(11.00 hodin)
(pokračuje Šlajs)

Je to věčné dilema a věčné otazníky. Starostové, hejtmani volají po větších kompetencích. Naopak centrální orgány jsou přesvědčeny, že ony to dělají dobře.

Zazněly tady i katastrofální scénáře, co se týče dopravních nehod. Ano, dopravní nehody sice narůstají, dramaticky stoupl počet vozidel, ale kolegyně a kolegové, z dlouhodobého pohledu již deset let klesá počet mrtvých na našich silnicích. Loňský rok byl určitou výjimkou. Já to nechci bagatelizovat. Srovnáme-li se s vyspělým demokratickým světem na západ od našich hranic, stále ten počet mrtvých na našich silnicích je velký a řekl bych až dramatický. A bohužel se tady pořád spíše řadíme do východní Evropy. Ale říkat, že je všechno absolutně špatně, to pravda není.

Ona nezazněla ještě podrobná rozprava. Já jsem zaznamenal několik návrhů. Hovořilo se neurčitě o tom, že by měl návrh zákona projednat výbor pro bezpečnost. Já oficiálně svůj návrh předkládám, aby Sněmovna přidělila k projednání tento návrh zákona výboru pro bezpečnost. Zazněl tady nejdříve návrh na zkrácení lhůty na 10 dní, což bylo vetováno dvěma kluby, čili lze říci, že může být i můj návrh na to, aby byla zkrácena lhůta na projednání ve výborech či výboru na 20 dnů.

Pane řídící, doporučil bych ještě krátce otevřít podrobnou rozpravu, zda nebude nějaký další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás, pane zpravodaji, nemohu poslechnout, protože mě váže zákon o jednacím řádu, protože bylo veto na jednání podle § 90 odst. 2, tak musím postupovat tak, jak bylo rozhodnuto. To znamená, že nejdříve po skončení obecné rozpravy rozhodneme o návrhu, který byl v obecné rozpravě podán, to znamená na vrácení. Pokud nebude přijat, budeme se zabývat návrhem na zkrácení lhůty k projednání na 20 dnů, což tady nikdo nezpochybnil. Pan ministr k tomu dal souhlas jako navrhovatel a padlo to v rozpravě od pana kolegy Kováčika a nakonec i od vás.

Ještě pan kolega Plachý, i když bych vám slovo dát neměl, ale k proceduře můžeme.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Já bych si dovolil, vážený pane předsedající, dámy a pánové, navrhnout přikázání také hospodářskému výboru, který je k zákonu 361 o pravidlech silničního provozu kompetenční. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já jsem ve svém vystoupení mluvil o výboru petičním a ústavněprávním, ale nenavrhoval jsem to, protože jsem vystupoval v obecné poloze. Ještě takový prostor dám. Pan kolega Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, já si nejsem vědom, že by padl návrh hlasovatelný, to je návrh vrátit předkladateli k dopracování. Já vím, že pan kolega Rath něco říkal o přepracování, ale takový termín samozřejmě jednací řád nezná a návrhy je vždy nutno předkládat přesně v souladu s jednacím řádem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já mám obavu, že nejen zpravodaj, ale i já jsme slyšeli vyjádření poměrně jasné, že to je návrh podle jednacího řádu na vrácení navrhovateli k dopracování. Takhle jsem to já vnímal. Bylo to v řádné přihlášce. Jestli chcete stenozáznam, samozřejmě ho můžeme nechat vyžádat, ale já musím v souladu se zpravodajem říci, že to padlo řádně v rozpravě a že těžko mohu Sněmovnu nutit, aby o tom nehlasovala, protože to bych považoval já ze svého pohledu za porušení mých povinností jako řídícího. Ale myslím, že se s tím nejrychleji vypořádáme právě hlasováním. Já o tom návrhu dám hlasovat nejdříve. Protože jsem řekl, že návrh, který přednesl kolega Plachý, beru jako návrh, který padl v rozpravě, protože jsme o něm hovořili, že to má ekonomické konsekvence, tak to beru jako návrh regulérní, s tím, že samozřejmě můžeme po skončení obecné rozpravy hovořit jenom o tom, kterým výborům se to bude přidělovat. To je regulérní návrh. Proto považuji ten návrh za možný. Jediné, co nemůžeme už měnit, je návrh na prodloužení nebo zkrácení lhůty. Ten je jasný v tuto chvíli.

Má někdo jiný návrh nebo namítá něco proti postupu předsedajícího? Není tomu tak.

Budeme tedy rozhodovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, který padl v obecné rozpravě, v hlasování pořadové číslo 43. Požádám o novou registraci. Neodhlašuji vás, protože jste byli odhlášeni tím, že byl restartován počítačový systém vzhledem k tomu, že naši technici říkají, že když jsme dvakrát opakovali hlasování, že to raději restartovali. Prosím vás tedy o novou registraci.

 

Ti, kteří mají zájem, mohou hlasovat v hlasování pořadové číslo 43, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 43 ze 171 přítomných pro 54, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat nejprve návrhem na zkrácení lhůty k projednání a ten byl jeden vzhledem k tomu vetu na zkrácení na 20 dnů, to znamená, abychom se jím mohli zabývat na říjnové schůzi. O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 44, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 44 ze 171 přítomných poslanců pro 126, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost. Tento návrh opakoval i zpravodaj. Dalším návrhem byl návrh na projednání v hospodářském výboru. Má někdo jiný návrh na projednání v dalším výboru Poslanecké sněmovny? Já jsem navrhl ve svém vystoupení výbor petiční vzhledem k tomu, že jde o výkon státní moci. Na tom trvám. Na jiných návrzích netrvám. Pokud nemá nikdo jiný návrh, budeme hlasovat podle pořadí předložených návrhů. To znamená nejprve výbor pro bezpečnost.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 45, které jsem zahájil, kdo je pro projednání ve výboru pro bezpečnost. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 45 z přítomných 174 pro 165, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme v hlasování pořadové číslo 46, které jsem právě zahájil, o přidělení petičnímu výboru, tedy přikázání, abych mluvil přesně. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 46 z přítomných 175 pro 85, proti 59. Návrh nebyl přijat.

 

Rozhodneme o posledním návrhu a to je návrh přikázat předložený návrh k projednání výboru hospodářskému. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 47 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 47 z přítomných 174 poslanců pro 138, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost a výboru hospodářskému. Lhůta k projednání byla zkrácena na 20 dnů. Děkuji panu ministru vnitra, děkuji panu zpravodaji Václavu Šlajsovi a končím bod č. 7. Předávám řízení schůze.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP