(14.50 hodin)

Poslanec Václav Mencl: Vážené dámy a pánové, velmi se omlouvám, nestává se mně to příliš často. Zpochybňuji hlasování, protože na sjetině mám ano, a hlasoval jsem ne. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. O této námitce rozhodneme bezprostředně v hlasování s pořadovým číslem 40, které tímto zahajuji. Táži se vás, kdo souhlasí s touto námitkou. Kdo je proti této námitce? Děkuji vám.

Z přítomných 183 poslankyň a poslanců pro 150, proti 1. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Křečka.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 41 a táži se vás, kdo souhlasí s pozměňovacím návrhem? Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 185 poslankyň a poslanců pro návrh 92, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Přeje si ještě někdo zkontrolovat výsledky hlasování? Je tomu tak. Opět prosím o vyčkání těchto výsledků. (Probíhá kontrola hlasování.) Je to v pořádku? (Nejsou námitky.) Můžeme tedy přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 488."

Vaše stanoviska? (Ministr: Souhlas. Zpravodaj: Sněmovna uváží.)

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 42 a táži se vás, kdo souhlasí s takto navrženým usnesením. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 185 poslankyň a poslanců pro návrh 94, proti 63. Návrh byl přijat.

 

Přeje si někdo provést kontrolu? Není tomu tak. (Poslanec Hašek dává najevo, že bude provedena kontrola hlasování.) Konstatuji, že s návrhem… (Námitky.) Opět vyčkáme konfrontace přání s realitou. (Probíhá kontrola hlasování.)

Vše je v pořádku. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Přikročíme k projednávání bodu 23. Je jím

 

23.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 435/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Petr Nečas a zpravodaj výboru pro sociální politiku pan poslanec Miroslav Opálka. Obdrželi jste sněmovní tisk 435/2, který obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

Otevírám rozpravu. Prosím, pane ministře Nečasi, máte slovo. Prosím pana poslance Mencla, zdali by mohl vyklidit prostor řečniště.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, ve svých vystoupeních v průběhu prvního a druhého čtení tohoto zákona jsem zdůvodnil potřebnost těchto nezbytných změn v důchodovém systému, včetně jeho základních charakteristik. V rámci třetího čtení bych přesto chtěl říci několik slov k pozměňovacím návrhům, které padly jak ve výboru pro sociální politiku, tak při projednávání v průběhu druhého čtení.

V rámci druhého čtení byl panem poslancem a zpravodajem Opálkou podán návrh na zamítnutí. Mé stanovisko jako zástupce předkladatele není samozřejmě překvapivé, to znamená jsem zásadně proti tomuto návrhu. Dodám jen jednu jedinou větu, a sice že demografický vývoj je natolik jednoznačný a nezvratný, jak jsem dokumentoval na konkrétních číslech v průběhu prvního a druhého čtení, že jsem hluboce přesvědčen o tom, že česká politická reprezentace nemůže strčit hlavu do písku před nezbytnými změnami důchodového systému. Teď je ten pravý okamžik, protože bude možné tyto změny dělat pozvolně, postupně, nikoli náhle a rychle. Čím více budeme odkládat tyto nezbytné změny v důchodovém systému, tím tyto změny budou muset být prudší a rychlejší.

Nyní k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Předně se jedná o pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro sociální politiku. Tyto návrhy představují několik věcných okruhů, přičemž se částečně kryjí zejména s pozměňovacími návrhy paní poslankyně Páralové, které padly v průběhu druhého čtení.

Pokud jde o návrhy výboru, souhlasím s návrhem na zrušení limitu v hodnocení doby péče o dítě ve věku do čtyř let jako vyloučené doby pro účely výpočtu osobního vyměřovacího základu a s úpravou podmínek pro přiznání předčasného starobního důchodu, která umožní i při zvyšování důchodového věku nad 63 let přiznat tento důchod již od věku 60 let.

Pozměňovací návrh pod bodem 4 - jde o doplnění nového bodu do článku II, tedy Přechodných ustanovení, který navazuje na článek I body 15 a 34 - je podle mého názoru formálně nesprávný a vlastně snad i nehlasovatelný. Situace, že starobní důchody pojištěnců uvedených v bodě 34 přiznané před rokem 2009 jsou nižší než důchody přiznané podle bodu 34, nemůže nastat, neboť v bodě 34 se upravuje situace, kdy nárok vůbec nevznikl. Odkaz na článek I bod 15 není zase provázán se změnami navrhovanými v části druhé v zákoně o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a to jak věcně, tak časově z hlediska účinnosti. Proto s tímto pozměňovacím návrhem z těchto důvodů nesouhlasím. Navíc je částečně problematika řešena v pozměňovacích návrzích paní poslankyně Páralové.

U ostatních pozměňovacích návrhů výboru však dávám přednost řešení, které navrhla paní poslankyně Páralová. Jedná se o způsob stanovení výše důchodu osobám, které po delší dobu, to je alespoň 15 let, pečovaly o osoby závislé na pomoci jiné osoby. Zde je v praxi skutečně problém, neboť důchody těchto osob jsou v některých případech velmi nízké. Je však třeba najít rozumnou míru výše důchodu těchto osob, aby se předešlo kritice, která oprávněně hrozí v případě schválení pozměňovacího návrhu výboru, tj. že důchody osob s dlouhou dobou pojištění, avšak s nižšími příjmy jsou nižší než důchody osob pečujících o jiné osoby, přičemž za dobu péče se neplatí pojistné. Myslím, že pozměňovací návrh paní poslankyně Páralové tuto rozumnou míru kompromisu představuje.

Další pozměňovací návrh paní poslankyně Páralové se týká zasílání posudků o invaliditě, tedy víceméně technické záležitosti.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP