(Schůze pokračovala v 18.35 hodin.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji přerušenou 34. schůzi Poslanecké sněmovny. Naše jednání zahájíme bodem 13, sněmovní tisk 516. Dále budeme pokračovat body ve schváleném pořadí.

Prosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Zahajuji bod

 

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 516/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, předložený návrh novely zákona o státní sociální podpoře představuje zjednodušení a účelnější postup při provádění tohoto zákona.

V současné době provádějí státní sociální podporu s výjimkou území hl. m. Prahy úřady práce v prvním stupni, s tím, že druhý stupeň z hlediska odvolacích řízení je představován krajskými úřady. V Praze vykonávají působnost prvoinstančních správních orgánů úřady městských částí určené statutem hl. m. Prahy. Ve druhém stupni jako odvolací orgány vykonává v Praze působnost Magistrát hl. m. Prahy, který rozhoduje jako druhoinstanční správní orgán ve vztahu k úřadům městských částí. Výkon působnosti správními orgány krajských úřadů a orgánů hl. m. Prahy je výkonem přenesené působnosti.

Skutečnost, že organizace a řízení výkonu státní správy v oblasti dávek státní sociální podpory v prvním stupni nejsou jednotné na celém území státu, přináší celou řadu problémů, a to zejména v oblasti financování státní správy. Zatímco ve správních obvodech prvoinstančních orgánů působících mimo hl. m. Prahu je výkon státní správy financován zcela ze státního rozpočtu, v Praze je financován prostřednictvím příspěvků na výkon státní správy. Určité problémy při poskytování státní sociální podpory, které vycházejí z nejednotné organizační struktury orgánů provádějících tuto sociální oblast vznikají také při jejich metodickém řízení. (V sále je rušno.)

Navrhovaná změna se předkládá ve snaze zefektivnit provádění státní sociální podpory v oblasti financování -

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane ministře, promiňte, já vás přeruším a poprosím, aby ty hloučky, které se tady vytvořily - i zaměstnanci Sněmovny - se trošičku zklidnily, abychom mohli pokračovat v jednání.

Prosím, pokračujte.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Mně to nevadí, pane předsedo, já už jsem si zvykl.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ale mně jo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vy jste si ještě nezvykl. (Směje se.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Asi si nezvyknu.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Navrhovaná změna se předkládá, jak jsem již řekl, ve snaze zefektivnit provádění státní sociální podpory v oblasti financování jejího provádění a její organizace a vytvořit v celém státě jednotnou strukturu správních orgánů rozhodujících o státní sociální podpoře. Podle ní budou orgánem zajišťujícím provádění státní sociální podpory v prvním stupni na celém území státu úřady práce, v Praze Úřad práce hl. m. Prahy. Ve druhém stupni budou nadále orgány státní sociální podpory krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy.

Z důvodu zajištění bezproblémového převodu agendy státní sociální podpory jak z hlediska technického, tak z hlediska zajištění jejího plynulého provádění zaměstnanci s odbornou praxí upravuje se přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců městských částí hl. m. Prahy k 1. lednu 2009, kdy se předpokládá účinnost navrhované úpravy, na Úřad práce hl. m. Prahy.

Přechodné ustanovení řeší pak i další otázky související s navrhovanou změnou. Jde o otázky dokončení správního řízení, probíhající k 1. lednu 2009, předávání písemností apod.

Pokud jde o změnu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, jde o úpravu legislativně technického charakteru, navazující na navrhovanou změnu orgánů, které budou od 1. ledna 2009 státní sociální podporu provádět.

Děkuji, pane předsedo.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Ivana Levá. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Levá: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, pokud někdo měl zájem o tuto malou, drobnou novelu, mohl si vyposlechnout velice dobře připravenou důvodovou zprávu pana ministra. Pokud vás to nezajímalo, myslím, že není potřeba další slova dodávat. Jde o technickou novelu, řekla bych také novelu, která má změnit organizaci, odstranit nejednotnost, a je prvním krokem vlády při naplňování věcného záměru zřízení Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu s cílem zefektivnit činnost v těchto oblastech.

Myslím, že není třeba k tomu nic dodávat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP