(11.00 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miloši Melčákovi a eviduji jeho přihlášku do rozpravy jako zpravodaje. Než zahájím rozpravu podrobnou, určitě onen návrh, který tady přednesl, tj. že tisk 443/1 bude základem pro projednání, bychom odhlasovali, ale to uděláme až před rozpravou podrobnou.

Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, ale vidím přihlášku pana poslance Marka Bendy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, nebudu dlouho zdržovat, ale přece jenom chci alespoň krátce říci k usnesení ústavněprávního výboru onu důležitou věc, která byla dodána nad rámec vládního návrhu zákona, a to je jisté omezení, resp. zablokování informací, které jsou v průběhu trestního řízení získány pomocí odposlouchávacích technik, pomocí utajeného sledování a dalších technik, které zasahují do práv a svobod občanů a nejsou později použity před soudem. Samozřejmě pokud dovedou trestní stíhání orgány činné v trestním řízení před soud a použijí tyto informace, pak jsou to informace použité ve veřejném jednání a je zcela správné, aby se je občané měli právo dozvědět. Na druhou stranu není možné to, co sledujeme v posledních týdnech a měsících opakovaně - přetisky odposlechů z kauz, které nebyly ukončeny. To pokládáme za zcela nemožné a ústavněprávní výbor doporučuje, aby zveřejňování takových věcí bylo nadále znemožněno.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Má někdo další zájem do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Myslím, že není potřeba závěrečných slov ani pana ministra, ani pana zpravodaje po obecné rozpravě a otevřeme rozpravu podrobnou. Ještě předtím, než tak učiním, pokusím se přivolat další kolegy, kteří se soustřeďují na tento tisk, aby přišli do jednacího sálu.

 

V procedurálním hlasování číslo 65 rozhodneme o tom, že základem pro projednání, a tedy pro podávání pozměňovacích návrhů, je tisk 443/1. Odhlásil jsem vás a požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami.

V tuto chvíli mohu zahájit hlasování číslo 65. Ptám se, kdo je pro, aby základem pro projednání ve druhém čtení byl tisk 443/1. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 65 z přítomných 105 pro 102, proti nikdo. Návrh byl přijat. Poslanecká sněmovna rozhodla o tom, že základem pro projednání v podrobné rozpravě je tisk 443/1.

 

Evidoval jsem přihlášku pana zpravodaje, podle jednacího řádu mu dávám přednost v podrobné rozpravě. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji vám, pane předsedající. V duchu toho, co jsme právě odhlasovali, mi dovolte, abych ke sněmovnímu tisku 443/1 vznesl tento drobný pozměňovací návrh.

V části první čl. I bod 4 zní: Bod 4. V § 378 odst. 1 se slova "užije ustanovení § 8a" nahrazují slovy "užijí ustanovení § 8a až 8c".

Drobné zdůvodnění. Ústavněprávní výbor doplnil do návrhu zákona nové ustanovení § 8c, což je třeba promítnout i do § 378 odst. 1 trestního řádu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji poslanci Melčákovi za jeho pozměňovací návrh. Kdo další do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo. Nemá zájem, pan zpravodaj také ne.

Protože nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli hlasovat ve druhém čtení, končím druhé čtení tohoto tisku, končím bod číslo 13. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a budeme pokračovat.

 

Dalším bodem pevně zařazeným na dnešní jednání je bod číslo 20. Tím je

 

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 478/ - druhé čtení

 

Děkuji panu ministrovi, že už je nejen u stolku zpravodajů, ale na svém místě, protože bude uvádět toto druhé čtení. Ještě než mu udělím slovo, požádám pana poslance Marka Bendu, aby zaujal místo u stolku zpravodajů místo omluvené poslankyně Evy Dundáčkové.

Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte mi, dámy a pánové, abych stručně představil tuto novelu občanského soudního řádu. Několik vět k ní chci a musím říci, protože se jedná o klíčovou novelu občanského soudního řádu, která provádí nemalou část vládních reforem v oblasti civilního procesu. Bavili-li jsme se tady ve středu o vládních reformách, tak zde máte konkrétní případ reformy, kterou dnes projednáváme, a já doufám, že budete v této věci tomu věnovat pozornost.

Chci pouze konstatovat v úvodu, že tento návrh rozsáhlé novely občanského soudního řádu přináší řadu změn a zlepšení, které by v konečném důsledku měly vést ke kratšímu civilnímu řízení v České republice. Odstraňujeme některé letité problémy, které soudní řízení v České republice má, např. omezenou schopnost doručovat jednotlivé zásilky účastníkům řízení. Tedy tento návrh přináší novou formu doručování, tzv. princip povinné adresy. Komplikovaná protokolace, další problém české justice. Tento návrh přináší zjednodušený systém protokolace. Posilujeme funkci přípravného jednání v rovině mediace tak, aby u soudu mohlo proběhnout pouze jedno řízení, jedno stání. Snažíme se zkrátit rozsah odůvodnění u těch rozhodnutí soudu, kde to je vhodné, protože nemalá část rozhodnutí českých soudů trpí nebo je doprovázena rozsáhlými formalistickými odůvodňováními a my si myslíme, že toto opravdu je nadbytečné a zpomaluje to soudní řízení. Stejně tak posilujeme např. roli notáře coby soudního komisaře, mělo by se tedy výrazně zkrátit dědické soudní řízení, a stejně tak tedy obsahuje tento návrh další formy a prostředky, které se účastníkům dávají v boji proti průtahům v jednotlivých kauzách, v možnosti upozornit předsedu na to, že v kauze jsou průtahy, a je možné tedy proti této věci do budoucnosti lépe zasáhnout.

Dámy a pánové, nechci zde hovořit o jednotlivých nuancích, chtěl jsem vás jenom upozornit, že tato novela je do určité míry lékem na průtahy v civilním soudním řízení. Byla podrobně projednána v ústavněprávním výboru, dokonce byl realizován speciální seminář na téma povinné doručovací adresy. Ta věc byla podrobně diskutována vedle samotného jednání výboru i na tomto semináři, a chci tedy konstatovat, že mám za to, že v rámci výborového projednávání bylo této novele věnováno v zásadě maximum toho, co jí věnováno mohlo být, a proto vás žádám, abyste tento návrh podpořili ve druhém čtení, propustili jej do třetího čtení tak, aby tato novela mohla být co nejdříve účinná a abychom ještě v tomto volebním období poznali blahodárný dopad této novely na českou justici a hlavně blahodárný přínos pro účastníky soudního řízení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi spravedlnosti Jiřímu Pospíšilovi a konstatuji, že návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 478/1. Žádám přítomného předsedu ústavněprávního výboru, aby přednesl zpravodajskou zprávu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP