovém správním rozhodování s možností soudního přezkumu.

Podrobně jsem tuto úpravu odůvodnil v průběhu prvního čtení a při jednání výboru pro sociální politiku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády Petru Nečasovi a konstatuji, že návrh jsme přikázali v prvém čtení k projednání výboru pro sociální politiku. Usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 533/1.

Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Levá: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, náš výbor se zabýval tímto tiskem 1. října. Po odůvodnění ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase a mé zpravodajské zprávě výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s navrhovanou změnou a přijala k tomuto návrhu tuto změnu: K článku I v bodě 1 se slova "ministr práce a sociálních věcí" nahrazují slovy "ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení se souhlasem ministra práce a sociálních věcí". Zmocňuje zpravodajku, aby seznámila s tímto usnesením a stanoviskem parlament.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se do obecné rozpravy k tomuto tisku hlásí z místa. Nikoho nevidím, proto obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Do té mám dvě přihlášky. První přihláška je pana poslance Vidíma. Připraví se paní poslankyně Molendová.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, paní a pánové, dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrh, resp. odvolal se na pozměňovací návrh, který byl rozdán na vaše stoly. Je to nový bod 28. Myslím si, že v tomto okamžiku není třeba, abych jej předčítal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, samozřejmě. Děkuji panu poslanci Vidímovi. Nyní paní poslankyně Molendová.

 

Poslankyně Dagmar Molendová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, také já se přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu k tomuto zákonu. Můj návrh se týkal druhé části zákona. Jedná se o zákon o zaměstnanosti. Nebudu ho číst, protože vám byl rozdán na lavice v úterý tohoto týdne.

Jenom bych chtěla ještě dodat, že touto problematikou se mimo jiné zabýval i podvýbor pro zdravotně postižené a sociálně vyloučené skupiny a zaujal k němu kladné stanovisko.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Molendové. Eviduji další přihlášku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Kafka: Dámy a pánové, dobré dopoledne. Já bych vám chtěl říci, že k tomuto tisku mám dva pozměňovací návrhy, které jste oba dostali do lavic.

První je datovaný dnem 21. října a jeho důvod je fakticky jenom legislativně technický. Myslím si, že je to drobná úprava, která je zcela zřejmá.

Druhý tisk, který je datován 23. října a který jste nejspíše dostali do lavic dnes, se zabývá otázkou jinou. Ten se zabývá souvislostí s převodem lékařské posudkové služby. Má za cíl, aby tento převod, který je hlavním obsahem tohoto textu, proběhl komplexně a ve všech činnostech a aby na úřadu práce nezůstaly žádné činnosti, které s posuzováním zdravotního stavu a s rozhodováním o něm tam ještě dnes jsou a které se mají převádět na okresní správu sociálního zabezpečení. Důvody, které k tomu vedou, jsem popsal v důvodové zprávě. Není to nic složitého, takže si myslím, že pokud byste tento můj návrh přijali, celá operace se zjednoduší, a aby člověk získal dokument o tom, že je osobou se zdravotním znevýhodněním, nebude muset navštěvovat dvě instituce, totiž nejdříve okresní správu sociálního zabezpečení a následně úřad práce, nýbrž mu bude stačit návštěva jedna, a to na okresní správě sociálního zabezpečení. Tolik drobné vysvětlení a zdůvodnění tohoto druhého pozměňovacího návrhu. Myslím si, že pokud si jej přečtete, nejsou už žádná moje další slova potřebná.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kafkovi za jeho vystoupení v podrobné rozpravě. Kdo dále? Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Vladimíra Lesenská: Děkuji. Vážené dámy a pánové, vzhledem k omluvené nepřítomnosti kolegyně Čurdové mi dovolte, abych se přihlásila k jejímu pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán na lavice a který zní:

1. V článku I v bodě 1 se slova "vedoucího organizační jednotky České správy sociálního zabezpečení pro posuzování zdravotního stavu jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí" zrušují.

2. V článku I se vkládá nový bod 2, který zní: 2. V § 3a se odst. 4 vypouští.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4. Dosavadní body 2 až 27 se označují jako body 3 až 28.

Odůvodnění této změny máte v předloženém materiálu, a proto je nebudu číst.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Lesenské. Dále je přihlášena paní poslankyně Páralová. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu k tomuto tisku, který vám byl rozdán na lavice.

Dovolte mi zdůvodnění mého návrhu. Tímto pozměňovacím návrhem se dávají do vzájemného souladu úpravy provedené v novele zákona o nemocenském pojištění a novele zákona o důchodovém pojištění. Tyto zákony byly projednávány současně, v některých bodech se křížily, a na jejich konečné znění nemohl reagovat právě projednávaný zákon, protože byl teprve připravován a byl vládou schvalován v době, kdy oba tyto zákony byly ještě zde v Poslanecké sněmovně.

Navrhované změny, které předkládám, jsou jednak formulační a reagují na to, že od roku 2010 se již nebude rozlišovat plný a částečný invalidní důchod a plná a částečná invalidita, jednak jsou legislativně technické, kde se reaguje zejména na změny v číslování odstavců. Navrhované změny nemají věcný charakter a dotčených zákonů se nijak nedotýkají. Navrhovaná zpřesnění jsou potřebná, aby všechny tři zákony na sebe navazovaly a neměly neproveditelná ustanovení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Aleně Páralové. Do podrobné rozpravy se dále hlásí pan ministr Petr Nečas. Prosím, pane ministře, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP