(17.00 hodin)
(pokračuje Michalík)

Zcela jistě se nový zákon promítne do obchodní sféry, a to směru hodnocení ČR jako právního státu zajišťujícího maximální ochranu investic. Výsledkem nového zákona bude záruka, že auditor poskytující služby bude osobou vysoce kvalifikovanou a důvěryhodnou. To se promítne i do výsledků jeho práce.

Z výše uvedených důvodů doporučuji Sněmovně propustit jej do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Alfrédu Michalíkovi coby zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Písemné přihlášky nemám. Z místa se také nikdo nehlásí, takže tuto rozpravu končím.

Závěrečná slova poté, co nikdo nevystoupil v rozpravě, zřejmě se konat nebudou, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru a já se ptám, zdali má někdo jiný návrh. Hlásí se pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, já bych požádal Sněmovnu o přikázání kontrolnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: I kontrolnímu výboru, takto tomu rozumím. Ano, další návrhy? Nejsou. Přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru, ať v hlasování pořadové číslo 27 zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Z přihlášených 186 se pro vyslovilo 137, 1 byl proti. Návrh byl přijat.

 

A nyní rozhodneme o přikázání kontrolnímu výboru. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 28, které jsem zahájil. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, pro se vyslovilo 77, proti 30, přihlášených 185. Návrh nebyl přijat.

 

Takže tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Připomínám známou věc, že kontrolní výbor samozřejmě tento návrh může projednat také. A v tuto chvíli mi nezbývá, než ukončit první čtení této vládní předlohy. Děkuji panu ministrovi a panu zpravodajovi.

 

Budeme se věnovat bodu

 

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické,
dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 557/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády návrh uvede ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, hlavní důvod, proč předkládám novelu tohoto zákona, je odstranění jakýchkoliv pochybností o slučitelnosti této právní úpravy s komunitárním právem. Zdůrazňuji však, že přímé daně jsou záležitostí jednotlivých členských států, a já osobně jsem přesvědčen, že to je pozice, kterou je potřeba, aby ČR vždy držela, že přímé daně nemají být harmonizovány a že mají být suverénní politikou členských států. Nicméně i tyto suverénní úpravy nemohou být v rozporu s platným komunitárním právem. A tady majetkové daně se týkají zejména ustanovení článků Smlouvy o založení Evropských společenství, která upravují právo usazování a volného pohybu kapitálu, s čímž samozřejmě pak souvisí i daně dědické a daně darovací.

Z rozsudku Evropského soudního dvora, který jako nejvyšší instance rozhoduje spory o dodržování komunitárního práva, je zřejmé, že podmínky pro osvobození od majetkových daní, jsou-li vázány na bydliště fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby, by v členských státech EU měly být shodné. Vzhledem k této skutečnosti se navrhuje upravit ustanovení zákona tak, aby byly stejným způsobem osvobozeny dary nebo dědictví nabyté pro veřejně prospěšné účely, stejně tak i úplatné převody nemovitostí z vlastnictví nebo do vlastnictví členských států EU nebo států tvořících Evropský hospodářský prostor. Tady je potřeba dodat: s výjimkou Lichtenštejnska. Odlišný přístup k Lichtenštejnsku je odůvodněn skutečností, že tento stát v současné době není ochoten k administrativní spolupráci, a to zejména k výměně informací, a teď bych mohl dlouze pokračovat v oné slavné mediální kauze, která s výměnou informací s ostatními státy, která souvisí s daňovými úniky, souvisí.

Dalším problémem, který návrh řeší, je zdanění přechodu vlastnického práva k nemovitostem v souvislosti s postoupením pohledávky. Jde o případy, kdy splnění pohledávky je zajištěno zajišťovacím převodem vlastnického práva k nemovitosti. Tímto způsobem může docházet k obcházení daňového zákona, kdy za zapůjčené peněžní prostředky, které nebudou dlužníkem vráceny, věřitel získá nemovitost. Dosavadní právní úprava neumožňuje takovýto přechod vlastnictví k nemovitosti zdanit daní z převodu nemovitostí.

V současné době je územními samosprávnými celky řešeno vlastnictví k pozemkům, které se nacházejí pod komunikacemi, v jejich případě zejména pod komunikacemi druhé a třetí třídy. Tyto pozemky jsou kraji vykupovány. Navrhuje se, aby v případě převodů nemovitostí do vlastnictví územních samosprávných celků byla základem daně z převodu nemovitostí cena sjednaná. Bude-li to totiž cena sjednaná, sníží se významně administrativní náročnost spojená se zjišťováním ceny podle oceňovacího předpisu.

Ze stejného důvodu, tedy z důvodu snížení administrativní náročnosti, se dále navrhuje, aby poplatníci, kteří nabývají bezúplatně osvobozený majetek určený na veřejně prospěšné účely, podávali daňové přiznání k dani dědické a dani darovací jedenkrát ročně. Podle současné právní úpravy je daňové přiznání v těchto případech podáváno za každé pololetí, což pokládám za zbytečné a doporučuji tuto lhůtu upravit na jedenkrát ročně.

Děkuji za pozornost a prosím o vlídné projednání.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře, a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení, a tím je pan poslanec Petr Braný.

 

Poslanec Petr Braný: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, teď to myslím upřímně: pan ministr vyčerpal návrh tohoto zákona vcelku zevrubně, takže nebudu opakovat to, co je meritem předloženého tisku č. 557. Snad bych jenom dopřesnil ještě, že jsou tam některá další zpřesnění stávajícího zákona. Jako příklad bych uvedl, sjednocuje se osvobození od daně dědické a daně darovací při nabytí movitého majetku u fyzických osob a právnických osob zařazených do třetí skupiny poplatníků do výše 20 tis. bez ohledu atd., kde se nacházejí z hlediska EU. Ostatní věci zde byly podrobně rozebrány, nebudu o nich hovořit.

Já jenom upozorním na jednu věc - že vláda neuvádí dopady tohoto svého návrhu na státní rozpočet. Bylo by proto žádoucí tuto otázku při projednávání tisku č. 557 v rozpočtovém výboru ještě vyjasnit. Jinak doporučuji tisk č. 557 propustit do dalšího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu zpravodaji Petru Branému a otevírám obecnou rozpravu. Písemné přihlášky nemám. Z místa se také nikdo nehlásí, takže končím obecnou rozpravu a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Ptám se, zdali má někdo nějaký další návrh. Pan poslanec Škromach má návrh, abych vás odhlásil, což rád učiním, a doufám, že to tentokrát vyjde lépe. Bylo to na riziko pana poslance Škromacha, ale dopadlo to, zdá se, dobře.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP