(16.10 hodin)

Poslanec Miloš Melčák: Já si dovolím, paní předsedající, přece jenom požádat pana ministra, aby trošku přesněji specifikoval, jaké kroky tedy mají ředitelé podniknout, protože se mi zdá, že skutečně před učiteli toto bylo utajeno a zejména v některých krajích nevědí o té záležitosti vůbec nic. Sdělovací prostředky nepřinesly informaci o tom, že tady někde bloudí jedna miliarda.

Ještě bych to doplnil o to, abyste, pane ministře, řekl, jaký konkrétní krok vy provedete, abyste náležitě specifikoval, kde ty peníze jsou, a náležitě pohrozil těm krajům, že pokud se tyto peníze skutečně nedostanou na výplatní pásky učitelů, dopouštějí se porušení zákona. Děkuji vám, pane ministře, dopředu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl tedy doplňující dotaz pana poslance Miloše Melčáka. Požádám Ondřeje Lišku o odpověď. Má na ni dvě minuty.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Konkrétní kroky, které jsem se v tomto rozhodl učinit, jsou následující. Vzhledem k tomu, že problémem není pouze výše prostředků, které jsou určeny na mzdy ať už pedagogických nebo nepedagogických pracovníků, nýbrž i celý systém financování regionálního školství, rozhodl jsem se ihned po svém nástupu uspořádat celou řadu kulatých stolů, ke kterým byli přizváni všichni partneři od odborů přes sociální partnery až po samotné kraje, na kterých tato otázka je zásadně diskutována. Já si přeji, aby v budoucnu - a chci pro to připravit i takovéto změny - finanční prostředky určené a rozepsané do krajů byly také náležitě vždy využity pro tyto účely.

My nemůžeme na základě současné legislativy nutit a vynucovat si v rámci jednoho rozpočtového roku, kdy tyto prostředky doputují až k samotným učitelům. To je skutečně odpovědnost krajů. Toto je otázka, kterou nyní obtížně můžeme řešit, protože v tom spočívá princip regionální školství. Proto mu říkáme regionální. Já ale využívám všech možností, i neformálních, a vedu proto diskusi s jednotlivými kraji i Asociací krajů, aby tyto prostředky byly využívány maximálně efektivně a od chvíle, kdy jsou k dispozici. Ony jsou k dispozici od 1. 1. 2008, prostředky navýšené pro tento rok jsou k dispozici a budou k dispozici od 1. 7. 2008. Je to ta půlmiliarda, další prostředky, 4 miliardy plus ostatní navýšení, o kterých jsme hovořili, budou k dispozici rozpočtově od 1. 1. 2009. A já opět udělám vše pro to, aby tyto prostředky byly okamžitě alokovány už od prvního měsíce příštího roku na výplatní pásky učitelů, tak aby skutečně pocítili, že to, co jsme připravili a vyjednali, nejsou pouze planá slova, ale jsou to konkrétní částky, které doputují přímo k nim. (Předsedající upozorňuje na čas.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. To bylo projednání první interpelace. S druhou je přihlášen, lépe řečeno vylosován, pan poslanec Ladislav Skopal, který interpeluje pana ministra Petra Gandaloviče ve věci prodeje půdy Pozemkovým fondem. Pane poslanče, slovo je vaše.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji. Paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení ministři, dovolte, abych měl dotaz na pana minstra Gandaloviče. V úvodu bych mu chtěl poděkovat, protože jsme tady měli jednání kolem půdy již tento týden, jednalo se o nájem z půdy, který myslím si trošku zatěžuje zemědělce, a doufám, že Ministerstvo zemědělství v tomto pomůže.

Přesto bych chtěl říct, že Pozemkový fond v určitých jednotlivostech zbytečně zatěžuje zemědělce, a jedná se o to, že si myslím, že nejenom sociální demokracie, ale i koalice má zájem, aby česká půda zůstala v českých rukou. Ne vždy tomu je dáno za pravdu. Protože si myslím, že Pozemkový fond jako instituce vystupuje někdy víc úřednicky, než je potřeba. Řeknu konkrétní případ, který bych chtěl od pana ministra vysvětlit.

Jedná se o to, že naši nájemci mají pronajatou půdu 10, 12 i 15 let, a samozřejmě chápu, že stát se snaží tuto půdu prodat, i když možná pronájem do budoucna by byl lepší, ale to je záležitost spíš koncepce. Samozřejmě pokud tato půda je vytipována, tak je uvedeno na internetových stránkách a na úředních deskách, že bude půda prodána. Ne vždycky se to musí dozvědět zemědělec, který tuto půdu má pronajatu, a mrzí mě, že Pozemkový fond těm, s kterými má dobré zkušenosti a kteří platí nájem vzorně a řádně, není schopen oznámit, že půdu prodává. Pak se může stát, že zemědělec, který samozřejmě podniká za účelem zisku, ne vždycky má čas a možnost každé ráno si prohlédnout internet a podívat se, zda ten pozemek v rámci toho katastru je nabídnut nájemci k prodeji, a již se stalo, že z důvodu toho, že informace se nedostala k zemědělci, pozemek propadl v tom kole podle § 7. (Předsedající upozorňuje na čas.) A nájemce si ho nemohl koupit.

Žádám proto pana ministra, jestli je ta možnost, aby bylo oznámeno písemně nebo telefonicky nájemci, že pozemek je nabídnut k prodeji. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Pana ministra Petra Gandaloviče požádám o odpověď na tuto interpelaci. Jemu vymezený čas činí pět minut na tuto odpověď.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Vážená paní předsedající, vážená Sněmovno. Vážený pane poslanče, problém, na který poukazujete, má samozřejmě trošku více souvislostí než jenom to, zda při prodeji státní půdy Pozemkový fond oznámí, či neoznámí nájemci, že se příslušná půda prodává. Dovolte mi, abych využil této příležitosti a zrekapituloval zhruba stav, ve kterém se Pozemkový fond v současné chvíli nachází.

Jak víte, zbývá v Pozemkovém fondu ještě asi 350 tisíc hektarů, které jsou státní půdou, která je podle zákona o půdě, případně podle zákona o prodeji státní půdy, určena primárně k vypořádání restitucí, případně k privatizaci. V současné době usilujeme o to, abychom vydefinovali určitý objem státní půdy, který nebude privatizován proto, aby byl použit pro účely zájmů státu. Například pro výstavbu liniových staveb, pro provádění pozemkových úprav nebo pro další veřejné zájmy. Na druhé straně je naším záměrem, dokonce takto stanovujeme Pozemkovému fondu i úkoly, většinu té státní půdy privatizovat. A myslím si, že v tomto smyslu panuje shoda i s vládou předchozí, protože například předchozí vláda dokonce rozhodla o tom, že Pozemkový fond by měl být ke konci tohoto roku zrušen. Jinými slovy počítala s tím, že podstatně rychleji bude probíhat privatizace státní půdy. Takže v tom se nelišíme. Já jsem jenom realisticky musel požádat vládu, aby byl tento termín odsunut, protože skutečně nebylo možné dodržet ten termín roku 2009.

A teď k těm prodejům. Pokud se prodává zemědělská půda podle § 7, samozřejmě příslušné osoby, to znamená především zemědělci, kteří buď přímo na té půdě hospodaří, nebo hospodaří někde v katastru a mají určité procento vlastní půdy, tak mají určité postavení, určité možnosti předkupního práva. O to se však musí zajímat. Je to v jejich zájmu. Je to pro ně mimořádná úleva, která navíc ještě souvisí s možností splácet tuto zemědělskou půdu po dobu 30 let, a proto se tito zemědělci skutečně musí o prodeje, o sestavené nabídky Pozemkového fondu zajímat. Není pravdou, že to je jenom na internetu. Tyto inzeráty jsou publikovány i v denním tisku a toto oznámení je zveřejňováno i na veřejných tabulích příslušných obcí, v jejichž katastrech se toto odehrává. On totiž ten problém by mohl být nahlížen z druhé strany - to je určité obvinění Pozemkového fondu, že nepřistupuje ke všem zemědělcům, se kterými má nájemní smlouvy, stejně. Protože pokud by, jak říkáte, těm řekněme významnějším nebo dobře platícím zemědělcům, kteří mají pronajatu půdu, toto dopředu oznamoval, tak by mohl vzniknout určitý dojem, že některým se toto oznamuje a některým se to neoznamuje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP