(11.30 hodin)
(pokračuje Nečas)

A my mimo jiné i opatřením v sociální oblasti, v zákonu o zaměstnanosti, které se netýká zelených karet apod., tuto otevřenou náruč naopak zavíráme. Čili je tomu přesně naopak a všechny tyto obavy jsou naprosto neopodstatněné.

Já to chci znovu zdůraznit, znovu zopakovat. Vláda České republiky velmi pozorně analyzovala zahraniční zkušenosti a naprosto jednoznačně tyto negativní zkušenosti promítla do tohoto návrhu.

Já jsem tedy, dámy a pánové, přesvědčen, že stávající stav znamená z hlediska sociálního systému, z hlediska trhu práce, z hlediska politiky zaměstnanosti jednoznačné zlepšení v podobě této novely proti stávajícímu stavu, a chci také jednoznačně zdůraznit, že zákon, který tady schvalujeme, respektive novely, které tady schvalujeme, jsou jednoznačně ve prospěch této země, ve prospěch trhu práce, ve prospěch rozvoje ekonomiky a všechna negativa, která tady byla zmiňována, jsou negativa spíše publicistického, vymyšleného, nepodloženého charakteru. A já bych vás, dámy a pánové, chtěl požádat o podporu tohoto návrhu zákona, který prospěje ekonomice České republiky, a tím pádem i občanům naší země. Děkuji. (Potlesk koaličních poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To bylo závěrečné slovo pana ministra. Zeptám se na závěrečné slovo paní zpravodajky. Prosím, máte slovo, paní kolegyně.

 

Poslankyně Lenka Mazuchová: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, zákon o zaměstnanosti, tak jak nám ho předkládá ministr Nečas, si dle důvodové zprávy klade za cíl zamezit zneužívání systému dávek v nezaměstnanosti a zároveň klade důraz na motivaci k rychlému řešení nepříznivé životní situace. V rámci těchto opatření se můžeme přít napříč politickým spektrem o délku jednotlivých zápočtových dob a o výši konkrétních částek a procent, o to, zda a do jaké míry bude tato úprava efektivně eliminovat takzvané černé pasažéry. Na čem se myslím všichni zde přítomní v Poslanecké sněmovně shodneme, je to, že systém je z velké části zneužíván a opravdu je toto třeba řešit. Ale znovu se obrátím k tomu, co je tady zmiňováno od prvního přes druhé a nyní v debatě i při třetím čtení, a to je systém zelených karet.

Zdůrazňuji - potřebujeme pracovní síly, příliv pracovních sil, ale ve vládou navrhované podobě určitě ne. Je to systém, jehož jediným cílem je rychle zaměstnavatelům dle jejich okamžitých potřeb dodat tu nejlevnější zahraniční pracovní sílu, jejímž jediným právem a zároveň povinností bude pracovat a mlčet, bez důrazu na jakoukoli úpravu integrace a postavení těchto cizinců, s naprostým vyloučením místních odpovědných orgánů, a je ku prospěchu pouze omezené sortě podnikatelů, ale negativních celospolečenských důsledků si v budoucnu užijeme všichni.

Myslím si, že zákon, který poskytuje právní rámec pro vytváření existenční závislosti určité části pracovní síly na libovůli zaměstnavatele, patří do zákonodárství 19. století, a ne do století jednadvacátého. Děkuji. (Potlesk části opozičních poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tak to bylo závěrečné slovo paní zpravodajky a jsme ve fázi, kdy budeme moci zahájit hlasování o pozměňovacích návrzích. Samozřejmě ještě předtím požádám paní zpravodajku, aby nám oznámila postup hlasování, poté - pokud odhlasujeme proceduru - se budeme zabývat jednotlivými návrhy a vyjádří se k nim jak paní zpravodajka, tak pan ministr.

Já vás požádám, paní kolegyně, ještě o chvilku strpení, protože přivolávám naše kolegy do jednacího sálu a chci aby byli přítomni tomu, až nás budete seznamovat s návrhem procedury, aby bylo každému jasné, čím se tedy budeme během následujících hlasování řídit. Prosím zároveň všechny příchozí, aby zaujali svá místa v lavicích…

Paní zpravodajka má slovo.

 

Poslankyně Lenka Mazuchová: Děkuji. Takže návrh procedury hlasování k tisku T486 zní:

Jako první bod bychom hlasovali o návrzích legislativně technických úprav, které byly předneseny v rozpravě. Podle mých záznamů, jestli se nepletu, to byly dvě legislativně technické úpravy.

Za druhé by to bylo hlasování o pozměňovacím návrhu bod body A1 a A37.

Za třetí pozměňovací návrh A2.

Za čtvrté pozměňovací návrh poslance Škromacha uvedený pod bodem J1. Pro informaci se jedná o pozměňovací návrh, který upravuje znění § 78 odst. 5 uvedené v usnesení výboru pro sociální politiku pod bodem A16.

Za páté bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích A11 až A19.

Za šesté pozměňovací návrh pod bodem A3.

Za sedmé pozměňovací návrhy pod body A4 až A10 a A20.

Za osmé pozměňovací návrh A21.

Za deváté pozměňovací návrhy pod body A22 až A29.

Za desáté pozměňovací návrhy A30 a A31.

Za jedenácté pozměňovací návrh A32.

Za dvanácté pozměňovací návrhy A33 až A36.

Za třinácté pozměňovací návrhy poslance Sedi pod písmenem B.

Za čtrnácté pozměňovací návrhy poslance Vojíře pod písmenem C.

Za patnácté pozměňovací návrhy poslance Bublana pod bodem D1 a D2.

Za šestnácté návrhy poslance Bublana pod bodem D3.

Za sedmnácté pozměňovací návrh poslance Kladívka pod bodem F4.

Za osmnácté pozměňovací návrhy poslance Úlehly pod písmenem E.

Za devatenácté pozměňovací návrhy poslance Kladívka pod bodem F1 až F3, F5 a F6.

Za dvacáté pozměňovací návrhy poslance Kladívka pod body F7 a F8.

Dvacáté první hlasování by byly pozměňovací návrhy poslance Hovorky pod body G1 až G9. V případě přijetí těchto pozměňovacích návrhů jsou nehlasovatelné návrhy poslankyně Jacques pod písmenem I.

Za dvaadvacáté v případě nepřijetí G1 až G9, tedy poslance Hovorky, by se hlasovalo o pozměňovacích návrzích poslankyně Jacques pod písmenem I.

Za dvacáté třetí zbývající pozměňovací návrhy poslance Hovorky pod body G10 až G13.

Dvacáté čtvrté hlasování by byly pozměňovací návrhy poslankyně Mazuchové pod písmenem H.

Dvacáté páté hlasování pozměňovací návrh poslance Škromacha pod bodem J2.

Dvacáté šesté hlasování pozměňovací návrh poslance Lišky pod písmenem K.

Pokud nezkolabujeme a vypořádáme se s těmito hlasováními, hlasovali bychom pak po dvacáté sedmé o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za přednesení této procedury. Zeptám se, zda má někdo námitku nebo ji chce doplnit. Pan kolega Opálka jako první.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já mám jenom dvě žádosti, a to - tak jak bylo navrženo hlasování č. 13, aby bylo vyňato zvlášť hlasování o posledních dvou bodech, to je k bodu 51 a nový bod, jak je uvedeno v návrhu, samostatně. To jsou návrhy pana kolegy Sedi.

V navrženém hlasování č. 19 aby byl samostatně vyňat bod F5 jako samostatné hlasování, což je návrh pana kolegy Kladívka.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP