(12.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministru Gandalovičovi. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednávání zemědělskému výboru. Usnesení tohoto výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 480/1.

Nyní bude patřit slovo zpravodaji zemědělského výboru panu poslanci Ladislavu Skopalovi. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak již zde bylo řečeno, zemědělský výbor přijal 10. září usnesení k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, zákon o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Toto usnesení vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 480/1. Jak již zde řekl pan ministr, je tam devět pozměňujících návrhů. Tyto byly konzultovány jak s ministerstvem, tak s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, který vlastně má kompetence k tomuto zákonu. My souhlasíme s těmito pozměňovacími návrhy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji také panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Písemnou přihlášku do obecné rozpravy nemám. Táži se tedy - pan kolega Zgarba se hlásí do obecné rozpravy, prosím, má slovo.

 

Poslanec Petr Zgarba: Paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Pane ministře, kolegyně a kolegové, já bych chtěl přednést krátké zdůvodnění ke třem pozměňovacím návrhům, které jsme dostali do lavic, tuším, v úterý tento týden.

V rámci novely zákona o hnojivech bych chtěl upravit a zpřesnit ukládání sedimentů nejenom na zemědělskou půdu, tzn. na ornou půdu, louky a pastviny, ale aby mohly být ukládány tyto sedimenty, samozřejmě pod kontrolou, tzn. při dodržení ekologických limitů zátěží těžkých kovů a se souhlasem vlastníka, na ostatní plochy, tzn. do cest, na zahrady a jiné kultury, které jsou evidovány v katastru nemovitostí. Tyto pozměňovací návrhy jsou motivovány tím, aby nedocházelo k vysoké ekonomické zátěži a zvyšování nákladů při řešení ukládání těchto sedimentů. V podstatě ničím jiným mé pozměňovací návrhy nebyly motivovány.

Děkuji za slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji i já vám, pane poslanče, ale požádám vás, abyste v podrobné rozpravě jenom odkázal na ten písemný materiál, který jste nám předložil.

Ptám se dále, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Nehlásí se nikdo, končím obecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou. Zde mám jednu písemnou přihlášku. Pan kolega Jiří Papež má slovo.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Hezké poledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych přednesl jeden krátký pozměňovací návrh k tomuto projednávanému vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., sněmovní tisk 480.

Pozměňovací návrh zní: V článku 1 bodu 20 v § 8 odst. 5 se slova "a způsob zjišťování úniku tekutých hnojiv" zrušují.

Dovolte mi krátké, stručné odůvodnění. Podle § 39 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, tzv. vodní zákon, je ten, kdo zachází se závadnými látkami - mezi tyto látky patří také hnojiva - povinen učinit odpovídající opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizací, které netvoří součást technologického vybavení výrobního zařízení. Zejména je povinen vybudovat a provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek. Prováděcím právním předpisem k tomuto ustanovení vodního zákona je vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. V § 3 této vyhlášky vydané Ministerstvem životního prostředí je upraven také kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek. Navrhované zmocnění v zákoně o hnojivech jsem navrhl zrušit především proto, že tato právní úprava by byla duplicitní a stávající znění v zákoně o vodách je podle mého dostatečné na to, aby smysl navrhovaného ustanovení byl naplněn.

Děkuji vám za podporu mého pozměňovacího návrhu. Přeji hezký den.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu kolegovi Papežovi. Prosím ještě pana poslance Zgarbu, aby se alespoň odvolal na ten písemný materiál, který nám byl předložen, abychom dostáli jednacímu řádu.

 

Poslanec Petr Zgarba: Paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Já tímto formálně činím to, že se hlásím k pozměňovacímu návrhu, který byl předán do lavic všem poslancům.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, děkuji vám. Zeptám se, zda se ještě někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Nehlásí se nikdo. Končím tedy podrobnou rozpravu.

Nezazněly žádné návrhy, o nichž by bylo možno nyní hlasovat. Proto končím i druhé čtení tohoto vládního návrhu, sněmovního tisku 480, bodu č. 5. Děkuji panu ministrovi, děkuji také panu zpravodaji Ladislavu Skopalovi.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 18. Jedná se o

 

18.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí
České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 459/ - druhé čtení

 

Opět požádám ministra zemědělství pana Petra Gandaloviče, aby z pověření vlády tento návrh uvedl.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Vážená paní místopředsedkyně, vážená Sněmovno, toto je návrh zákona, který bezprostředně souvisí s tiskem následujícím, tzn. s návrhem zákona o vkládání, nebo o vkladech, zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

Chtěl bych říci, že návrh novely o katastru nemovitostí především přispívá k větší ochraně osobních údajů při současném zachování otevřenosti nebo veřejnosti toho katastru nemovitostí. Toto opatření se setkalo s jednoznačnou podporou, tedy ani při projednávání v druhém čtení nebyla tato podstata návrhu jakkoliv zpochybněna.

Zemědělský výbor se touto předlohou podrobně zabýval a přijal pozměňující návrhy, které spíše jsou ve směru usnadnění elektronické komunikace s katastrálními úřady. Tyto pozměňující návrhy považuji za prospěšné a budu je v dalším projednávání podporovat. Tento návrh zákona rovněž projednal ústavněprávní výbor a jím navržené úpravy jsou pro předkladatele přijatelné.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi. Oznámím jenom, že jsme návrh v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru a iniciativně také tento návrh projednal výbor ústavněprávní. Požádám nejprve o slovo zpravodaje zemědělského výboru pana poslance Jiřího Hanuše. Usnesení výborů nám byla rozdána jako sněmovní tisky 459/1 a 2. Ještě než pan kolega se ujme slova, poprosím kolegy, aby zajistili přítomnost paní poslankyně Evy Dundáčkové, která je zpravodajkou ústavněprávního výboru. Pokud je tady, tak se omlouvám.

Pan kolega Jiří Hanuš má slovo.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Také pěkný den. Děkuji za slovo. Zemědělský výbor projednal návrh tohoto zákona 10. září. Přijal k němu usnesení s jedním pozměňujícím návrhem. Jak už tady bylo řečeno, jedná se o umožnění zápisu nebo založení do Sbírky listin v listinné podobě v datovém souboru zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou. Myslím si, že tento pozměňující návrh pana kolegy Petrušky přispěje k tomu, aby ti, kdo používají tento moderní způsob komunikace, ho mohli plně využít i při styku s katastrálním úřadem.

Takže zemědělský výbor doporučuje přijmout Sněmovně tento návrh zákona s pozměňujícím návrhem a odkazuji zde na tisk usnesení zemědělského výboru 459/1, kde je to celé napsáno, nemá smysl, abych to tady četl, když to máte všichni na lavicích. Děkuji.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP