(17.00 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Přes všechny tyto důvody, které jsem uvedl, jsem přesvědčen, že některé poplatky mají svůj význam. Myslím, že má význam poplatek za stravu v nemocnici, ale nemůže se jmenovat regulační. Stejně tak zavedení limitu na poplatky mělo a má svůj praktický význam, je ale na diskusi, jestli mají být započítány do tohoto limitu veškeré náklady za léky, nebo jenom ty, které se do toho dnes započítávají, protože tak naplnit tento limit je pro spoustu lidí problematické. Zavedení pevného limitu v částce 5 tisíc korun také není správné. Nechápu, proč se nemůžeme poučit například v Německu, kde výše limitu je navázána na výši příjmu.

Nepovažuji za správné tvrzení navrhovatelů, že plošné zrušení všech poplatků neznamená podstatné zmenšení příjmů provozovatelů zdravotnických zařízení. Je třeba si uvědomit, jak regulační poplatky vznikaly. Sledoval se zájem valorizace příjmů zdravotnických zařízení, protože dlouhou dobu nebyly valorizovány příjmy těchto zařízení. Při zrušení regulačních poplatků by zcela jistě muselo dojít k valorizaci příjmů zdravotnických zařízení ze systému veřejného zdravotního pojištění.

Navíc je zde vážný problém v případě lékáren, u kterých regulační poplatek za recept byl důmyslně a zřejmě úmyslně provázán s marží lékáren pomocí složitého vzorce. Marže lékáren se snížila a byla kompenzována regulačním poplatkem za recept. Při zrušení těchto poplatků za recept by došlo k nárůstu ceny léků a výsledkem by mohly být existenční problémy zejména lékáren na malých obcích. Proto by se případná změna poplatků za položku na receptu musela řádně připravit.

Zákon proto nemůže být projednán v prvním čtení, ale musí být projednán ve výboru v přiměřených lhůtách, protože i případné změny musí být známy zdravotnickým zařízením v dostatečném předstihu, aby se na změny připravit mohla.

Trvám na tom, že děti do 18 let musí být od poplatků osvobozeny a je třeba nalézt přijatelné řešení pro osvobození starých lidí. Měli bychom se chovat, jako se chovají ostatní civilizované země v Evropě, například naši nejbližší sousedi v Německu nebo v Rakousku.

Osobně jsem byl vždycky a jsem přesvědčen, že zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví bylo a je v rozporu s Ústavou České republiky a že úmysl zákonodárců, kteří tvořili ústavu po roce 1989, byl zcela jiný, než jak je účelově vykládán dnes a jak je nám předkládán. O opaku mě nepřesvědčilo ani rozhodnutí Ústavního soudu, když jsem si četl vyjádření jednotlivých ústavních soudců, kteří s rozhodnutím nesouhlasili. Je více než zřejmé, že zavedením regulačních poplatků mělo dojít k prolomení jakési bariéry v ústavě a k postupnému navyšování spoluúčasti pacientů, zejména v souvislosti s tím, co se připravuje v dalších fázích reformy zdravotnictví, zejména v nedávno předložené novele zákona 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ke které dnes probíhá vypořádání připomínek na Ministerstvu zdravotnictví a která představuje nejrozsáhlejší změnu systému veřejného zdravotního pojištění od jeho vzniku v České republice a představuje zásadní zpochybnění nároku pojištěnců na péči, na to, co je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Víte, pane ministře, vy jste tady mluvil o novém a moderním stanovování cen léků, které bylo přijato při schvalování balíku zákonů v rámci reformy veřejných financí. Já bych se tím moc nechlubil, protože způsob, jakým se tento zákon projednával, byl velice nestandardní, a neznám zemi, ve které by ministr zdravotnictví přinesl osmnáctistránkový zákon jako pozměňovací návrh, který má být načten ve druhém čtení jako poslanecký pozměňovací návrh a který má být vlastně urychleně projednán, ke kterému není vlastně ani možná žádná diskuse, a to ještě takovým způsobem, že když ten celkový pozměňovací návrh, který měl 52 stran, a když jsme potom zjistili, že vlastně obsahuje původní nepřipomínkovaný text, který byl jeden den před projednáním v Legislativní radě vlády vytržen doslova z legislativního procesu a byl tady přilepen k daňovým a dalším návrhům, tak se prostě chtělo, že se musí přijmout ten text v původní podobě, a musel být vlastně načten potom nový pozměňovací návrh panem kolegou Tluchořem, který by to uváděl na pravou míru, aby obsahoval text, který vzešel z připomínek v rámci připomínkového řízení. To je úplně nestandardní věc.

A je také třeba říci na rovinu, proč se při stanovování cen léků vychází z teorie nákladové efektivity, kde se posuzují pouze náklady na léky, ale neposuzují se jejich přínosy, jejich účinky. To dodnes nikdo nevysvětlil. Já bych byl moc rád, pane ministře, kdybyste vysvětlil, proč nákladová efektivita v pojetí České republiky obsahuje jenom porovnávání nákladů, a nikoliv přínosu konkrétního léku. A také bych rád věděl, jak se definuje výrobní cena léku. Výrobní cena léku - nikde v evropských zemích se tento termín nepoužívá. Pokud ano, tak cena výrobce.

K tomu, co tady zaznělo od pana ministra financí k valorizaci výdajů na státní pojištěnce, ke kterému došlo v roce 2006 zásluhou pana poslance Ratha, a potom k další valorizaci díky panu tehdy ještě senátorovi Julínkovi, tak bych rád uvedl, že se jednalo vlastně o dorovnání valorizací, které byly po několik let zmrazeny, takže se nejednalo o nějaké mimořádné navýšení, ale vlastně o dorovnání valorizace v časové řadě.

Já bych chtěl říci, že si myslím, že o regulačních poplatcích je třeba dále jednat, a navrhuji, aby zejména tisk 504 byl propuštěn do dalšího čtení a aby se o něm vedla debata ve výborech. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Kochan a připraví se paní poslankyně Marková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jozef Kochan: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, protože probíhá rozprava k oběma tiskům, 503 a 504, dovolím si nejdříve k tisku 503 říci několik poznámek.

Jak už tady bylo řečeno, Ústavní soud neshledal, že by regulační poplatky byly v rozporu s článkem 31 Listiny základních práv a svobod, i když jak jsem teď slyšel před chvílí, kolega Hovorka to trochu zpochybnil.

Plošné zrušení regulačních poplatků, jak je uvedeno v tisku 503, by vedlo k destabilizaci pojistných plánů zdravotních pojišťoven a k problémům v systému úhrad za zdravotní péči. Jak dobře víte, pojistné plány jsme ve Sněmovně schválili a ty platí. Je racionální vyčkat zhodnocení a provedení analýzy dopadu regulačních poplatků mezi poskytovateli, pojištěnci a zdravotními pojišťovnami. V neposlední řadě došlo ke zvýšení a zlepšení dostupnosti léčby. Už to tady bylo diskutováno a několikrát zdůrazněno. Takže k tisku 503 navrhuji proto zamítnutí tohoto návrhu.

Teď si dovolím se vyjádřit k tisku 504. Jak jsem zmínil u tisku 503, je racionální provést analýzu zhodnocení dopadu regulačních poplatků, protože realizace tohoto návrhu by byla komplikovaná například u starobních důchodců, kteří by museli prokazovat již při pobírání starobního důchodu výdělečnou činnost. Další komplikace by to působilo u osob pobírající invalidní či částečný důchod. Proto u tisku 504 navrhuji zamítnutí tohoto návrhu.

To je všechno, děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí paní poslankyně Marková a připraví se pan poslanec Šťastný.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP