(10.10 hodin)
(pokračuje Melčák)

Policie České republiky je orgánem, který má nad sebou Inspekci ministra vnitra, a lze říci, že se nelze domnívat, že Policie České republiky bude toto měření provádět nějakým korupčním způsobem, zatímco obecní policie je podřízena pouze starostům a v mnoha případech slouží toto měření k naplňování obecní pokladny, nikoliv k tomu, abychom v silničním provozu dosáhli snížení nehodovosti a snížení přestupkovosti.

Děkuji vám, že jste mě vyslechli.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Melčákovi. Slovo má paní kolegyně Hana Orgoníková a poté bude hovořit pan poslanec Zdeněk Boháč.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové, kolegyně, chci přednést pozměňovací návrh k tomuto sněmovnímu tisku, který právě projednáváme. V jeho části osmnácté je totiž obsažena poměrně stěžejní změna kompetencí v oblasti povolování pobytu cizincům žijícím na území České republiky. Jedná se o velmi zásadní přesun kompetencí ze služby cizinecké policie na Ministerstvo vnitra. Tato změna však bohužel nepředstavuje potřebnou reformu cizinecké správy, nýbrž je zčásti reformou polovičatou a zčásti odložením reformy. Cizinecké policii má totiž i nadále zůstat řada kompetencí, které jsou ryze administrativní povahy a které nemusí vykonávat ozbrojený bezpečnostní sbor. Na druhé straně Ministerstvo vnitra jakožto ústřední orgán státní správy není vhodným subjektem, který by tuto činnost měl zajišťovat místo policie. Vydávání průkazů cizincům je totiž činnost velmi rutinní, srovnatelná spíše s vydáváním občanských průkazů než se skutečným posuzováním osoby cizince. Ministerstvo by muselo personálně velmi nabobtnat a ministr vnitra by jen obtížně mohl stíhat byť jen podepisovat rozhodnutí o rozkladech.

Dle mého názoru je celou cizineckou agendu třeba přenést na místní úřady státní správy, nejlépe na obce s rozšířenou působností, které by tak měly více informací o cizincích zdržujících se na jejich území, a cizinci sami by se kontaktem s místními úřady lépe integrovali do české společnosti. Současně je třeba urychleně vypracovat a přijmout nový zákon o pobytu cizinců, který bude stát na kvalitnějších legislativních základech než současná příliš kazuistická a neustále měněná právní úprava.

Proto navrhuji vypustit ze zákona tzv. druhou fázi přenosu kompetencí z cizinecké policie na Ministerstvo vnitra, která je vládním návrhem naplánována na 1. leden 2013. Navrhuji:

Za prvé, v části osmnácté, změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky, se v čl. XXIV body 1-6, 8, 10, 23, 25, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 40, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 54, 58, 62, 63, 67, v bodu 68 § 165 písm. j) a § 165 písm. l) slova "nebo právních deliktech" a body 70 a 73 a v čl. XXV písm. b), vypouští. Ostatní body se přeznačí.

Za druhé, v části devatenácté, změna zákona o azylu, čl. XXVI, se bod 1 vypouští. Ostatní body se přeznačí.

A za třetí, v části dvacáté čl. XXVII. se body 6 a 7 vypouští.

Tolik ode mě pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Orgoníkové. Slovo má pan kolega Zdeněk Boháč, poté je přihlášen pan poslanec Tomáš Kladívko.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu ke sněmovnímu tisku č. 440, část osmá, změna občanského soudního řádu, čl. XII, ve znění pozdějších předpisů.

V části osmé novelizační body 1 a 2 znějí:

1. V § 45a odst. 1 se slova "orgány Policie České republiky," zrušují.

2. V § 45a odst. 5 se slova "orgánů Policie České republiky a" zrušují.

Za bod druhý se vkládají nové body 3 a 4, které znějí:

3. V § 46a odst. 1 se věta čtvrtá zrušuje.

4. V § 50b odst. 2 písm. a) se slova "soudního exekutora nebo Policie České republiky" nahrazují slovy "nebo soudního exekutora".

Dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 5 a 6.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu kolegovi Boháčovi. Slovo má pan poslanec Tomáš Kladívko a poté pan poslanec Pavel Severa.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych načetl několik pozměňovacích návrhů, které reagují na projednávání tohoto tisku ve výboru pro bezpečnost.

První pozměňovací návrh směřuje k části třetí, změna zákona o obecní policii, a zní: V § 3 odst. 2 větě druhé se slova "jmenování ředitele" nahrazují slovy "pověření určeného strážníka". Tato změna byla přijata ve výboru pro bezpečnost, ale bohužel se nějakým nedopatřením nedostala do písemného usnesení z tohoto výboru, takže ji musím načíst znovu zde ve druhém čtení.

Druhý pozměňovací návrh. V § 4 odst. 2 se slovo "řediteli" nahrazuje slovy "určenému strážníku podle § 3 odst. 2". Je to opět sjednocení termínů v zákoně, který byl přijat pozměňovacím návrhem ve výboru pro bezpečnost a tento můj druhý pozměňovací návrh ovšem směřuje k pozměňovacímu návrhu v bodu 5 usnesení č. 61 z 22. schůze výboru pro bezpečnost.

K části šesté, změna zákona o silničním provozu. V příloze k zákonu - Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání - osmý řádek tabulky zní: "Při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 korun nebo při které došlo k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace, neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody policistovi, nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody, nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci, nebo po ohlášení dopravní nehody."

Bod 2. V příloze k zákonu Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání, 25. řádek tabulky zní: "Při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí hmotná škoda nižší než 100 000 korun nebo při které došlo k poškození nebo zničení součástí nebo příslušenství pozemní komunikace, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání totožnosti navzájem včetně sdělení údajů o vozidle, nebo odmítnutí sepsat společný záznam o dopravní nehodě, nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody, nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci."

Odůvodnění k tomu prvnímu pozměňovacímu návrhu. Jedná se o doplnění tabulky, která řeší postih řidiče formou uložení trestných bodů, a v případě obou řádků jde o nezbytné promítnutí přijatého zvýšení škodního limitu u dopravní nehody z 50 000 na 100 000 korun. To jsou dopravní nehody, ke kterým nemusí být přivolávána Policie České republiky. Za druhé vypuštění škody na jiných věcech, škoda na majetku třetích osob, např. leasingových společností, a třetí zdůvodnění - poškození nebo zničení součástí nebo příslušenství pozemní komunikace, vše obsažené v novelizovaném § 47 předmětného zákona.

K tomu druhému pozměňovacímu návrhu. Řádek 25. pak nově nad rámec stávající právní úpravy obsahuje postih řidiče, který odmítne sepsat společný záznam o dopravní nehodě.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP