(10.10 hodin)
(pokračuje Klas)

Splněním této povinnosti může pověřit svého zástupce, který je oprávněn podle zvláštního právního předpisu držet předkládanou střelnou zbraň, nebo držitele zbrojní licence. Současně se zbraní je povinen předložit platný průkaz zbraně, jedná-li se o zbraň podléhající registraci.

Odstavec 6. Použití neověřené zbraně nebo střeliva nedovoleného výrobního provedení ke střelbě je zakázáno.

Odkazy, které jsou uváděny v textu a které nečtu, předám samozřejmě zpravodaji a budou uvedeny pod čarou.

b) V § 22 za odst. 1 se vloží nový odstavec 2, který zní: (2) Úřad uloží držiteli zbraně pokutu až do výše 50 tisíc Kč, jestliže - omlouvám se (řečník hledá v podkladech potřebný text) - nesplní povinnost podle § 16 odst. 5, nebo poruší zákaz dle § 16 odst. 6.

A konečně poslední návrh: 13. Původní články III, IV a V se přečíslují.

Děkuji za trpělivost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji za trpělivost a panu poslanci Klasovi za přednesení návrhu.

Ještě si přeje vystoupit pan poslanec Miloš Melčák. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji vám, paní předsedající. Já bych jenom drobně doplnil na upozornění pana Plevy, který velmi pozorně poslouchal, co jsem říkal ke svému pozměňovacímu návrhu: ta číslovka, o které jsem se zmínil, je číslovka sedm. Pan Pleva mě upozornil, že bez uvedení správné číslovky by ten návrh byl nehlasovatelný. Souhlasím.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já děkuji za toto upřesnění. Táži se, zda si ještě někdo přeje přednést návrhy v rozpravě podrobné. Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu a končím i druhé čtení tohoto návrhu.

Než otevřu další bod, dovolím si na žádost z pléna přednést kromě těch tří bodů následných, které máte na světelné tabuli, oznámit i body další. Po bodu 75 to bude bod 92, poté 10, 11, 13, 20, 24, 9 a 61.

Dále jsem byla požádána, abych připomněla, že v úterý 28. října je v Poslanecké sněmovně den otevřených dveří. To se týká eventuálního úklidu našich pracovních míst. Sděluji to nyní, abychom na to měli dost času v průběhu dnešního jednání.

 

A nyní tedy přikročíme k dalšímu bodu. Je jím

 

23.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 592/ - druhé čtení

 

Opět je to zákon, který má z pověření vlády předkládat ministr vnitra pan Ivan Langer, kterého opět v tomto případě zastoupí místopředseda vlády, ministr Petr Nečas. Vážený pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Dostatečně obsáhlé doplnění tohoto návrhu zákona zaznělo v prvním čtení a v průběhu projednávání v garančním výboru, takže se nedomnívám, že je nutné je opakovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost a hospodářskému výboru. Usnesení výboru pro bezpečnost bylo rozdáno jako sněmovní tisk 592/1. Prosím zpravodaje výboru pro bezpečnost pana poslance Václava Šlajse, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Šlajs: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, výbor pro bezpečnost projednal tento vládní návrh zákona na své 25. schůzi dne 2. října 2008. Výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby tento návrh zákona schválila ve znění pozměňovacích návrhů, které jsou součástí usnesení. Usnesení výboru pro bezpečnost vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 592/1. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Nyní požádám zástupce hospodářského výboru, aby nás zpravil o projednávání tohoto sněmovního tisku ve výboru hospodářském. Prosím, pane poslanče Plachý, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, hospodářský výbor projednal vládní návrh zákona, sněmovní tisk 592, na své včerejší schůzi v pozdních večerních hodinách. Přestože ten návrh zákona byl projednán, nemáte na svých stolech usnesení hospodářského výboru. Nicméně toto usnesení mám před sebou a dovolil bych si vám ho přečíst.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu náměstka ministra vnitra Jaroslava Salivara, zpravodajské zprávy poslance Jaroslava Plachého a po obecné a podrobné rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit tisk 592 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

1. Název zákona zní: Zákon ze dne … 2008, kterým se mění na zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon 141/1961 Sb., o trestním řízením soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky.

Druhý pozměňovací návrh: V části druhé - Změna zákona o silničním provozu - se na konci textu v § 79a doplňují slova ", při tom postupuje v součinnosti s policií".

II. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona.

III. Pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru.

VI. Pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Já se ještě jednou omlouvám za to, že nebylo rozdáno toto usnesení hospodářského výboru. Myslím si, že tím, že jsem ho tady načetl, tak jsem překonal ten problém, a samotné dva pozměňovací návrhy jsem připraven načíst v podrobné rozpravě jako své vlastní pozměňovací návrhy. Sleduji tím cíl urychlit projednávání tohoto zákona, protože jinak bychom museli mít tam lhůtu, která by měla následovat mezi rozdáním usnesení hospodářského výboru a projednáváním tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane poslanče, a jsem přesvědčena, že tento postup můžeme akceptovat. Vaši zprávu jsme vyslechli jako informaci o projednávání sněmovního tisku 592 v hospodářském výboru a přednesené pozměňovací návrhy přednesete v rozpravě podrobné.

Otevírám obecnou rozpravu. S faktickou poznámkou pan poslanec Exner, bezpochyby s námitkou. Prosím.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP