(11.10 hodin)
(pokračuje Petr)

Důvody tady byly jednoznačně řečeny. Technické normy jsou nezbytnou součástí každé technické činnosti. Norma je drahá, a proto přechod na jiný způsob, možnost získat tuto normu prostřednictvím internetu, je jistě výrazným počinem, proti kterému není možno mít námitky.

Tato novela řeší ještě druhou záležitost, a to že se ruší příspěvková organizace Testkom, to je Technický a zkušební ústav pro telekomunikaci a pošty, a jeho činnosti se přenášejí na Český metrologický institut a tomuto institutu se dávají ještě další práva, která spočívají v tom, že bude vydávat opatření obecné povahy k zařízením, která budou sloužit jakémukoliv měření.

Domnívám se, že tato novela je naprosto technicistní novelou a že nic nebrání tomu, abychom ji schválili podle § 90 v prvém čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu zpravodaji. Prosím, pane kolego, abyste zaujal své místo u stolku zpravodajů.

Otvírám obecnou rozpravu, písemné přihlášky nemám žádné. Hlásí se, prosím, někdo ze svého místa do obecné rozpravy? Nehlásí. Končím obecnou rozpravu.

Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 626 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Chvilku počkám na to, až se budou moci dostavit naši kolegové do sálu, a potom o tomto návrhu rozhodneme. Pro příchozí opakuji, že budeme hlasovat o návrhu, abychom mohli pokračovat v projednávání tohoto návrhu zákona podle § 90 odst. 5.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 36. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 36, přítomno 120, pro 107, proti nikdo. Tedy přijali jsme usnesení s tím, že budeme moci pokračovat tak, abychom vyslovili svůj souhlas již v prvém čtení.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu. Táži se opět, zda se do podrobné rozpravy někdo hlásíte, neboť písemnou přihlášku nemám žádnou. Nehlásí se nikdo, končím podrobnou rozpravu. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 626."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 37. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 37, přítomno 124, pro 111, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji také panu zpravodaji a tím končí projednávání bodu č. 28.

 

Zahajuji projednávání bodu č. 58. Tímto bodem je

 

58.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání
s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům
na území České republiky a o změně některých dalších zákonů
(zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem),
ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
/sněmovní tisk 604/ - prvé čtení

 

O slovo opět požádám pana ministra průmyslu a obchodu Martina Římana, který z pověření vlády tento návrh uvede.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Děkuji, paní předsedající. Já bych se ještě dvěma větami vrátil k právě schválené novele zákona o technických požadavcích na výrobky a chtěl bych ještě jednou opravdu za těch 200 tisíc podnikatelů, kterým se zjednoduší a zlevní život, co se týká života v normách, poděkovat za to, že nebylo uplatněno veto a že ten nový systém bude moci vstoupit v platnost.

A nyní k vládnímu návrhu zákona. Je to strašně dlouhé, oč je delší název, o to, řekl bych, je stručnější a jednodušší ta vlastní novelka zákona o nakládání s některými věcmi. Protože tato novela za prvé odstraňuje legislativně technické chyby, které se v průběhu legislativního procesu v roce 2006, což se stává, do zákona dostaly, a dále přináší některá, ne zásadní, upřesnění, jejichž potřebnost ukázala dvouletá aplikace normy v praxi. Konkrétně jde o jasnější vymezení citlivé činnosti zjednodušení prokazování bezúhonnosti a bezpečnostní způsobilosti u žadatelů o koncesi a upřesnění kontrolních pravomocí policie.

Novela nebude znamenat zvýšení nákladů ani administrativní zátěže u podnikatelů. Naopak administrativní zátěž sníží a bude přísnější aplikace zákona vůči dotčeným osobám, a to zejména proto, že si příslušné útvary policie budou v rámci přípravy stanoviska k žádosti o vydání koncesní listiny samy obstarávat doklady osvědčující bezúhonnost a spolehlivost žadatele elektronickou cestou, a dále pak, že osoby nakládající s těmito vybranými skupinami bezpečnostního materiálu, jež jsou držiteli osvědčení pro stupeň utajení důvěrné a vyšší, nebudou muset nově žádat současně i o vydání dokladů o bezpečnostní způsobilosti a naopak. Postačí tedy pouze jeden z těchto dokladů jako alternativně.

Poslední věc. Protože docházelo k výkladovým sporům o zařazení jednotlivých druhů bezpečnostního materiálu do skupin, tak radiolokační pasivní sledovací systémy jsou explicitně zařazeny do kategorie bezpečnostního materiálu, nakládání s nímž se považuje za citlivou činnost.

To jsou zhruba ty hlavní změny. A těch ostatních už tam není moc. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi Martinu Římanovi a prosím nyní o slovo zpravodaje pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Zdeněk Lhota.

 

Poslanec Zdeněk Lhota: Vážená paní předsedající, milé dámy, kolegové, jak již bylo řečeno, od přijetí uvedeného zákona, v dané době nového zákona, uběhly dva roky jeho praktické aplikace. Co bylo důvodem jeho vzniku. Hlavním důvodem jeho tehdejšího vzniku byla skutečnost, že nakládání s některými komoditami je spjato s určitými bezpečnostními riziky, a tudíž je třeba monitorovat a evidovat pohyb tohoto typu výrobku. Bylo zjištěno, že řada bezpečnostně rizikových komodit je již pokryta platnou legislativou, jako např. zbraně, střelivo, výbušniny, chemické látky a další. Pro zbytkovou část byl vytvořen právě tento zákon. Pár příkladů uvedu v závěru. A opět to bylo řečeno, právě dvouletá aplikace a zkušenost, která se stala důvodem k předložení této novely, ta se dá charakterizovat celkem třemi klíčovými výrazy: upřesnění, ulehčení a zjednodušení všech souvisejících postupů.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP