(11.50 hodin)
(pokračuje Exner)

Za kontrolu stojí označení všech konferencí, o kterých dokumenty pojednávají. Zpráva o finanční kontrole k úmluvě, bod 101, je v její změně z roku 2004 přeložena jako zpráva o finančním hospodaření v bodě 73 a ve změně z roku 1994 jako zpráva o finančním řízení, atd.

Souhlas s ratifikací by podle mého názoru měl být podmíněn kontrolou předkladů před jejich publikací ve Sbírce. Vzhledem k tomu, že dokumenty nejsou dosud publikovány, mohla by také být zajištěna přímo jejich publikace v aktuálním znění.

Domnívám se, že souhlasit s ratifikací bude možné, pokud se výše uvedené problémy podaří vyřešit. Vyzývám ministerstvo, aby nejméně opravy předkladů a návrh přesného usnesení předložilo do projednávání ve výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Zeptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nehlásí, tedy obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje tento návrh přikázat k projednání výboru zahraničnímu. Má někdo jiný návrh na přikázání? Není tomu tak.

 

Zahajuji tedy hlasování pořadové číslo 42 a táži se, kdo souhlasí na přikázání výboru zahraničnímu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 42. Přítomno 129, pro 107, proti nikdo. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Tím jsme skončili projednávání bodu 86, sněmovního tisku 593, v prvém čtení.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 87. Tímto bodem je

 

87.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Regionální dohoda o plánování šíření zemského digitálního
rádiového a televizního vysílání v Regionu 1 (v té části regionu 1, která se nachází
západně od 170° východní délky a severně od 40° jižní šířky, kromě teritoria
Mongolska) a v Íránské islámské republice v kmitočtových pásmech 174-230 MHz
a 470-862 MHz, a Protokol týkající se revize některých částí Regionální dohody
pro Evropskou rozhlasovou oblast (Stockholm, 1961)
/sněmovní tisk 594/ - prvé čtení

 

Opět žádám o úvodní slovo ministra průmyslu a obchodu pana Martina Římana.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Děkuji, paní předsedající. Návrh zní tak trochu úsměvně a někteří jsme se u toho usmívali, ale kupodivu ratifikace této dohody je velmi významná, protože byla přijata v souvislosti s šířením digitálního signálu, což je samozřejmě velmi zajímavé a důležité i pro nás. Dohody byly podepsány poměrně dávno, 17. června 2006 v Ženevě na regionálně radiokomunikační konferenci.

Jak už jsem zmínil, důvodem je změna plánování kmitočtových pásem, tak aby umožňovala zavádění digitálních technologií, a proto jsou součástí těch změn v dohodách i kmitočtové plány pro digitální a analogová televizní vysílání a příslušné technické a regulační postupy. Je třeba zdůraznit, že požadavky České republiky na radiové kmitočty pro digitální vysílání byly do tohoto plánu zařazeny a vlastně na základě výsledků této konference v roce 2006 bylo možno připravit a schválit tzv. technický plán přechodu analogového televizního vysílání na digitální vysílání, což bylo umožněno změnou zákona o telekomunikacích, kterou již Sněmovna vloni schválila, a následně nařízení vlády o technickém přechodu, který byl schválen - pro připomenutí - na jaře letošního roku.

A co je důležité a co je úspěchem, přistoupily k tomuto technickému plánu přechodu všechny zainteresované subjekty, zejména stávající televizní stanice. To už je nad rámec té ratifikace, kterou předkládám, nicméně je dobré si možná uvědomit, že něco tak nudného, jako je tady toto na první pohled, má potom výrazné praktické dopady do každodenního života.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministru Římanovi. Prosím, aby se nyní slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec František Novosad.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, k prvnímu čtení vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Regionální dohoda o plánování šíření zemského digitálního radiového a televizního vysílání v Regionu 1. Pan ministr to tady velice stručně a jasně vysvětlil. Já po prostudování těchto materiálů doporučuji Sněmovně propustit do dalšího čtení, poněvadž přispějí k digitálnímu zkvalitnění televizního a radiového vysílání. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Novosadovi. Otvírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku, proto vás vyzývám, zda se chcete do této rozpravy zapojit, abyste se přihlásili. Ale nehlásí se nikdo, tedy končím obecnou rozpravu.

Je před námi návrh na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání výboru zahraničnímu. Má někdo jiný návrh na přikázání? Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu na přikázání k projednání zahraničnímu výboru. Zahajuji toto hlasování, má číslo 43. Táži se, kdo je pro toto přikázání. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 43. Přítomno 131, pro 106, proti nikdo. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Končí tím projednávání bodu 77, sněmovního tisku 594, prvé čtení. Děkuji panu ministrovi, děkuji také panu zpravodaji.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod číslo 36. Je to

 

36.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské
soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 591/ - prvé čtení

 

Pan předseda vlády, který měl uvádět tento návrh, je dnes řádně omluven a na jeho žádost teď odůvodní tento návrh ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. Prosím tedy pana ministra, aby se ujal slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Děkuji, paní předsedající. Když jsem se díval na tu tabuli, tak jsem se lekl, že budu muset hnojiva předkládat za pana ministra zemědělství, ale on je již zde. Tak to už je za pana premiéra, to je dobře.

Dámy a pánové, novela zákona není nějaká zásadní, nicméně budou některé body na diskusi, předpokládám. Například změna týkající se počtu místopředsedů, kde vzhledem k aktivitám úřadu ve třech oblastech - hospodářská soutěž, veřejná podpora a veřejná zakázka - navrhovatel navrhuje, aby se zvýšil počet místopředsedů ze dvou na tři, to určitě bude předmětem bouřlivé diskuse, předpokládám, minimálně na výboru.

Jinak změny nejsou nějak zásadní. Zase jde o zpřesnění některých institutů, aby se zamezilo výkladovým obtížím, ale i zavedením některých nových právních institutů. Je to za prvé zejména zavedení takzvaného zjednodušeného řízení o povolení spojení. Cílem je snížit náklady na spojení a urychlit proces posuzování.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP