(21.50 hodin)

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s návrhem na postup hlasování. Pokud nikdo z nás nebude nic namítat, pak bychom nejprve hlasovali o návrhu pod písmenem A pana poslance Jaroslava Krákory, za druhé bychom hlasovali o komplexním pozměňovacím návrhu pana poslance Zdeňka Škromacha pod písmenem B a nakonec bychom hlasovali o návrhu jako celku.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní zpravodajko. Ještě se zeptám zpravodaje pana poslance Dimitrova, jestli chce vystoupit. Nechce vystoupit.

Slyšeli jste návrh, jak bychom měli postupovat při hlasování. Je námitek proti tomuto postupu? Není námitek.

Nyní prosím, paní zpravodajko, podle vašeho návrhu budeme hlasovat. První návrh.

 

Poslankyně Alena Páralová: Budeme hlasovat o návrhu pod písmenem A poslance Krákory.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Stanovisko? (Záporné.) Pan ministr?

 

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Nesouhlas, brání zaměstnanci v právu odmítnout přesčasové hodiny.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Než zahájím… Já už jsem zahájil hlasování, takže toto hlasování ukončím. Odhlásím vás, poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, a budeme hlasovat o návrhu A. Pan ministr nesouhlasné, paní zpravodajka nesouhlasné, obě stanoviska nesouhlasná.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 245 z přítomných 153 poslankyň a poslanců pro návrh 75, proti 75. Návrh nebyl schválen.

 

Prosím, paní zpravodajko, pokračujte dále.

 

Poslankyně Alena Páralová: Nyní budeme hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu poslance Škromacha pod písmenem B.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Stanoviska? (Ministr: Zásadní nesouhlas. Zpravodajka: Nesouhlas.) Obě stanoviska nesouhlasná.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 246 z přítomných 155 poslankyň a poslanců pro návrh 73, proti 78. Návrh nebyl schválen.

 

Prosím, paní zpravodajko, pokračujte.

 

Poslankyně Alena Páralová: Teď už nám zbývá hlasovat pouze o návrhu jako celku.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Hlasovali jsme tedy o všech návrzích. Není proti tomuto postupu námitek? Není.

Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 475, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Stanoviska? Pane ministře? (Souhlas.) Paní zpravodajka? (Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem usnesení souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 247 z přítomných 155 poslankyň a poslanců pro návrh 81, proti 7. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 38.

 

Zahajuji bod číslo 39. Je jím

 

39.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb.,
o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb.
/sněmovní tisk 433/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík a zpravodaj výboru pro životní prostředí poslanec Pavel Vanoušek. Pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk 433/4.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádné písemné přihlášky. Hlásí se někdo z místa? Pan poslanec Břetislav Petr se hlásí. Pane poslanče, hlásíte se? (Výkřiky v sále: Ne!) Jestli se hlásíte, pojďte k mikrofonu! Máte slovo, pane poslanče. (Hluk v sále.)

 

Poslanec Břetislav Petr: Dámy a pánové, já bych byl rychlý. Je jistým paradoxem, že Ministerstvo životního prostředí, které je garantem této novely předkládaného zákona, doposud o stěžejní problém zákona, jak bude zajištěno obchodování s povolenkami a jak bude nakládáno s penězi, které podniky získají za prodej povolenek, neprojevilo zájem zákon v tomto smyslu doplnit. Doposud jediná zákonná povinnost týkající se obchodování, to je zaregistrování se do systému, zajišťuje Energetický regulační úřad, ne Ministerstvo životního prostředí, což je chápáno jako jistý paradox, který nemá obdobu v žádném státě Evropské unie. Lze tedy považovat požadavek pana ministra životního prostředí, který byl vznesen při druhém čtení zákona, aby případný příjem za prodej emisních povolenek byl součástí příjmů Státního fondu životního prostředí, za jistou absurditu. Ministerstvu od roku 2006 vůbec nezáleželo na tom, jak je obchodování prováděno, a najednou, když snad upřesníme zákon o obchodování, si chce přisvojit finanční přínos. (V sále je velký hluk.)

Mám dojem, abychom tomu zabránili, že bychom měli hlasovat pro pozměňovací návrh hospodářského výboru, který uděluje tyto pravomoci vládě, která za jistou úplatu může využít a prodat povolenky podnikům, které je budou potřebovat.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu končím.

Pan ministr se závěrečným slovem. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že je za tři minuty deset, tak jenom ve třetím čtení bych rád řekl, že jsou dva pozměňovací návrhy. Jako předkladatelé podporujeme pozměňovací návrh A, to je pozměňovací návrh výboru pro životní prostředí. Víc k tomu nemám co dodat. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Pan zpravodaj? Pane zpravodaji, navrhněte nám způsob hlasování. Poprosím vás o to. (Poslanci stále silně hlučí.)

 

Poslanec Pavel Vanoušek: Vážený pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, v rámci druhého čtení vládního návrhu zákona byly předloženy pozměňovací návrhy, které byly obsaženy v usnesení výboru pro životní prostředí a dále pak v usnesení hospodářského výboru -

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane zpravodaji, já vás přeruším. Poprosím, aby byl ve sněmovně klid, protože pan zpravodaj navrhuje, vážené kolegyně a kolegové, postup, jakým budeme hlasovat. Pak se budete divit, že nevíte, o čem se hlasuje. Tak já bych vás poprosil o klid.

Pane zpravodaji, prosím, pokračujte.

 

Poslanec Pavel Vanoušek: Ano. A druhé usnesení bylo usnesení hospodářského výboru z 31. schůze konané 10. 6. Požadavek na zamítnutí návrhu zákona nebyl vznesen. Obě zmíněná usnesení, o kterých jsem hovořil, jsou v tisku 433/4.

Ta usnesení jsou do určité míry podobná, a sice body 1, 3 a 5 usnesení výboru pro životní prostředí jsou totožné s body 1, 2 a 3 usnesení hospodářského výboru a souvisí s bodem 6 usnesení výboru pro životní prostředí, resp. s bodem 4 usnesení hospodářského výboru. (Stálý hluk v sále.) Pokud jde o body 2, 4 a 7 usnesení výboru životního prostředí, jsou to převzaté návrhy od legislativního odboru.

Po konzultaci s legislativním odborem navrhuji následující proceduru hlasování. Za prvé hlasovat společně o návrzích uvedených v části A v bodech 2, 4 a 7 usnesení výboru pro životní prostředí. Za druhé hlasovat o návrhu uvedeném v bodě A6 a za třetí v případě přijetí A6 hlasovat společně o návrzích uvedených v bodě A1, 3 a 5.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP