(10.40 hodin)

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, návrh na zkrácení lhůty je třeba zopakovat v obecné rozpravě, proto navrhuji ještě jednou čtyři dny pro projednání ve výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám za toto upřesnění. Končím obecnou rozpravu, budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o přikázání tohoto tisku výboru zahraničnímu, a to v hlasování s pořadovým číslem 62, které tímto zahajuji, a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 129 poslankyň a poslanců pro návrh 106, proti nikdo, tento návrh byl přijat.

 

Nyní můžeme přikročit k hlasování o zkrácení lhůty k projednání v zahraničním výboru na čtyři dny. Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 63 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 129 poslankyň a poslanců pro návrh 103, proti nikdo. I tento návrh byl schválen.

 

Konstatuji, že vládní návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu a lhůta pro toto projednávání zkrácena na čtyři dny.

 

Přistoupíme k bodu

 

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 595/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti pan Jiří Pospíšil. Vážený pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, velmi stručně, neb se jedná o druhé čtení.

Je to klíčová novela trestního řádu z jednoho prostého důvodu, že reagujeme na nález Ústavního soudu, který zrušil část trestního řádu, která upravuje pravomoc ministra odložit vydání osoby do ciziny, a zkrátka a dobře je nutné, aby od 1. ledna platila nová právní úprava, která v souladu s nálezem Ústavního soudu upraví způsob odkladu vydání osoby do ciziny k trestnímu řízení či k výkonu trestu.

Návrh byl projednán ústavněprávním výborem. Za vládu mohu konstatovat že s tímto usnesením ústavněprávního výboru souhlasíme, a žádáme tedy, aby návrh byl projednán ve druhém čtení a následně pak ve třetím čtení. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 595/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavněprávního výboru - ovšem v tomto případě pana zpravodaje Tejce bude zastupovat pan poslanec Böhnisch.

 

Požádám vás tedy o jedno rychlé hlasování o souhlasu se změnou zpravodaje. Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 64 a táži se vás, zda souhlasíte s touto změnou. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 130 poslankyň a poslanců pro návrh 93, proti nikdo, prosím tedy pana poslance Robina Böhnische, aby se ujal slova.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Předem děkuji za důvěru, kterou si možná ani nezasloužím. Dovolte mi v krátkosti zastoupit pana kolegu Tejce a informovat vás, že předloženou novelu projednal ústavněprávní výbor na své schůzi 15. října po odůvodnění náměstka ministra spravedlnosti Františka Steinera a doporučuje Poslanecké sněmovně vládní návrh přijmout s několika úpravami a změnami, které jsou obsaženy v usnesení ústavněprávního výboru, který jste už dostali do svých lavic a do svých schránek. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ještě se pozorně rozhlédnu, ani z místa si nikdo nepřeje v této rozpravě vystoupit. Končím obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se hlásí ministr financí, pan Miroslav Kalousek. Vážený pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dámy a pánové, dobrý den. Omlouvám se, je mimořádně neobvyklé, aby člen vlády vystupoval v podrobné rozpravě k vládnímu návrhu, nicméně já to zcela výjimečně udělám vzhledem k pozměňujícími návrhu ústavněprávního výboru. Týká se to otázky sdílení majetku, dohody o uzavírání smluv mezi státy, rozdílení majetku, který propadl pravomocným cizozemským rozhodnutím.

My jsme vedli s panem ministrem spravedlnosti na vládě poměrně dlouhou diskusi, zda by touto kompetencí mělo být pověřeno Ministerstvo spravedlnosti, či Ministerstvo financí, pak jsme uzavřeli jakousi dohodu. Ústavněprávní výbor je jiného názoru, a proto přednesl pozměňující návrh. Já, upřímně řečeno, při veškerém respektu jsem připraven argumentovat, proč si myslím, že to je nešťastné, a proto dovolte, abych načetl pozměňující návrh, který upravuje kompetenci ve prospěch Ministerstva spravedlnosti. Dříve než ho načtu, chci zdůraznit, že v konečném hlasování budu plně respektovat stanovisko ministra spravedlnosti a podpořím jeho názor i tehdy, kdybych měl hlasovat proti názoru vlastnímu. Koneckonců, nebylo by to zdaleka poprvé.

Takže dovolte, abych přednesl pozměňující návrh:

1. V části první článek I bodu 41 § 460 odst. 6 se slova Ministerstvo financí nahrazují slovy Ministerstvo spravedlnosti a slova Ministerstvu financí slovy Ministerstvu spravedlnosti.

2. V části první článek I bodu 41 § 460 odst. 2 se slova Ministerstvo financí nahrazují slovy Ministerstvo spravedlnosti a slova Ministerstvu financí slovy Ministerstvu spravedlnosti.

Děkuji za pochopení.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane ministře. Přeje si ještě někdo vystoupit v rozpravě podrobné? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Pánové budou přednášet závěrečná slova? Ne. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu.

 

Pokračujeme bodem

 

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 596/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede opět ministr spravedlnosti pan Jiří Pospíšil. Vážený pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji, paní předsedající, opět budu velmi stručný. Návrh byl odůvodněn v prvém čtení.

Drobná novela, která je důležitá, aby byla účinná od 1. ledna, proto jsem rád, že ji můžeme dnes projednat. Upravuje přesně podmínky, lhůtu, kdy je insolvenční soud povinen vydat vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení, a to tak, že dvouhodinová lhůta je vázána na úřední hodiny soudu. Ukázalo se, že toto vázání na úřední hodiny soudu v praxi je efektivní. Kombinace efektivity a nákladů je zde ideální, a proto chceme, aby úprava platila i po 1. lednu, a proto je nutné přijmout tuto novelu. Prosím proto tedy o podporu tohoto návrhu zákona, souhlasím s usnesením ústavněprávního výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavněprávního výboru poslanec Radim Chytka. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, tak jak zde řekl pan ministr, opravdu jde o drobnou technickou novelu, která zcela bezproblémově byla doporučena všemi přítomnými hlasy na ústavněprávním výboru. A o to více jsme měli času podrobit diskusi vůbec ten nový úpadkový zákon, který je velice moderní, který velice zrychluje insolvenční řízení. Myslím si, že v praxi je poměrně dobrá zkušenost s tímto novým úpadkovým právem.

Veřejnost nás upozorňuje na jednu jedinou skutečnost, a sice na to, že po rozhodnutí o úpadku je zapotřebí, aby věřitelé do 30 dnů přihlásili své pohledávky. Samozřejmě, co se týče velkých bankovních institucí, tak tam to není problém, tam opravdu insolvenční rejstřík hlídají každý den. Problém je u těch typických malých drobných živnostníků. Představme si někoho, kdo má prodej Ovoce-zelenina, skládá brambory, poté co brambory složil, by se měl vrhnout k počítači a tam se prokousávat insolvenčním rejstříkem, aby zjistil, zda náhodou ten jeden odběratel, který mu už půl roku dluží 15 tisíc korun, tak zdali na něj nebylo zahájeno konkursní řízení. A aby on ten zelinář mohl uplatnit své pohledávky.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP