(11.40 hodin)

Poslanec Milan Šimonovský: Paní předsedající, dámy a pánové, skutečně se jedná o velmi marginální otázku. Česká delegace na jednání zastávala názor, že stávající smlouva, stávající dohoda plně pokrývá i ochranu, o které hovořil pan ministr. Přesto byl nakonec navržen Francií text, který vyhovoval jak státům, o kterých pan ministr v úvodním slově hovořil, tak také náš názor akceptoval. Takže tato změna dohody je v souladu s Ústavou ČR, s naším právním řádem a skutečně představuje pouze marginální změnu v dohodě a pro ČR neznamená žádný závazek. Doporučuji, aby byla postoupena k dalšímu čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Šimonovskému. Otevírám obecnou rozpravu. Písemné přihlášky nemám, ale vidím, že se ze svého místa hlásí pan poslanec Václav Exner. Má tedy slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, páni ministři, dámy a pánové, jak již bylo řečeno, věcně se jedná o změnu, kterou přijalo 31. shromáždění stran Mezinárodní družicové organizace a která má zajistit ochranu práv vyplývajících z využívání družicových geostacionárních stanic a příslušných přídělů kmitočtů v případě, že by došlo k úpadku soukromé společnosti, které bylo poskytnuto právo provozovat tento systém. Jde vlastně o změnu jedné věty, jejíž nové znění je v zájmu členských států, a není problémem ji podpořit.

Přesto musím upozornit na to, že český překlad této věty má problémy. Už v samotné dohodě se slova Notifying Administration překládají různě - jednou jako ohlašující zpráva, jindy jako oznamovací zpráva, s různými velkými písmeny, například v čl. 12. Použití překladu, který je ve změně, odpovídá tedy jenom části původní dohody. Podobně i použitý způsob překladu jednotného a množného čísla slova příděl je v nesouladu s českou mluvnicí. Domnívám se, že se opakují případy, kdy jsou problémy s překladem mezinárodních smluv do češtiny, a že by si předkladatelé měli dát na tyto věci pozor. Jsme tady v Poslanecké sněmovně a projednáváme oficiální dokumenty, které se pak stanou předmětem Sbírky mezinárodních smluv a samozřejmě mají být v češtině také našimi uživateli využívány.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Zeptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Nehlásí se nikdo, končím tedy obecnou rozpravu. A je před námi hlasování o návrhu na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání výboru zahraničnímu. Má někdo jiný návrh na přikázání? Nemá.

Předtím, než budeme hlasovat, oznámím, že pan kolega David Šeich má náhradní kartu číslo 22.

 

Nyní zahajuji hlasování pořadové číslo 41 a táži se, kdo souhlasí s přikázáním výboru zahraničnímu. Kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu na přikázání?

V hlasování pořadové číslo 41 přítomno 130, pro 100, proti nikdo. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Tím jsme se vypořádali s prvním čtením bodu číslo 77, sněmovního tisku 513. Končím tedy projednávání bodu 77.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

86.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací změna Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie
a změna Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie
/sněmovní tisk 593/ - prvé čtení

 

Pan ministr Martin Říman. Prosím, aby se opět ujal slova a tento návrh uvedl.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Děkuji, paní předsedající. Rovněž tento návrh změn Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie a změny Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie nemá zásadní charakter, jakkoliv názvy těchto dohod zní vznešeně. Jedná se o změny nikoliv zásadního charakteru, jedná se o procesní záležitosti, organizační změny, např. při konání konferencí, formální úpravy textu, úpravy definic, úpravy práv a povinností, zpřesnění jednotlivých úkolů, které z ústavy nebo z úmluvy vyplývají apod. Z hlediska zájmu ČR nedochází k žádnému posunu směrem, který by pro ČR nebyl akceptovatelný. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi Římanovi. Prosím o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Rudolfa Kufu.

 

Poslanec Rudolf Kufa: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, změny základních dokumentů, Ústavy a Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie, kterou za navrhovatele předložil ministr průmyslu a obchodu, je v souladu s českým právním řádem, obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva a mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána, jakož i s právními předpisy EU. Ústava i úmluva jsou svým charakterem smlouvou tzv. prezidentského typu podle čl. 49 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky. Vyžadují proto ratifikaci a souhlas obou komor Parlamentu ČR. Doporučuji smlouvu propustit do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky opět nemám. Pan kolega Václav Exner se hlásí ze svého místa. Prosím tedy, aby ze svého místa přistoupil k mikrofonu.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové. Kolegové se mně smějí, že jsem zřejmě jediným poslancem, který smlouvy přečetl. Já se tedy omlouvám, ale byl jsem tím pověřen svým poslaneckým klubem a v jednom případě také jako zpravodaj Sněmovny.

Pokud jde o tisk 593, předkládají se změny ze dvou jednání konference vládních zmocněnců. Jednak z Kjóta v roce 1994, ale také z Antalye v roce 2006. Mezitím byly konference v letech 1998, 2000 a 2002 a tyto změny mezi rokem tedy 1994 a 2006 byly Českou republikou ratifikovány. Pro nepořádek na ministerstvech, která se postupně střídala, pokud jde o odpovědnost za naplňování této smlouvy, byla ratifikace protokolu z Kjóta z roku 1994 opomenuta. Navržené usnesení na tuto skutečnost nereaguje, naopak snaží se to jakoby zakrýt. Máme vyjádřit souhlas se změnou ústavy a změnou úmluvy. Ve skutečnosti ale jde o dvě změny - jednak o změnu z roku 1994, jednak o změnu z roku 2006. Mělo by to být při projednávání určitě napraveno. Navíc podle předložených textů změny z roku 1994 vstoupí v platnost pro danou zemi, jsou-li listiny o ratifikaci uloženy do 1. 1. 1996, a změny z roku 2006, jsou-li listiny o ratifikaci uloženy do 1. 1. 2008. To už se v žádném případě nestihne ani pro jeden z těchto dvou případů. Snad ale je podobných problémových zemí víc a Mezinárodní telekomunikační unie bude tolerantní.

Všechny změny jsou procedurálního nebo technického rázu a je možné s nimi souhlasit.

Nedostatky se opět vyskytují v překladu, jsou-li texty změn porovnávány s překladem původních dokumentů, případně porovnávány mezi sebou. Francouzské slovo numéro je někdy ve změnách a v důvodové zprávě většinou překládáno jako číslo v nesouladu s českým jazykem, v původních dokumentech a místy i ve změnách lépe jako bod.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP