(14.40 hodin)
(pokračuje Benda)

Dále novela obsahuje celou řadu provedení různých evropských institutů, zejména ve vyhledávacím a vymáhacím řízení, které myslím, že jsou mnohem spornější, s větším otazníkem, jestli musí být provedeny v tuto chvíli, a myslím, že bude za úkol ústavněprávního výboru, kterému nepochybně tisk bude přikázán, aby si rozmyslel, jestli je nezbytně nutné to provést teď a tímto způsobem, protože zcela zjevně se tady do trestního práva, které není zatím v kompetencích Unie, prolamuje mnoho dalších dílčích bodů, které mají zlepšit stíhání zločinců, ale nemůžeme si být zcela stoprocentně jisti, jestli nesníží zákonnou ochranu práv a svobod občanů této země.

V tomto směru podporuji návrh pana ministra na zkrácení lhůty na 15 dnů a věřím, že se na ÚPV s tím návrhem popasujeme tak, abychom vám na příští schůzi Sněmovny byli schopni předložit verzi, která bude pro vás všechny akceptovatelná. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Do této rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku, ani z místa se nechce nikdo do této rozpravy zapojit. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Má prosím někdo jiný návrh? Nemá. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 65 a táži se vás, kdo souhlasí s přikázáním tohoto tisku ústavněprávnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 165 poslankyň a poslanců pro návrh 120, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní tedy rozhodneme o zkrácení projednání předloženého návrhu v ústavněprávním výboru na 15 dnů. Tento návrh přednesl navrhovatel a podpořil ho zpravodaj.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 66 a táži se vás, kdo souhlasí s takto navrženým zkrácením projednávání ve výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 165 poslankyň a poslanců pro návrh 109, proti 1. I tento návrh byl schválen.

 

Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru a lhůta pro toto projednávání zkrácena na 15 dní. Končím projednávání sněmovního tisku 595 v prvém čtení.

 

Další bod, kterým se budeme zabývat, je bod

 

28.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 596/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede opět ministr spravedlnosti pan Jiří Pospíšil. Vážený pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych stručně představil tuto drobnou novelu úpadku. Jedná se o v zásadě technickou úpravu, která má upravit lhůty, které stanoví zákon o úpadku pro soud, kdy je soud povinen zveřejnit informaci o tom, že bylo zahájeno insolvenční řízení, a to formou vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení, která se zveřejňuje v insolvenčním rejstříku. V zásadě ten systém funguje tak, že je-li podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, tak je soud povinen do dvou hodin od doručení takovéhoto insolvenčního návrhu zveřejnit v insolvenčním rejstříku vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení.

Praxe dnes je na základě přechodných ustanovení zákona taková, že tato dvouhodinová lhůta je vázána na úřední hodiny soudu. Ovšem tato vázanost na tzv. úřední hodiny soudu, to znamená, že to platí pouze pro všední dny, by od 1. ledna měla přestat platit a tato dvouhodinová lhůta by byla absolutní. Tedy pokud elektronickou formou by došel na soud návrh na zahájení insolvenčního řízení například v neděli ráno, pak by soud byl povinen do dvou hodin od doručení takového návrhu vyvěsit vyhlášku v insolvenčním rejstříku.

Praxe jasně ukazuje za poslední rok, že současný stav, kdy dvouhodinová lhůta je vázána na úřední hodiny, je dostatečný, a pokud bychom přešli do jiného režimu, to znamená kdybychom nevázali zveřejnění vyhlášek na úřední hodiny, ale fakticky na jakoukoli dobu, tak by takováto úprava vedla k mimořádným personálním a finančním nákladům na v zásadě permanentní služby na soudě, ak během nocí, tak během dnů volna. Proto se domníváme, že z důvodu ekonomičnosti celého řízení je vhodné zachovat současný stav, který, jak jsem řekl, ovšem má přestat platit k 1. lednu roku 2009. Zachovat tedy stav, aby byl vyvěšen údaj o zahájení insolvenčního řízení do dvou hodin pouze v rámci pracovních úředních hodin na soudě, nikoli aby tyto povinnosti soud měl v noci a ve dnech pracovního volna.

Dámy a pánové, já vás tedy prosím o podporu tohoto návrhu, který je výhodný jak pro uživatele, tak hlavně nezatíží soudy, které by musely nabírat další zaměstnance, a žádám vás tedy o podporu tohoto návrhu, tak abychom zachovali současný režim i po 1. lednu příštího roku. Z tohoto důvodu vás současně žádám o podporu zkrácení lhůty pro projednání návrhu zákona ve výborech Poslanecké sněmovny, tak abychom stejně jako u předchozího návrhu docílili schválení na říjnové schůzi. Žádám vás tedy, abyste schválili návrh, který zkrátí lhůtu pro projednání návrhu zákona ve výborech ze 60 dnů o 45 dnů, to znamená na 15 dnů. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Radim Chytka. Vážený pane poslanče, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP