(12.30 hodin)
(pokračuje Bursík)

Zdá se to být neuvěřitelné, ale je tomu skutečně tak. Takže ukládání blokových pokut, které jsou stanoveny do výše tisíc korun, by velmi situaci zjednodušilo nejen pro inspekci, ale pro všechny aktéry tohoto, protože vymáhat ve správním řízení pokutu ve výši tisíc korun skutečně způsobí transakční náklady, které vysoce překročí výnos.

Tolik stručně v kostce z mé strany představení vám základních parametrů navrhované novely zákona. Dovoluji si vás požádat, abyste propustili tento zákon do druhého čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji panu místopředsedovi vlády Martinu Bursíkovi.

A nyní tedy máme před sebou rozhodnutí změnit zpravodaje pro prvé čtení. Navržen byl pan kolega Ambrozek. Nebrání se, tím mi to také zjednodušil.

 

Takže na návrh pana poslance Martina Bursíka rozhodne Poslanecká sněmovna, aby zpravodajem pro prvé čtení místo Přemysla Rabase byl pan poslanec Ambrozek.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 23 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 23 z přítomných 168 pro 144, proti nikdo. Pan Libor Ambrozek bude zpravodajem pro prvé čtení k tisku 511.

 

Prosím, pane zpravodaji, pojďte zaujmout své místo, a pokud jste připraven, předneste svoji zpravodajskou zprávu. Děkuji.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, máme před sebou sněmovní tisk 511, novelu zákona o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, a tak dále. Tento návrh novely je vlastně na základě schválené evropské legislativy první významnější novelou tohoto zákona od jeho přijetí v roce 2004. Důvodem této změny je především nezbytnost adaptace nového přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství, konkrétně nařízení Komise 865/2006. Prováděcí pravidla zpřesnila, v některých případech snad zjednodušila, regulaci mezinárodního obchodu, což je třeba promítnout i do českého právního řádu.

Asi řada z vás sledovala, že při přípravě tohoto zákona se objevily určité komplikace pro chovatele exotických zvířat. Jednáním zástupců ministerstva s chovatelskými svazy došlo k vypořádání těchto připomínek a tímto zákonem tedy nedojde k zásadní změně institutů, které jsou pro český zákon specifické a které se v praxi v maximální míře osvědčily. Dochází pouze k úpravě některých ustanovení zákona, tak aby chovatelé nebyli zbytečně zatěžováni řadou administrativních povinností, ale aby byla zároveň zajištěna účinná kontrola dodržování zákona i evropské legislativy. Dále se návrh zákona vypořádal, jak už uvedl pan ministr, s požadavkem směrnice 92/65 na omezení obchodu s primáty.

Navrženou právní úpravu proto doporučuji propustit do druhého čtení a přikázat k projednání výboru pro životní prostředí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Liboru Ambrozkovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Pavla Kováčika. Další přihlášku zatím nemám. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedající. Paní a pánové, vážená vládo, nejprve musím Sněmovně sdělit, že jsem členem podvýboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství a v tomto podvýboru se zabývám problematikou chovatelství. To proto, abych nebyl nařčen ze střetu zájmu nebo z neohlášení střetu zájmu. Myslím si, že tady není střet zájmu, že naopak mám povinnost v té věci vystoupit, protože jak ve vystoupení pana ministra, tak ve vystoupení pana zpravodaje jsou věci, které je třeba blíže osvětlit.

Když jsem dostal do ruky úplně první verzi tohoto návrhu a dostali ji do rukou i čeští, moravští a slezští chovatelé, tedy zájmoví chovatelé, nikoliv podnikatelé, ale zájmoví chovatelé, tak zavládlo všeobecné zděšení, co že se to zase na tom Ministerstvu životního prostředí vylíhlo, že z poctivých lidí, kteří vykonávají činnost, která má v České republice tradici zhruba dvousetletou, se najednou dělají zločinci, anebo alespoň existuje reálné nebezpečí, že se z nich můžou stát zločinci. Co se to vylíhlo na Ministerstvu životního prostředí, že najednou pravicová vláda, která se vyznačuje velmi silným odporem proti jakékoliv regulaci, by tady chtěla u činnosti, která není samozřejmě hlavní činností, ať už ekonomickou či společenskou, je to činnost zájmová, zavést regulaci, která jde daleko nad rámec okolí v Evropské unii a zavádí nové papíry, zavádí novou administrativu, zavádí novou byrokracii, zavádí novou buzeraci a zavádí nové ohrožení lidí, kteří nikomu neškodí. Naopak, chovatelství je ušlechtilá činnost a díky chovatelům se podařilo udržet například v evropských chovech mnohé druhy nebo jejich populace nebo poddruhy, zeměpisné rasy, ale i třeba díky pěstitelům to platí u exotických rostlin, které jinou lidskou činností, například využíváním surovin nebo kácením deštných pralesů nebo mangrovových porostů, aby se mohla vysázet olejová palma pro výrobu biopaliv, přišly o svoje přirozené prostředí a jsou v přírodě buď kriticky ohroženými, nebo zcela vyhynulými druhy. A dnes tyto druhy a populace existují v podstatě v zoologických zahradách a v zájmových chovech chovatelů.

To byla první verze. To byl první šok, který z tohoto návrhu zákona chovatelská veřejnost měla. Pak jsem o věci pohovořil s panem ministrem Bursíkem a musím říci, že splnil svoje sliby, zachoval se velmi vstřícně a velmi slušně a dostali jsme do ruky verzi, která až na několik málo věcí, které je třeba znovu probrat, je třeba je dostat přinejmenším do rámce srovnatelného například se Spolkovou republikou Německou, Rakouskou republikou nebo se Slovenskou republikou, tak chce, aby chovatelé měli stejné podmínky, které by nepřesahovaly to, co požaduje Evropská unie, tak to je verze přijatelná.

Já podtrhuji a zdůrazňuji, že obchod ohroženými druhy a produkty z ohrožených druhů je velmi vážný, že nenavrhuji ani zamítnutí, ani vrácení tohoto návrhu zákona, protože otázka obchodu s primáty nebo s některými dalšími druhy anebo částmi jejich těl a podobně je skutečně věcí, která ohrožuje tyto druhy na jejich existenci. Jenom avizuji a prosím Poslaneckou sněmovnu, aby vzala v úvahu potřeby i několika set tisíc občanů České republiky, kteří se ať už zájmovým chovatelstvím nebo zájmovým pěstitelstvím zabývají, leckdy jako celoživotní zálibou, celoživotní činností, a abychom se věci, které ještě je třeba zpřesnit, pokusili zpřesnit ať už ve výboru pro životní prostředí, ale lépe, a pan kolega Ambrozek si pamatuje, že jsme tu věc spolu kdysi dělali v zemědělském výboru, tedy na té věci pracovali, aby to bylo úplně jasné, tak avizuji, že bych rád, aby věc byla přikázána ještě zemědělskému výboru, týká se to oblasti, kterou má na starosti zemědělský výbor, a abychom vyprodukovali novelu zákona, implementaci evropského nařízení, která bude přinejmenším neškodit občanům České republiky.

Avizuji tedy, že dám návrh na přikázání zemědělskému výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče. Eviduji váš návrh v rozpravě a zpravodaj jistě také. Kdo další do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak ani u zpravodaje, ani u navrhovatele. Budeme tedy rozhodovat o návrhu na přikázání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí. V rozpravě padl návrh na přikázání zemědělskému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Rozhodneme tedy o přikázání těmto dvěma výborům, a to v hlasování pořadové číslo 24, které jsem zahájil. Kdo je pro přikázání výboru pro životní prostředí? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 24 z přítomných 175 pro 159, proti nikdo. Návrh byl přijat.

***


Souvisejici odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP