(10.50 hodin)
(pokračuje Chytka)

Z tohoto hlediska jsme diskutovali na ústavněprávním výboru, zdali by Ministerstvo spravedlnosti - a zde připomínám nad rámec platného zákona, protože zákon to nijak neupravuje - nad rámec toho platného zákona nedalo program, kterému se mezi odbornou veřejností říká pracovně hlídací pes. Tento program by asi stál zhruba jeden milion korun. Měl by tu výhodu, že onen živnostník, o kterém jsme si vyprávěli, by již nemusel každý den hlídat, zdali bylo, či nebylo zahájeno insolvenční řízení, ale u toho dodavatele, který mu dluží těch 15 tisíc Kč již půl roku, by napsal jeho přesný název, IČO, to by odeslal do tohoto programu a kdykoli, kdy by bylo rozhodnuto o úpadku na tuto firmu, by mu o tom přišla mailem zpráva.

Využil bych tedy i tohoto projednávání ve druhém čtení a rád bych se pana ministra zeptal, zdali už padlo rozhodnutí na Ministerstvu spravedlnosti a zdali se veřejnost může v nějaké - několikaměsíční, dohledné - době těšit, že nad rámec platného zákona by ministerstvo spustilo tento program, který by byl veřejností velice vítán.

Prozatím děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan minstr Jiří Pospíšil. Vážený pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chci poděkovat panu zpravodajovi za výborně odvedenou práci a na jeho dotaz budu velmi stručně reagovat.

Velmi vítám iniciativu některých poslanců ústavněprávního výboru posílit komfort insolvenčního rejstříku ve vztahu k našim podnikatelům, a to v té rovině, pokud si zadají žádost, aby o určitém subjektu jim chodily informace, zda je či není prohlášen na něj konkurs. Toto považuji za velmi zajímavou myšlenku. Na Ministerstvu spravedlnosti jsme ji projednali, s tou myšlenkou souhlasíme. Chceme doplnit insolvenční rejstřík o tuto službu pro naše podnikatele a počítáme s tím, že nejpozději do poloviny příštího roku bude tento systém zaveden. Je to služba, která je nadstandardní, je nad to, co nám zákon ukládá, ale naším cílem, a cílem této vlády, je maximálně zlepšovat podnikatelské prostředí, a proto také tuto službu v nejkratším možném termínu, slibujeme do půl roku, ale pokusíme se dříve, zavedeme.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane ministře. Přeje si ještě někdo další vystoupit v obecné rozpravě k tomuto návrhu zákona? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou. Do této rozpravy se hlásí zpravodaj pan poslanec Radim Chytka. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Chytka: Takže já bych chtěl za prvé poděkovat panu ministrovi za vstřícnost, co se týká onoho programu hlídací pes. A za druhé avizuji, že za chvíli budeme projednávat občanský soudní řád, myslím, že je to druhý bod, a tam se tímto hlásím do podrobné rozpravy, protože stejný obsah, jako je v tisku 596, tato technická novela je načtena i v o. s. ř., a aby se horní komora nedivila, že ve dvou tiscích máme stejnou úpravu, tak bych si dovolil v občanském soudním řádu v podrobné rozpravě toto ustanovení vypustit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane poslanče. Táži se, zdali si někdo další přeje vystoupit v rozpravě podrobné. Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu, jakožto i druhé čtení tohoto návrhu zákona.

Než přistoupíme k projednávání dalšího bodu, dovolím si rozšířit omluvy neúčasti na dnešní schůzi o pana poslance Jeronýma Tejce, a to od 11 hodin.

 

Nyní se budeme zabývat bodem 13. Je jím

 

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 443/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr spravedlnosti pan Jiří Pospíšil. Vážený pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji, paní předsedající. Toto je další důležitá novela trestního řádu, kterou připravila tato vláda. Opět jde o druhé čtení, takže nebudu podrobně odůvodňovat. Pouze připomenu, že naší snahou bylo zavést do českého trestního práva ochranu obětí trestných činů tak, jako je tomu ve standardních zemích západní Evropy. Je to ostatně filozofie mnoha změn, posílit postavení poškozeného v trestním řízení. A jednou z věcí, jak ochránit práva poškozeného, je mimo jiné i to, zabránit tomu, aby o něm byly zveřejňovány osobní údaje v případě, že jde o nezletilého, a v případě, že jde o dospělého a ten neprojeví souhlas, aby o něm byly zveřejňovány citlivé údaje. Samozřejmě novela je konstruována tak, aby například pokud jde o únos, to znamená obětí je oběť únosu, tak aby o té osobě byly zveřejňovány informace. Toto vše je v novele ošetřováno, kdy ve veřejném zájmu nebo zájmu oběti ty informace budou médiím poskytnuty, ale jinak je zde snaha stanovit, jak jsem řekl, standardní ochranu obětem, a to i před zveřejňováním informací o nich.

Zdůrazňuji, že touto právní úpravou se míra ochrany obětí trestného činu přibližuje standardům západní Evropy, takže je to něco, co je v jiných zemích Evropské unie běžné. Proto vás žádám o podporu tohoto návrhu a pouze avizuji a konstatuji, že vyjadřuji souhlas s usnesením ústavněprávního výboru, kde ještě byly doplněny jiné zajímavosti, ale o tom, předpokládám, pohovoří pan zpravodaj.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Dobré dopoledne, paní kolegyně, páni kolegové.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk č. 443/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Miloš Melčák. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Melčák: Pane předsedající, děkuji za udělení slova. Vážené dámy, vážení pánové, já se domnívám, že pan ministr dostatečně přesně, věcně zdůvodnil ten návrh. Návrhy, které byly dány v ústavněprávním výboru, jenom zpřesňují a prohlubují ochranu obětí trestného činu, takže si myslím, že se mohu věnovat především formální stránce celého návrhu.

Ústavněprávní výbor po vyjádření náměstka ministra spravedlnosti Mgr. Ing. Františka Steinera, Ph.D., a zpravodaje a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila v tomto znění - pochopitelně, že pro nedostatek času nebudu celé ty změny číst, dovolím si odkázat na sněmovní tisk 443/1 a zmíním se pouze o některých specifikách.

Vzhledem k tomu, že jsme byli nuceni brát v úvahu, že je ve Sněmovně také sněmovní tisk 410, nový trestní zákoník, pověřili jsme poslance Jiřího Polanského, aby znění trestného činu neoprávněné nakládání s osobními údaji promítl i do tohoto sněmovního tisku, do tohoto návrhu trestního zákoníku.

Pověřili jsme předsedu výboru, aby usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, byl zmocněn zpravodaj výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu, což činím, a byl zmocněn zpravodaj k provedení legislativních úprav s legislativním odborem.

Já si dovolím upozornit hned teď ve zpravodajské zprávě, že usnesení ústavněprávního výboru má formu komplexního pozměňovacího návrhu. Proto žádám pana předsedajícího, aby ve vhodné chvíli nechal hlasovat o tom, že toto znění podle sněmovního tisku 443 bude vzato za základ pro podávání pozměňovacích návrhů. Tím také upozorňuji kolegy, kteří jsou rozhodnuti podávat pozměňovací návrhy, že je tady předpoklad, že bude schváleno, že základem bude komplexní pozměňovací návrh ústavněprávního výboru.

Myslím si, že v tuto chvíli to stačí. Jenom si dovolím požádat pana předsedajícího, že v podrobné rozpravě jsem připraven načíst jeden drobný pozměňovací návrh.

Děkuji vám všem za pozornost.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP