(9.20 hodin)
(pokračuje Langer)

Myslím si, že opravdu takovýto přístup je přístup správný, a existuje-li tady jasně definovaná připravenost Ministerstva vnitra, jasně definovaný zájem poslanců podvýboru pro městské a obecní policie, jasně definovaný zájem řady z vás, kteří máte zkušenosti z komunální politiky a s fungováním městských a obecních policií, potom prosím, dejme hlavy dohromady, dejme ruce dohromady a vytvořme skutečně komplexní novelu této právní úpravy a nestřílejme, prosím, od boku s tím, co v dobré víře mnozí z nás považují za důležité, nicméně co může znamenat opravdu nekoncepční zásah do celé problematiky.

Jinými slovy, Ministerstvo vnitra, vláda v tuto chvíli nepředkládá novou právní úpravu působnosti městských a obecních policií. Pouze se snaží restituovat stav, který se týkal měření rychlostí, do stavu, který platil před přijetím zákonů souvisejících s reformou Policie ČR. Nicméně jde přece jen vstříc některým řekl bych převládajícím názorům, které zazněly při projednávání reformy policie jak zde ve Sněmovně, tak také v Senátu, tím, že pokud jde o měření rychlosti, nově upravuje tuto problematiku tak, že městská a obecní policie bude oprávněna i nadále měřit rychlost, nicméně ne v místech, které si určí sama, ale pouze na místech, která určí republiková policie.

Myslím si, že tento krok je krokem provázaným i na jeden z principů reformy policie, který umožňuje těsnější spolupráci mezi obecními a městskými zastupitelstvy a Policií ČR v podobě koordinačních dohod, kdy starosta - dívám se na pana kolegu Řiháka - bude oprávněn, bude mít možnost, a bude dokonce, pokud bude dobrým starostou, vyžadovat od svého příslušného partnera v republikové policii uzavření takové koordinační dohody, díky které budou přesně definována bezpečnostní rizika v daném teritoriu a mimo jiné také rizika, která vyplývají ze silničního provozu, a ve spolupráci s republikovou policií takto společně například vydefinují ta místa, která samospráva vnímá jako problematická, společně se zástupci Policie ČR. Myslím si, že to je ten správný krok vpřed, ale řekl bych spíš krůček vpřed, a velmi bych apeloval na to, kdyby takováto možnost zůstala v té právní úpravě a dále se neextendovala.

Druhou věcí, která se odehrála v průběhu projednávání reformy policie, byl podle mne řekl bych snad i nevědomý zásah, řekl bych dokonce nevědomé pochybení a nesnažil bych se v tom shledávat nějaký postranní úmysl, který přivedl situaci pro odhalování a vyšetřování trestné činnosti policistů do vskutku absurdního stavu, tedy že tuto činnost nebude moci vykonávat ani Inspekce ministra vnitra, ale šetřit trestnou činnost policistů budou moci pouze jejich policejní kolegové. Já jsem bytostně přesvědčen, že toto je stav, který si nepřeje nikdo, že toto je skutečně chyba, která vznikla při hlasování. Nechť si každý sám zhlédne závěry hlasování a jeho výsledky, jakým způsobem hlasoval v této věci. Nicméně to nepovažuji za podstatné.

Za podstatné v tuto chvíli považuji odstranění této věci, to znamená opět restituce do stávajícího stavu, s tím, že nepochybně platí to, co zaznělo z mých úst opakovaně, to, o čem jsme jednali na výboru pro bezpečnost, tedy že do konce roku mám jako ministr vnitra povinnost předložit novou právní úpravu týkající se postavení generální inspekce bezpečnostních sborů, tedy úplně nového bezpečnostního sboru, jehož náplní bude odhalování, vyšetřování trestné činnosti nikoliv jen policistů, ale i ostatních příslušníků bezpečnostních sborů. Tento závazek platí. Návrh zákona v tuto chvíli prochází vnitroresortním připomínkovým řízením a v průběhu října bude rozeslán do meziresortního připomínkového řízení. Dohodli jsme se s kolegy z výboru pro bezpečnost, že již v rámci vnějšího připomínkového řízení tento návrh zákona dostanou také kolegové k dispozici. Tato nabídka samozřejmě platí pro každého z vás, kdo se o tuto problematiku zajímá.

Třetí věcí, která jde, a to se přiznávám, nad rámec té filozofie opravy chyb, které vznikly - zdůrazňuji - nikoliv zaviněním předkladatele, je téma, které nás nepochybně trápí a souvisí také s bezpečností silničního provozu a s tím, co je, respektive by mohlo být ještě efektivnějším nástrojem prevence dopravních nehod a páchání přestupků v oblasti silničního provozu, to je bodový systém.

Bodový systém sám o sobě obsahuje dvě roviny. Jedna je nepochybně ta sankční, tedy že ten, kdo poruší zákon, je sankcionován nejen pokutou, ale také ztrátou bodů s rizikem postupné kumulace a ztráty řidičského oprávnění. Ale nepochybně také ti, kteří přišli s námětem existence bodového systému, předpokládali - a já předpokládám, že to předpokládali - také preventivní působení. Preventivní působení bodového systému může nastat pouze tehdy, když se dotyčný člověk včas dozví, respektive má možnost se dozvědět, má možnost se snadno dozvědět o tom, jaký je stav jeho bodového rejstříku, tak aby podle míry hrozby, která je na něj uvalena, přizpůsobil této hrozbě také své chování na našich silnicích. A v tomto smyslu po dohodě s Ministerstvem dopravy zavádíme nově možnost získání výpisu z registru řidičů v rámci takzvaného projektu Czech Point, kde, jak víte, již v tuto chvíli jsou podávány výpisy a opisy z několika registrů. Jak jistě víte, projekt Czech Point se velmi masivně rozšířil do celé České republiky a je velmi pozitivně vnímán zejména zástupci obcí, a tudíž by bylo možné pro občana si velmi jednoduchým způsobem, velmi komfortním způsobem, velmi snadno získat informaci o tom, jaký je stav jeho bodového rejstříku.

Kolegyně a kolegové, toto jsou tři oblasti předkládané právní úpravy. My jsme v dobré víře navrhovali projednání podle § 90. Logicky akceptuji veto vůči tomuto návrhu. Nicméně velmi bych se přikláněl a plédoval pro to, kdybychom v rámci projednávání tohoto návrhu zákona mohli zkrátit lhůty k projednávání tak, aby změny, které je potřeba udělat, nabyly účinnosti ve stejném termínu, jako jsou všechny právní normy, které souvisejí s reformou policie.

Současně bych si vás dovolil ještě jednou požádat o spolupráci na nové právní úpravě týkající se městských a obecních policií - nicméně (při?) vysoké míře konzervatismu při zasahování takovýmto způsobem, tedy bez oné metody analýza, definice problémů, návrh řešení těchto problémů a potom jejich legislativní zpracování.

Toto je v tuto chvíli z mé strany vše. Děkuji vám za pozornost a věřím, že se nám toho společného cíle, který v tuto chvíli je před námi, podaří dosáhnout.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi vnitra Ivanu Langrovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Šlajs. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Šlajs: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, vláda předkládá návrh na změnu dvou zákonů, a to zákona o silničním provozu a zákona o trestním řízení soudním, takzvaného trestního řádu.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP