(17.50 hodin)
(pokračuje Němcová)

Pro příchozí pouze zopakuji, že budeme hlasovat o návrhu na přikázání výboru pro sociální politiku k projednání.

Dámy a pánové, prosím, abyste se posadili do lavic, a požádám paní skrutátorky o zjištění počtu přítomných poslanců.

 

Můžeme přistoupit k hlasování. Zeptám se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku. Kdo je pro, prosím, zvedněte ruku a chvíli tak vydržte. Kdo je proti tomuto návrhu na přikázání, prosím, nechť zvedne ruku. Nevidím žádnou zdviženou ruku, proto končíme hlasování.

Hlasování s pořadovým číslem 6 dopadlo takto: počet přítomných byl 172, potřebné kvorum bylo tedy 87. Pro se vyslovilo 170, proti nebyl nikdo.

 

Děkuji za vaše hlasování. Tímto konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku. Děkuji za to, že nás tímto bodem provázeli pan ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas a také paní poslankyně Levá jako zpravodajka. Končím projednávání bodu č. 4, sněmovního tisku 533 v prvém čtení.

 

Dámy a pánové, je před námi poslední bod, kterému se můžeme dnes věnovat. Je to

 

5.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení,
podepsaná v Praze 21. února 2008
/sněmovní tisk 450/ - druhé čtení

 

Opět požádám místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase, aby nás uvedl do této smlouvy ve druhém čtení. (Hluk v jednací síni.) Prosím o klid v jednacím sále.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, předložený návrh smlouvy je standardní smlouvou, která řeší principy koordinace v sociálním zabezpečení v oblasti důchodových systémů s jedním z nejvýznamnějších investorů u nás. Tato smlouva byla schválena prvním čtením, byla schválena Senátem, byla také schválena naším japonským partnerem, a pokud ji my schválíme do začátku září letošního roku, tak vzhledem k interním legislativním a publikačním procedurám v Japonsku bude umožněno, aby vstoupila v platnost od 1. ledna příštího roku. To je důvod, proč ji projednáváme na této schůzi ve druhém čtení. (V sále je stále hlučno.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Zpravodajem zahraničního výboru je pan poslanec Zdeněk Jičínský. Prosím jej tedy, aby odůvodnil usnesení výboru, které nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 450/1.

Ale ještě jednou důrazně žádám všechny o klid v jednacím sále, abychom se vůbec slyšeli, ale spíše aby nás slyšeli stenografové, když už my sami se slyšet nepotřebujeme.

Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, zahraniční výbor projednal tuto smlouvu na své schůzi 21. května 2008 a doporučuje Sněmovně přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení, podepsané v Praze 21. února 2008. Na základě jednání našeho výboru jsem byl pověřen, abych Sněmovně sdělil toto doporučující usnesení.

Kolegům, kteří si pamatují ještě průběh prvního čtení, bych připomněl, že tu vznikl malý názorový střet. I pan ministr teď označil tuto smlouvu za standardní. Ze strany poslance Exnera byly pochybnosti, zda jde o smlouvu standardní. Myslím si, že když si smlouvu přečteme, tak zjistíme, že to je skutečně v určitých ohledech smlouva zvláštní právě proto, že upravuje, řekl bych, problémy vztahů dvou rozdílných právních řádů. Proto právní úprava ve smlouvě obsažená je relativně kazuistická oproti jiným smlouvám, které máme v tomto směru na bázi vztahů se státy Evropské unie. Toto konstatování však nikterak neznamená, že tato smlouva není v souladu s ústavními principy našeho státu a že neodpovídá zájmům České republiky. Čili na základě toho doporučuji ono usnesení zahraničního výboru, které jsem Sněmovně přečetl. (Poslanci stále silně hlučí.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Zdeňku Jičínskému a otevírám rozpravu, do které mám jednu přihlášku, a to od pana poslance Václava Exnera. Má tedy slovo. Ještě jednou ale prosím o klid v jednacím sále, a to velmi důrazně!

Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, právě proto, že pan ministr znovu opakoval názor, že smlouva je úplně standardní, a pan zpravodaj profesor Jičínský se k té věci trochu pochybně vyjádřil, musím konstatovat, že opravdu je to tak. Přesto i já doporučuji, abychom tuto smlouvu přijali a ratifikovali, protože prostě upravuje vztahy v potřebné oblasti vzhledem k tomu, že počet především Japonců u nás se stále zvyšuje.

Musím ale znovu upozornit na to, v čem je nestandardnost této smlouvy. Za prvé, smlouva je koncipována tak, aby po poměrně dlouhou dobu pobytu na území druhého státu se na příslušné osoby vztahovaly příslušné systémy, a tedy i platby pojištění, jako by byly doma, a aby vlastně nemusela být použita.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP