(16.40 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček: Promiňte, paní ministryně. Já vás přeruším, podruhé požádám, aby ve Sněmovně byl klid. Vážené kolegyně, vážení kolegové, doprojednáme tento bod a budete mít přestávku, budete se moci vypovídat do sytosti. Já bych poprosil, abychom aspoň vydrželi těch několik minut, než doprojednáme bod číslo 12, pak budete mít přestávku, pak se můžete bavit.

Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová Děkuji. Jak jsem tedy řekla, je třeba rovněž vytvořit zákonnou překážku pro vydání osvědčení válečného veterána těm žadatelům, kteří sice formálně splňují podmínky pro postavení válečného veterána, a přestože (?) kolaborovali s nepřítelem nebo konali službu v nepřátelské armádě v době rozhodné pro jeho vydání, nebyli občany České republiky nebo občany států, jichž je Česká republika právním nástupcem, nebo se dopustili v průběhu mírové operace trestného činu nebo jednání, pro které byli propuštěni ze služebního poměru. Vydání osvědčení těmto žadatelům by bylo vůči účastníkům národního boje za osvobození a těm, kteří řádně konali službu v místech válečných konfliktů nebo mírových operací, nespravedlivé a v rozporu se záměry tohoto zákona.

S ohledem na to, že se jedná o legislativně technickou právní úpravu - míním tento projednávaný předložený návrh - o úpravu, která nemá příliš velký rozsah, je navrhováno projednání podle § 90 odstavce 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, s tím, že Poslanecká sněmovna by s návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvním čtení. Myslím si, že tím hlavním důvodem, který máme mít na paměti, je to, aby váleční veteráni, kteří jsou již vyššího věku a kteří se v letech 1939 až 1945 významně podíleli na národním boji za osvobození, mohli být oceněni již při příležitosti 90. výročí vzniku Československé republiky, výročí, které si budeme připomínat 28. října 2008. Já vám děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní ministryně. Poprosím vás, abyste se posadila ke stolku předkladatelů.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Karel Černý. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Černý: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, tato novela upřesňuje a v určitých bodech také zpřísňuje některé části zákona o válečných veteránech. Jistě se shodneme, že na prestiži českých válečných veteránů přidá fakt, že předkládaná úprava vylučuje, aby za válečného veterána byla považována osoba, která se sice v době druhé světové války zapojila do národního boje za národní osvobození, avšak podle § 1 odstavec 3 zákona číslo 255/1946 Sb., o příslušnících Československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, nenabyla vlastnosti účastníka národního boje za osvobození např. z důvodu předchozí služby v nepřátelské armádě, to znamená např. v jednotkách wehrmachtu nebo dokonce SS, nebo osoba, která se dopustila kolaborace s nepřítelem, a není proto nositelem osvědčení účastníka národního osvobození podle § 1 odstavec 1 písmena a) až f) zákona číslo 255/1946 Sb.

Za válečného veterána nebude možno považovat ani příslušníka ozbrojených sil nebo policie, pokud byl pravomocně odsouzen k nepodmínečnému trestu odnětí svobody za úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem služby nebo byl pravomocně odsouzen za jiný trestný čin k trestu ztráty vojenské hodnosti. Nebude možno za něj považovat ani příslušníka ozbrojených sil, pokud mu zanikl služební poměr odnětím hodnosti podle zákona číslo 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, nebo příslušníka policie, pokud mu byl pravomocně uložen kázeňský trest odnětí služební hodnosti podle zákona číslo 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

Minimálně z těchto důvodů doporučuji schválit předloženou úpravu zákona o válečných veteránech podle § 90 jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Poprosím vás, abyste se posadil ke stolku zpravodajů.

Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádné písemné přihlášky. Z místa se také nikdo nehlásí. Končím obecnou rozpravu. Táži se na závěrečná slova paní předkladatelky, pana zpravodaje. Ne.

Nyní rozhodneme podle § 90 odstavec 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku číslo 529 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zazvoním a dám hlasovat o tomto návrhu.

 

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 14 z přítomných 178 poslankyň a poslanců pro návrh 137, proti 1. Konstatuji, že toto usnesení bylo schváleno.

 

Nyní zahajuji podrobnou rozpravu, do které také nemám žádnou písemnou přihlášku, z místa se nikdo nehlásí. Podrobnou rozpravu končím. Táži se pana zpravodaje, paní předkladatelky. Nechtějí závěrečná slova.

Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 529."

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 15 z přítomných 178 poslankyň a poslanců pro návrh 146, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Nyní o slovo požádala paní ministryně. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová Kolegyně a kolegové, všichni, co zde sedíte v sále, chtěla bych vám upřímně poděkovat, že jsme se dokázali i ve zjitřené a vypjaté atmosféře shodnout na normě, která je významná jak v rovině morální, tak v rovině materiální. Jedná se o splácení dluhu určité skupině našich spoluobčanů. Na splácení tohoto dluhu nemáme již příliš mnoho času. Jsem velmi ráda, že přijetím této normy jsme otevřeli prostor pro větší vzdání úcty těm, kteří si zaslouží právě v roce výročí založení Československé republiky. Ještě jednou vám děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní ministryně. Jelikož jsme projednali bod 12, sněmovní tisk 529, přerušuji tuto 34. schůzi Poslanecké sněmovny a za deset minut potřebných na přepnutí hlasovacího zařízení zahájíme přerušenou 32. schůzi Poslanecké sněmovny.

 

(Schůze přerušena v 16.49 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP