(11.20 hodin)
(pokračuje Nečas)

Já chci jednoznačně zdůraznit, že těchto sedm základních pojistek, které teď vyjmenuji, naprosto vyvrací demagogické výkřiky, které tady zazněly od těch kolegů, kteří zcela zjevně tento návrh nečetli.

Pojistka číslo jedna. Zelená karta může být udělena pouze na pracovní místo, které není obsazeno po více než 30 dní občanem ČR, respektive občanem EU, plus samozřejmě místa pro tzv. klíčový personál, ale to povoluje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Čili žádné jiné místo nemůže být obsazeno zahraničním pracovníkem než místo, které nechce český občan, místo, které je prázdné, na kterém nikdo nechce pracovat.

Pojistka číslo dvě. Občané, kteří budou přicházet na zelené karty, mohou přicházet pouze ze zemí, které jsou uvedeny na seznamu, který je vydáván v podobě podzákonné normy, vyhlášky, Ministerstvem vnitra. Jinými slovy, občan země, která není uvedena v této vyhlášce, zelenou kartu nedostane, nemá na ni prostě nárok vůbec se k ní dostat! Na tomto seznamu nebudou uvedeny země, které na základě analýz našich bezpečnostních struktur Ministerstva vnitra a zpravodajských služeb představují potenciální bezpečnostní riziko, resp. příchod jejich občanů do naší země představuje potenciální riziko. Na seznamu těchto zemí nebude a nesmí být uvedena země, příchod jejíž občanů by způsobil např. zdravotní riziko. Takže pouze občané zemí uvedených na tomto seznamu mohou být zařazeni do programu zelených karet!

Pojistka číslo tři, a právě dokument toho, že jsem řekl, že tento systém učiníme více transparentním. Místa přístupná potenciálně pro zelené karty budou uveřejněna na veřejně přístupném registru. Pokud pracovní místo nebude v tomto veřejně přístupném a kontrolovatelném registru, zelená karta nesmí být udělena a zahraniční pracovník na takovém místě nesmí a nemůže pracovat.

Pojistka číslo čtyři. Samozřejmě, že zaměstnavatel může vyjádřit názor, že toto volné místo, které on má, nemá obsadit zahraniční pracovník na základě programu zelených karet. V tom případě bude tato pozice, tato konkrétní pracovní tabulka z tohoto registru volných pracovních míst pro zahraniční pracovníky vyřazena. To je pojistka číslo čtyři.

Pojistka číslo pět. Zelenou kartu bude vydávat Ministerstvo vnitra. Ministerstvo vnitra, které v prvé řadě bude brát v potaz bezpečnostní parametry celého systému, a ten, kdo byť i jenom potenciálně bude představovat bezpečnostní riziko, od Ministerstva vnitra zelenou kartu nedostane.

Pojistka číslo šest. Ministr práce a sociálních věcí má na základě této normy právo vyřadit místa z registru přístupného pro zelené karty v případě, že hrozí místní, regionální anebo odvětvové deformace trhu práce. Jinými slovy, jsou naprosto neopodstatněné a nesmyslné obavy, které říkají, že někdo bude vyhazovat české dělníky, aby na jejich místa nabral dělníky zahraniční, že někdo bude vyvolávat nějaký cenový dumping a bude se hrozit někomu: vy, když nebudete chtít pracovat místo za 1200 dolarů za 1000 dolarů, tak my nabereme cizince za 600 dolarů. Mimochodem ten, kdo tady mluví o platu 1200 dolarů, tak ví, že to je plat spíše kvalifikovaného dělníka, a mě by zajímalo, kde na světě při tom hladu po kvalifikované pracovní síle sežene stejně kvalifikovanou pracovní sílu za 600 dolarů, ale to ponechám k úvaze. Čili bude možno, a úřady práce budou monitorovat trh práce, vyřadit v případě, že dochází k těmto deformacím, tato místa z registru pro zelené karty, a tím pádem tato místa nebudou moci být obsazena zahraničním pracovníkem ve chvíli, kdy se tyto např. dumpingové praktiky objeví. Čili je vyloučeno, aby na to dopláceli čeští pracovníci.

A koneckonců sedmá pojistka, kterou obsahuje tento návrh a která je jednoznačným zlepšením proti stávajícímu stavu, je, že jsou tady stanoveny lhůty, jasné parametry, je zúžen prostor pro byrokratické rozhodování a jsou tady prostě zmenšeny počty různých povolení, která jsou nezbytná k získání zahraniční pracovní síly dnes a která právě vytvářejí onen obrovský prostor pro různé šedé a mafiánské struktury, které v této věci operují.

Já bych chtěl vedle těchto věcí také jednoznačně říci, že proti stávajícímu stavu v oblasti agenturního zaměstnávání, který jsme převzali od předcházejících vlád, tento návrh zákona o zaměstnanosti představuje jednoznačné zpřísnění! Jednoznačné zpřísnění spočívající mj. i v tom, že agentury práce jsou vyřazeny z procesu udělování zelených karet, jinými slovy, nemohou na tato místa být zelené karty přidělovány.

A nyní ještě jednou k oněm obavám z asijských a afrických hord, jak to tady bylo formulováno. Právě proto, že tento zákon jednoznačně říká, že zelená karta může být udělena pouze na pracovní místo, které je neobsazeno českým nebo unijním pracovníkem, případně plus místa pro klíčový personál, tak všechna ta čísla, která tady zaznívala - milion, 750 tisíc osob - jsou prostě nesmyslná, absolutně nesmyslná! Jestliže v této zemi momentálně existuje 150 tisíc pracovních míst, ať mně někdo gramotný a s elementární znalostí matematiky vysvětlí, jak se ze 150 tisíc volných pracovních míst stane 750 tisíc nebo jeden milion! Bylo by to krásné, kdybychom měli takovou konjunkturu, že se nám bude nedostávat 750 tisíc pracovníků nebo jednoho milionu pracovníků. Bylo by to krásné, ale bohužel je to nereálné. Jinými slovy, tato čísla jsou naprosto nesmyslná, jsou nesmyslná vzhledem k ustanovením tohoto zákona a jsou nesmyslná také vzhledem k situaci na evropském trhu práce. Dámy a pánové, kdo si myslí, že ČR je nějak superatraktivní pro zahraniční pracovní sílu, tak se velmi, velmi plete. Není tomu tak, jsme vystaveni tvrdé konkurenci, jsme vystaveni tvrdé konkurenci nejenom zemí na západ od nás, ale i zemí ze střední a východní Evropy, takže představovat si nějaký obrovský počet těchto zahraničních pracovníků je mimo vši pochybnost. Já jsem, dámy a pánové, hluboce přesvědčen o tom, že pokud se v následujících pěti letech - pěti letech, dámy a pánové - podaří na trh práce v ČR na základě programu zelených karet dostat během pěti let 50 tisíc osob, tak to budu považovat za úspěch. Za úspěch! Protože, jak jsem již řekl, poptávka po pracovní síle je všude kolem nás a představa, že ČR představuje něco zvlášť atraktivního, tak je iluzorní, a také proto, že jsem jednoznačně řekl, že vláda hodlá respektovat a vzít v potaz veškeré úvahy v oblasti bezpečnostní, zdravotní, kulturní apod.

Vedle toho považuji za nutné zdůraznit ještě následující věci. Za prvé, my tady umožňujeme příchod zahraniční pracovní síly, nikoliv příchod příjemců sociálních dávek. To bych chtěl velmi zdůraznit! Právě tento rozdíl, který není pouze verbální, ale je faktický, způsobil ony obrovské problémy v řadě západoevropských zemí, které tady byly zmiňovány. Právě proto, že oni umožňovali volný příchod osob, které si žádaly o sociální dávky, přitáhly s sebou i své rodinné příslušníky. To tam právě způsobilo ony problémy. Tento systém je nastaven nesmírně přísně: Přijde-li držitel zelené karty o zaměstnání, má dva měsíce na to - a chci zdůraznit, bez sociálních dávek, bez podpory v nezaměstnanosti a bez ostatních sociálních dávek - aby si nalezl nové místo, které je přístupné pro zelené karty. Pokud ho nenalezne, nenastoupí na toto místo, ztratí povolení k pobytu a musí opustit území ČR. Čili jednoznačně proti stávajícímu stavu to znamená zpřísnění a my jsme se jednoznačně, musím říci, i na základě hlubokých analýz poučili ze situace, která vznikla v některých západoevropských zemích. Proto sem nebudou tito lidé migrovat za sociálními dávkami, protože mnoho těchto lidí, kteří jsou dneska v západní Evropě spatřováni jako problém, tam, dámy a pánové, nešlo za prací! Šlo tam za vyšším sociálním standardem, zprostředkovaným štědrým sociálním systémem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP