(11.50 hodin)
(pokračuje Čurdová)

Ve většině rodin nerostou pracovní příjmy, a pokud vidíme, tak většinou jsou to zaměstnanci sektoru zdravotnictví, školství a dalších odvětví veřejné správy. Je zřejmé, že sociální poměry mnoha českých domácností se zhoršují, a vláda sice slibuje, že na tu skutečnost zareaguje tzv. prorodinným balíčkem, který sice už máme předložen, ale zatím pouze k diskusi a údajně ani nebude procházet legislativním procesem.

Bohužel, jak už jsem konstatovala ve svých minulých vystoupeních, většinu naší společnosti zatěžují velké výdaje a pro rodiny s dětmi potom zvlášť. Je to zdražení základních potravin, energií a dalších životních potřeb, bez nichž se rodiny neobejdou a které na ně doléhají. A aby jim vláda ještě osud ulehčila, podstatně omezila pomoc, kterou jim dosud stát poskytoval. To znamená zrušila společné zdanění manželů, snížila porodné, zkrátila nárok osamělé zaměstnankyni na peněžitou pomoc v mateřství z 37 týdnů na 28 týdnů, zrušila příspěvek na školní pomůcky, zavedla poplatky u lékařů i pro děti, což se možná po dnešku změní, snížila výši podpory při ošetřování člena rodiny a snížila, jak už jsem uvedla, okruh příjemců přídavku na dítě a reálně i jeho hodnotu.

Prostě vláda se rozhodla potrestat střední třídu a poslat ji mezi chudé. Rovněž nezpochybnitelná statistika OECD, která hovoří o tom, kolik českých dětí je ohroženo v České republice chudobou. Zatím jsme se ale nedozvěděli, co se s tím bude dále dělat. Vláda vysílá signál všem, kdo uvažují o založení rodiny, že o děti zase tak příliš velký zájem nemá.

Vážení kolegové, žijeme v době, kdy ekonomika určuje charakter našich životů, a to ať chceme nebo nechceme. Člověk je stále více nucen volit mezi rodinou a zaměstnáním a bohužel, ač nerad, zvolí to druhé, protože nenachází ve stále více globalizovaném světě dostatek jistoty, sociálního zabezpečení a hlavně zájmu mu tyto hodnoty, které jsou nezbytné pro založení a zdravý vývoj rodiny a výchovu dětí, zajistit.

Víte, už není možné, abychom dále poslouchali, hlavně že se děti rodí kvůli porodnému, přídavkům, délce rodičovské dovolené a že je svobodným rozhodnutím každého páru, kdy a do jakých podmínek chce děti přivést na svět. Myslím, že v zájmu nás všech je, aby populační křivka v České republice se nadále udržela a aby více stoupala.

Vzhledem k výše uvedenému, a že dopady překotného růstu cen od počátku roku 2008 do rozpočtu rodin s dětmi jsou mimořádně tíživé, navrhuje skupina sociálně demokratických poslanců následující opatření, a to poskytnutí nezaopatřeným dětem jednorázového příspěvku na dítě ve výši 2 tisíc korun. Nárok na jednorázový příspěvek budou mít nezaopatřené děti, jestliže výše příjmu v rodině byla nižší než čtyřnásobek životního minima rodiny, děti, kterým v prosinci 2008 současně vznikl nárok na přídavek na dítě stejně jako dětem, kterým náležel přídavek na dítě do 31. 12. 2007.

Pouze bych chtěla poznamenat, že navrhovaný postup není v praxi Parlamentu České republiky novinkou. K obdobnému postupu přistoupil Parlament České republiky již v roce 2004 v souvislosti s přijetím zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v článku 28 zákona č. 237/2004 Sb.

Vážené kolegyně a kolegové, děkuji vám pro tuto chvíli za pozornost a doufám, že aspoň při návrhu tohoto zákona někteří z vás vezmou rozum do hrsti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní žádám pana poslance Ludvíka Hovorku, zpravodaje pro prvé čtení tohoto návrhu, aby se ujal své zpravodajské zprávy. Prosím.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, sněmovní tisk 534 je návrhem zákona, který státu ukládá povinnost poskytnout jednorázový příspěvek dítěti ve výši 2 tisíce korun. Příspěvek se má poskytnout nezaopatřeným dětem. Výplata této jednorázové výpomoci je podmíněna výší příjmu rodiny, který se projeví v nároku na dětský přídavek. Příspěvek se má vyplatit rodinám, jestliže rozhodný příjem v rodině ke dni účinnosti tohoto zákona nepřevyšuje čtyřnásobek částky životního minima. V podstatě se tedy dotýká přibližně 85 % všech rodin podle údajů z roku 2007. Souhrnná výše příspěvku dětem, které jsou společně posuzovány jako rodina podle zákona o státní sociální podpoře, nepřesáhne 6 tisíc korun.

Stanovisko vlády jste obdrželi v tisku 534/1. Je nesouhlasné z několika důvodů. Vytýkána je nekoncepčnost návrhu, plošné zaměření dávky, legislativní nepřesnosti a značné a navíc ne zcela přesně vyčíslené náklady pro státní rozpočet ve výši 3,5 miliardy korun. Tolik v krátkosti k návrhu nového zákona o třinácti paragrafech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Nevidím ani přihlášku z místa. V tom případě obecnou rozpravu končím, a nemůžeme tedy ani uvažovat o tom, když nebyla rozprava, že bychom měli návrh na vrácení nebo na zamítnutí, a mohu tedy konstatovat, že budeme rozhodovat pouze o přikázání předloženého návrhu výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím…

Pane ministře, vy se můžete samozřejmě přihlásit kdykoliv, můžete i otevřít rozpravu, ale já jsem konstatoval, myslím docela regulérně, že se nikdo nepřihlásil. Pan ministr práce a sociálních věcí a místopředseda vlády Petr Nečas se přihlásil k tomuto tisku. Jeho vystoupením zároveň znovu otevíráme rozpravu podle zákona o jednacím řádu. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem konstatoval již v jednom ze svých předchozích vystoupení, že tento návrh musíme zarámovat do širšího rámce návrhů, které tady dnes předkládá a chce prohlasovat Česká strana sociálně demokratická, že bilance těchto návrhů z hlediska zvýšení výdajů státního rozpočtu je 12 miliard. Když připočteme i ono hlasování o státní sociální podpoře z minulé schůze Poslanecké sněmovny, tak je to zvýšení výdajů již o 17 miliard. Předchozí pokus u spotřební daně je výpadek příjmů dalších 17 miliard, čili dohromady je to zvýšení deficitu státního rozpočtu o 34 miliard - vskutku, během jednoho měsíce čtyřmi návrhy, dalo by se mluvit o husarském kousku. I když já vím, že sociální demokracii, tak jak to vyplývá i z vystoupení mnoha jejich řečníků zde, na nějakých číslech nesejde.

Já mohu pouze konstatovat u tohoto konkrétního návrhu, že se jedná o plošné řešení mimo stávající sociální dávkové systémy, a že dokonce tento návrh není ani například vázán na školní docházku. Čili tento navrhovaný příspěvek postrádá jakoukoliv vazbu na určitou sociální situaci. Navíc mohu autoritativně konstatovat, že v navržené podobě není navržený zákon aplikovatelný a nelze podle něj v praxi postupovat a dávku předepsaným způsobem poskytnout. Rovněž náklady na vyplacení jednorázového příspěvku jsou nepřesné a nejsou do nich zahrnuty zvýšené administrativní náklady především orgánů veřejné správy a nejsou také vyčísleny dopady na rozpočty územních samosprávních celků.

Čili přesně v kontextu předcházejících návrhů navrhuji, aby tento návrh byl zamítnut.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí poslanec Petr Nečas. Máme tedy návrh ve znovuotevřené rozpravě na zamítnutí. Ptám se tedy ještě jednou, kdo má zájem vystoupit ve znovu otevřené rozpravě. Nikoho nevidím. Ještě jednou to zkontroluji. Ano, nikdo se nehlásí do rozpravy, rozpravu končím.

Ještě se pokusím gongem přivolat ostatní kolegy, kteří budou mít zájem hlasovat o tomto návrhu. Odhlásím vás a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP