(9.30 hodin)
(pokračuje Talmanová)

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 56 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 159 poslankyň a poslanců pro návrh 98, proti 8. I tento návrh byl přijat.

 

Nyní návrh pana poslance Plevy. Týká se bodu 51, sněmovního tisku 552, středa 29. 10. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 57. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Ze 159 přítomných poslankyň a poslanců pro 113, proti nikdo. Tento návrh byl schválen.

 

Pan poslanec Kafka žádá o pevné zařazení bodu 2, sněmovního tisku 516, na pátek 31. 10. jako druhý bod.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 58 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Z přítomných 159 poslankyň a poslanců pro návrh 146, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

A poslední je žádost paní poslankyně Jakubkové na zařazení bodu 26, sněmovního tisku 570, na pátek 31. 10. po pevně zařazených bodech.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 159 poslankyň a poslanců pro návrh 119, proti 7. I tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme prošli náročnou procedurou změn v našem programu jednání. Můžeme se tedy zabývat prvním pevně zařazeným bodem a je jím bod 22, tedy

 

22.
Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Radko Martínka a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 487/ - druhé čtení

 

Návrh uvede za navrhovatele pan poslanec Tomáš Kvapil. Vážený pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, budu velmi stručný, protože své úvodní slovo jsem řekl na začátku prvního čtení. Pouze zde chci říct, že rozpočtový výbor, který měl tento návrh přikázán, jej projednal, přijal pozměňovací návrh, s kterým se ztotožňuji a podporuji jej. Vzhledem k našemu časovému presu tím tedy končím své úvodní slovo a děkuji za podporu tohoto návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 487/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Josef Smýkal. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Smýkal: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové. Seznámím vás tedy s usnesením rozpočtového výboru k návrhu poslanců Tomáše Kvapila, Radko Martínka a dalších na vydání zákona atd., sněmovní tisk 487. Po úvodním slově zástupce předkladatelů Tomáše Kvapila, mé zpravodajské zprávě, za prvé, resp. I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu s návrhem poslanců vyslovit souhlas s těmito připomínkami:

I. V čl. I se navrhuje text za návětím: nahrazuje body 1 až 3, které včetně poznámky pod čarou 4m znějí:

1. V § 4 odst. 1 se na konci textu písmene i) doplňují slova "jde-li však o péči o jinou osobu než osobu blízkou, je od daně měsíčně osvobozena v úhrnu maximálně částka do výše příspěvku pro osobu se čtvrtým stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách" s odkazem 4m, to je poznámka pod čarou, která zní: "V § 11 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.".

2. V § 35ba odst. 1 písmeno b) se číslo 38 040 nahrazuje částkou resp. číslem 68 000 a na konci textu věty druhé se doplňují slova "a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, 4j, který je od daně osvobozen podle § 4".

3. V § 38k odst. 5 písmeno c) se číslo 38 040 nahrazuje číslem 68 000.

Mění se článek II, který zní: Článek II Přechodná ustanovení. Ustanovení § 4 odst. 1 písmeno i), § 35ba odstavec 1 písmeno b) a § 38k odst. 5 písmeno c) podle tohoto zákona se použije již pro zdaňovací období roku 2008.

A poslední, II. zmocňuje zpravodaje, aby vás s tímto usnesením seznámil.

Tolik usnesení rozpočtového výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, vážený pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Do této rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku, ani nevidím nikoho sel zájmem zapojit se do této rozpravy z místa. Končím obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou. Ani do této rozpravy nemám žádnou přihlášku, takže končím i rozpravu podrobnou.

Táži se zástupce předkladatelů a zpravodaje - nepřejí si přednést svá závěrečná slova. (Nepřejí.) Tedy končím druhé čtení tohoto návrhu.

Než otevřu nový bod, rozšířím počet ministryň a ministrů, kteří se omlouvají z dnešního jednání, o paní ministryně Džamilu Stehlíkovou.

 

Nyní se budeme zabývat bodem 7, kterým je

 

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních
a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva
a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních
a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona
č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 507/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr vnitra Ivan Langer. Ovšem pan ministr vnitra je z dnešního jednání omluven. Táži se tedy, kdo z přítomných ministrů je pověřen, resp. domluven s panem ministrem Langerem, že přednese jeho návrhy zákonů.

Děkuji místopředsedovi vlády a ministru panu Petru Nečasovi, který se ujme předložení tohoto zákona ve druhém čtení.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, zdůvodnění této novely zákona, kterým se mění zákon o střelných zbraních a střelivu a další zákony, zaznělo přesvědčivě v prvém čtení, čili ty důvody nepominuly a já si myslím, že z tohoto pohledu není třeba tento zákon dál zdůvodňovat.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, vážený pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost a zemědělskému výboru. Usnesení výborů vám byla rozdána jako sněmovní tisky 507/1 a 507/2.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro bezpečnost pan poslanec Vladimír Hink. Vážený pane poslanče, máte slovo.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP