(Jednání pokračovalo ve 14.33 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi zahájit odpolední část našeho dnešního jednacího dne, a to pevně zařazenými body, které jsme si schválili, a já si jenom dovolím je zopakovat, jsou to body 27 a 28. Poté budeme pokračovat v prvých čteních v pořadí, tak jak jsou schválena v našem pořadu jednání.

Prvním bodem je tedy bod

 

27.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 595/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti pan Jiří Pospíšil. Vážený pane ministře, ujměte se, prosím, slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych velmi stručně odůvodnil návrh novely zákona o trestním řízení soudním, tzv. trestní řád. Tato novela byla dodatečně zařazena na program této schůze, a to z toho důvodu, že reaguje na nález Ústavního soudu z ledna letošního roku, který zrušil část upravující tzv. vydávací řízení do zahraničí. A my musíme přijmout novou právní úpravu, která by byla účinná od 1. ledna 2009. Toto je důvod, proč je třeba tento návrh projednat a přijmout úpravu, která zaručí to, že vydávací řízení bude v českém právním řádu řádně upraveno a nevznikne tak po 1. lednu 2009 problém s tím, jak vydávat podezřelé ze spáchání trestné činnosti do zahraničí.

Chci konstatovat, že tento návrh vedle toho, že upravuje principy vydávacího řízení, vychází tak vstříc nálezu Ústavního soudu, který konstatoval, že není možné, aby o tzv. odložení vydání pachatele do zahraničí rozhodoval ministr coby zástupce moci výkonné, ale že o tomto má rozhodovat soud, protože je to výrazným zásahem do právní pozice osoby, která má být takto vydána. To je první část, která je tímto návrhem upravena. A my přicházíme tedy s tím, aby do budoucna o odložení vydání pachatele do zahraničí rozhodoval soud, nikoliv ministr spravedlnosti.

Co je ještě důležité zmínit, je tzv. druhá část této novely, která víceméně reaguje na to, že permanentně implementujeme evropské právo do českého právního řádu, a touto novelou implementujeme rámcové rozhodnutí Rady, které se zabývá otázkami vzájemného uznávání rozhodnutí, která ukládají majetkové tresty.

Osobně se domnívám, že toto rámcové rozhodnutí, které takto implementujeme, je přínosem, protože povede k tomu, když někdo na území Evropské unie bude odsouzen k majetkovému trestu a svůj majetek, právě aby nebyl zkonfiskován, přesune do jiné země Evropské unie, tak pokud přijmeme tuto implementaci, pak bude možné, aby v této jiné zemi, kam byl majetek přesunut, bylo uznáno rozhodnutí země, kde byl dotyčný odsouzen, a majetek tak byl zkonfiskován v jiné zemi Evropské unie, tedy tam, kam byl majetek odsunut, kam byl skryt. Jinými slovy, filozofií tohoto rámcového rozhodnutí je posílit boj proti organizovanému zločinu, proti zločinu jako takovému a zefektivnit možnost ukládání majetkových sankcí nejen v zemi, kde dotyčný je odsouzen, ale na území celé Evropské unie.

Dámy a pánové, prosím vás tedy o podporu tohoto návrhu zákona. Jak jsem řekl, je klíčové, aby byl účinný od 1. ledna roku 2009, kdy by měla vstoupit v platnost a v účinnost nová pravidla upravující vydávací řízení pachatelů do zahraničí. Bez této novely nám vznikne mezera v zákoně a situace bude velmi komplikovaná a budeme muset vydávat cizí pachatele do zahraničí bez toho, že bychom uplatnili zájem státu na tom, aby dotyčný byl třeba nejprve potrestán v České republice nebo aby zde vykonal trest za jinou trestnou činnost.

Dámy a pánové, to je také důvod, proč je třeba, aby tento návrh byl projednán na říjnové schůzi Poslanecké sněmovny, a proto mi dovolte, abych navrhl za předkladatele zkrácení lhůty k projednání v jednotlivých výborech a abych požádal, aby byla stanovena lhůta 15 dnů na projednání tohoto návrhu zákona v příslušných výborech, do kterých Sněmovna návrh přikáže. Žádám tedy, aby ze 60 dnů došlo ke zkrácení o 45 dnů na 15 dnů. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane ministře. Zpravodajem pro prvé čtení byl organizačním výborem určen pan poslanec Jeroným Tejc. Ovšem pan poslanec Tejc je řádně a včas omluven, sám za sebe žádnou náhradu nenavrhl. Dotáži se tedy předsedy ústavněprávního výboru pana poslance Marka Bendy, zda mně pomůže vyřešit tento problém. A vidím, že pomůže bezpochyby nasazením sebe sama. Je tomu tak, pane předsedo? (Souhlas.) Je.

Požádám tedy vás, paní poslankyně a páni poslanci, abyste byli tak laskavi a rozhodli o změně zpravodaje pro prvé čtení sněmovního tisku 595.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 64 a táži se vás, kdo souhlasí s tím, aby se zpravodajem pro tento tisk stal pan poslanec Marek Benda. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 162 poslankyň a poslanců pro návrh 101, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Ještě jednou děkuji panu poslanci Marku Bendovi a prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane předsedo vlády, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, nepochybně nebudu za trestní řád nasazovat sama sebe, ale pokusím se vás stručně prvním čtením provést.

Jak bylo řečeno ministrem spravedlnosti, jedná se o novelu, která má dva základní cíle. Za prvé zareagovat na nález Ústavního soudu, kterým byla zrušena s účinností od 1. ledna 2009 vydávací vazba, resp. podmínky vydávací vazby, a hrozí nebezpečí, že všechny osoby, které doposud v ní z jakýchkoliv důvodů jsou, by při nepřijetí této novely byly propuštěny. To je věc, která nepochybně spěchá, a musíme ji upravit pokud možno velmi rychle, nejlépe na příštím plénu, jak bylo řečeno panem ministrem, a v tomto směru podporuji zkrácení lhůty pro projednání na 15 dnů.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP