(11.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zahajuji hlasování pořadové číslo 39 a táži se, kdo souhlasí s návrhem tohoto usnesení. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 39 přítomno 127, pro 106, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Tím skončilo projednávání bodu č. 73, sněmovního tisku 474. S poděkováním panu ministrovi, s poděkováním panu zpravodaji opouštíme tento bod.

 

Zahajuji projednání bodu dalšího. Dalším bodem je

 

94.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o provádění
geologických prací v oblasti společných státních hranic
/sněmovní tisk 609/ - prvé čtení

 

I tento návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. Prosím, pane ministře, mikrofon je váš.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Děkuji, paní předsedající. Tento návrh na sjednání smlouvy mezi Českem a Polskem je poměrně důležitý a týká se propojenosti důlních soustav v Ostravsko-karvinském revíru a v následném uhelném revíru na polské straně hranic. Jde o to, že příhraniční důl Morcinek v Polsku byl v minulosti zavřen a zatopen a dochází k průsaku podzemních vod do české části ložiska, což samozřejmě vytváří hrozby při provádění činností na naší straně. Určitým řešením je nutnost vyrazit speciální důlní dílo z české strany na polské území a snížit hladinu podzemních vod v zatopeném dole. Nicméně polská strana odmítá tyto činnosti povolit na základě stávajících dvoustranných smluv a ty práce byly podmíněny uzavřením nové mezinárodní smlouvy, zejména co se týče překračování státní hranice pod zemí při ražbě důlních děl. Smlouva upravuje vlastně podmínky pro provádění geologických a dalších prací tak, aby to vyhovovalo oběma stranám.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za toto úvodní slovo. Prosím nyní o slovo zpravodaje, kterým je pan kolega Rudolf Kufa. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Rudolf Kufa: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, smlouva, kterou za navrhovatele předložil ministr průmyslu a obchodu, je v souladu s českým právním řádem, obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva a mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, jakož i správními předpisy Evropské unie. Smlouva je svým charakterem mezinárodní smlouvou podle článku 49 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky. Vyžaduje proto ratifikaci a souhlas obou komor Parlamentu České republiky.

Doporučuji smlouvu propustit do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Kufovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Proto se táži, zda se někdo hlásí. Pan poslanec Václav Exner jako první. Prosím, máte slovo. (V sále je hluk.)

 

Poslanec Václav Exner: Také já se domnívám, že je smlouva potřebná a že bude potřeba souhlasit s ratifikací. Nicméně chci upozornit na to, že - pan ministr mě sice neposlouchá, ale snad se bude věci věnovat - předkládací zprávu se předkladateli nepodařilo zcela upravit proti tomu, co předložil do vlády, takže část se týká doby před podpisem, část už pro Parlament. To je formální věc, ale vážná věc je ta, že ve vymezení pojmu havárie, článku 1 bod 5, nejsou zahrnuty ani škoda na majetku, ani vážné ohrožení životního prostředí. Je to tak skutečně myšleno? Tuto záležitost si myslím, že by bylo správné vysvětlit.

Pokud jde o platné znění smluv, které je součástí sněmovního tisku, upozorňuji také, že není doplněn vytečkovaný text v článku 9 odst. 1. Pravděpodobně jde o místo výměny ratifikačních listin. Domnívám se, že do Parlamentu by měly chodit dokumenty bez vady.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Ptám se ještě, jestli se někdo další hlásí do obecné rozpravy k této smlouvě. Nehlásí se nikdo, končím tedy obecnou rozpravu.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání výboru zahraničnímu. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na přikázání? Nemá.

 

Budeme tedy hlasovat o přikázání výboru zahraničnímu. Zahajuji hlasování pořadové číslo 40 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem na přikázání. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 40 přítomno 130, pro 116, proti nebyl nikdo. Konstatuji tedy, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Tím jsme se vypořádali s bodem č. 94, sněmovním tiskem 609 v prvém čtení. Já opět děkuji panu ministrovi, děkuji také panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu následujícího. Tímto bodem je bod

 

77.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací změny Dohody o Mezinárodní telekomunikační družicové organizaci
/sněmovní tisk 513/ - prvé čtení

 

Tento návrh uvede opět ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. Prosím tedy pana ministra o slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Děkuji. Paní předsedající, toto je pro Českou republiku zcela okrajová záležitost. Jedná se o upřesnění článku 12 odstavce c) bodu 2 této dohody a týká se to přídělu orbitálních pozic a kmitočtů pro geostacionární družice v tom smyslu, aby se nepřišlo o příděly v případě, že se dají někomu, kdo nebude schopen potom plnit smluvní podmínky. Je to problém a požadavek ze strany zemí Afriky, Latinské Ameriky a ostrovních států, které jsou samozřejmě daleko více závislé na družicových službách než třeba my.

Nic ostatního se v té dohodě nemění. Nejsou tam ukládány vůči České republice žádné závazky, nicméně jako členská země nebo participant této dohody musíme ratifikovat tuto změnu také. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi. Prosím teď, aby předstoupil před mikrofon zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Milan Šimonovský.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP