(10.30 hodin)
(pokračuje Talmanová)

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 60 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto usnesením. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 117 poslankyň a poslanců pro návrh 113, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

 

75.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu návrh na ukončení platnosti Úmluvy o zřízení
Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu), založené na článku
K.3 Smlouvy o Evropské unii, a souvisejících smluvních dokumentů
/sněmovní tisk 568/ - druhé čtení

 

V tomto případě zastoupí ministra vnitra Ivana Langera opět místopředseda vlády a ministr pan Petr Nečas. Vážený pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové. Předmětem předkládaného materiálu je vnitrostátní ukončení platnosti Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, takzvaná Úmluva o Europolu, a souvisejících smluvních dokumentů. Tento návrh byl dostatečně odůvodněn v prvním čtení a při projednávání v příslušném garančním výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji, vážený pane ministře. Prosím zpravodaje zahraničního výboru a výboru pro bezpečnost pana poslance Karla Šplíchala, aby odůvodnil usnesení výboru, která vám byla rozdána jako sněmovní tisky 568/1 a 568/2. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Dámy a pánové, je to v podstatě stejný způsob projednání. Zase zdůvodnění z usnesení zahraničního výboru ze 29. schůze - za přítomnosti náměstka ministra vnitra Ing. Salivara bylo projednáno a zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout ten souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, vážený pane poslanče. Otvírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Rozpravu tedy končím.

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesením tak, jak bylo předneseno zpravodajem výboru zahraničního a výboru pro bezpečnost panem poslancem Karlem Šplíchalem, tedy: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas na ukončení platnosti, a tak dále.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 61 a táži se vás kdo souhlasí s tímto usnesením. Kdo je proti tomuto usnesení? Děkuji vám.

Z přítomných 123 poslankyň a poslanců pro návrh 81, proti 7. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Přistoupíme k projednávání bodu

 

92.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s přístupem Smlouva mezi státy, které jsou stranami Úmluvy o založení
Evropské kosmické agentury a Evropskou kosmickou agenturou
o ochraně a výměně utajovaných informací
/sněmovní tisk 606/ - prvé čtení

 

Předložený návrh uvede předseda vlády pan Mirek Topolánek - za pana premiéra ministr školství pan Ondřej Liška. Vážený pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Evropská kosmická agentura je mezinárodní mezivládní organizací zřízenou Úmluvou o založení Evropské kosmické agentury a souvisejících podmínkách, která byla podepsána dne 30. května 1975 a vstoupila v platnost dne 30. května 1980. Hlavním cílem této organizace je podpora a rozvoj kosmického výzkumu a technologií pro mírové účely. Z tohoto hlediska je ESA rovnocenným partnerem dalších, zejména národních kosmických agentur. V současnosti je členem ESA 17 evropských států. Zvláštní postavení kooperujícího člena má Kanada. ESA dále uzavřela dohody o spolupráci s dalšími evropskými zeměmi, které mají status evropského spolupracujícího státu. Jedná se o Českou republiku, Maďarsko, Polsko a Rumunsko.

Vláda České republiky svým usnesením číslo 1261 ze dne 1. listopadu 2006 o dalším postupu v kandidatuře České republiky na sídlo Evropského úřadu pro dohled nad globálními navigačními družicovými systémy, dále jen GSA, uložila mimo jiné ministryni mládeže, školství a tělovýchovy pokračovat v aktivitách směřujících k získání plného členství České republiky v ESA. Ministryně školství proto svým dopisem ze dne 9. ledna 2007 požádala o plné členství ČR v ESA.

Vzhledem k náročnosti komického výzkumu a pokročilosti technologií při něm využívaných má řada informací vyměňovaných v rámci kosmické spolupráce mezi jednotlivými státy navzájem a při jejich styku s ESA povahu utajovaných informací. Z toho důvodu je Úmluva o založení Evropské kosmické agentury a souvisejících podmínkách doplněna Smlouvou mezi státy, které jsou stranami Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury, a Evropskou kosmickou agenturou o ochraně a výměně, podepsanou v Paříži 19. srpna 2002. Přistoupení k této Smlouvě je z hlediska ČR důležité nejen z hlediska samotného členství v ESA a spolupráce v oblasti kosmického výzkumu, ale i vzhledem ke kandidatuře ČR na umístění sídla GSA. Tento úřad má spravovat evropské navigační systémy EGNOS a Galileo a vzhledem k roli ESA v těchto programech se předpokládá vzájemná úzká spolupráce, která bude vyžadovat také výměnu utajovaných informací. Proto je přistoupení ke Smlouvě důležitým prvkem úspěšné kandidatury ČR na sídlo GSA.

Notifikace úmyslu přistoupit ke Smlouvě byla ředitelem Národního bezpečnostního úřadu zaslána generálnímu řediteli ESA dne 27. března 2008. Žádost byla Radou ESA schválena na jejím zasedání dne 18. června 2008. Rada ESA vyslovila souhlas s přistoupením ČR ke Smlouvě na svém zasedání dne 18. června 2008.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji, vážený pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Exner. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové. Neshledal jsem v předloženém vládním návrhu žádné problémy, které by mohly bránit projednávání předkládané smlouvy, takže se domnívám, že je možné ji poslat do druhého čtení. Naléhavost řešení byla zdůvodněna při zařazování bodu dneska a také to teď zopakoval pan ministr.

Po dohodě s předsedou zahraničního výboru a předkladatelem navrhuji tudíž zkrácení projednání ve výborech na čtyři dny.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. - Omlouvám se panu předsedovi výboru hospodářského poslanci Oldřichu Vojířovi. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Děkuji pěkně, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, nechci vás dlouho zdržovat, nicméně tato smlouva je jako každá asi jiná smlouva vyvrcholením nějaké činnosti a musím říci, že někdy v polovině tohoto roku jsme se velmi vážně začali zaobírat tím, že bychom chtěli být plnohodnotnými členy ESA. A nebýt opravdu velmi zvýšené aktivity členů vlády, pana premiéra a pana ministra školství a pana ministra dopravy, ale také velmi významné aktivity Parlamentu, potažmo hospodářského výboru, pak se dnes touto smlouvou nezaobíráme. Já bych z tohoto místa, možná nestandardně, ale chtěl opravdu poděkovat především třem členům hospodářského výboru, panu Hojdovi, Sehořovi a Šimonovskému, že se zasadili o to, že u nás proběhla mezinárodní konference, která mimochodem navázala na podpis této smlouvy. A já pevně věřím, že Parlament přijme tuto smlouvu a staneme se plnohodnotnými členy ESA, neboť nám to otvírá prostor pro vědeckou spolupráci právě v oblasti kosmických projektů, což je jedna z nejvyšších sofistikovaných činností v rámci vědecké činnosti.

Děkuji pěkně za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Prosím pana poslance Exnera, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP